Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Onze strategische KPI’s

Patiënttevredenheid

Onze patiënten zijn onverminderd tevreden met de zorg die we leveren. Poliklinische patiënten waarderen ons in 2022, net als in 2021, gemiddeld met een 8,7. Hiermee scoorden we, dankzij ieders inzet en toewijding, boven onze norm van 8,4. Vanzelfsprekend zijn we hier blij mee. En we zijn trots op al onze collega’s dat we samen dit resultaat hebben behaald.

95% van de patiënten voelt voldoende of veel ruimte voor de mogelijkheden om eigen kennis en ervaring te delen met de zorgverleners in het UMC Utrecht. Hiermee voldoen we aan de norm die we onszelf stellen. Hiernaast is 78% van de patiënten tevreden over de informatie over bijwerkingen van medicatie die ze van ons ontvangen. Dat is net iets lager dan onze norm van 80%. Om ervoor te zorgen dat de huisarts de zorg thuis kan voortzetten na ontslag uit onze kliniek, willen we bij 90% van de overdrachten naar huis binnen 24 uur een ontslagbericht te sturen naar de huisarts. In 2022 realiseerden we een score van 62%. Door nadere analyses hebben we inzichtelijk gemaakt met welke acties we in 2023 nog grote verbeteringen kunnen doorvoeren. Een belangrijke doelstelling is tot slot om zorg zoveel mogelijk thuis te brengen bij patiënten. Ons doel is daarom 50% van de poliklinische herhaalconsulten op afstand te voeren. We realiseerden in 2022 45,6%.

Medewerkertevredenheid

Gemiddeld waardeerde in 2022 48,7% van de collega’s werken bij het UMC Utrecht met een 8 of hoger. Dit is iets lager dan in 2021 (49,7%) en ligt beneden onze norm van 55%. Vanzelfsprekend streven we ernaar om de medewerkerstrevedenheid zo snel mogelijk op het gewenste niveau te brengen.

Desalniettemin geeft 83% van de medewerkers aan plezier te hebben in het werk (norm 85%). Hier zijn we vanzelfsprekend blij mee. Het ziekteverzuim is in 2022 helaas gestegen naar 6,33% (5,57% in 2021) en ligt hoger dan onze norm van 4,5%. We realiseren ons dat de coronapandemie op veel collega’s een zware wissel heeft getrokken en nog steeds impact heeft. Het ligt voor de hand dat het hoge verzuim een relatie heeft met COVID en de ervaren werkdruk. Net als in voorgaande jaren hebben we in 2022 dan ook blijvend ingezet op (psychosociale) ondersteuning en de vitaliteit van onze collega’s en zal dit ook in de komende jaren een belangrijk aandachtspunt blijven. We zijn trots op de inzet van alle collega’s om samen de zorg voor onze patiënten op een hoog niveau te houden en te werken aan de zorg van morgen. Een ander gebied waarop we aan verbetering werken is de ondersteuning van collega’s bij hun ontwikkeling. Want de mogelijkheid voor ontwikkeling is een belangrijk aspect om een fijne plek om te werken te zijn. in 2022 hebben we 34% afgeronde ontwikkelgesprekken gevoerd, terwijl ons doel 75% is.

Studenttevredenheid

Onze studenten zijn overwegend heel tevreden met ons onderwijs. Het percentage cursussen waarbij meer dan 55% van de studenten aangeeft zeer tevreden te zijn over de cursus als geheel is 16,7%. Hiermee scoren we aanzienlijk boven onze norm van 11%. Vanzelfsprekend zijn we zeer blij met deze beoordeling, zeker gezien het feit dat onze studenten tijdens de coronapandemie een moeilijke periode hebben gehad waarvan de impact helaas nog steeds merkbaar is.

Bij 87% van de cursussen geeft 80% of meer van de studenten aan tevreden of zeer tevreden te zijn over de cursus als geheel. Onze norm is 100%, maar die is vooral bedoeld om het goede gesprek met elkaar te voeren. Ons streven is altijd om alle cursussen op of boven niveau te laten zijn. Met onderwijsinnovaties zoals nieuwe cursussen of nieuwe onderwijsvormen, is dat echter niet altijd gelijk mogelijk. Voor docentprofessionalisering scoren we nog net onder de norm: 79% van onze docenten had in 2022 een Basis Kwalificatie Onderwijs (norm is 85%).  Echter zijn we blij met de stijgende trend die in de afgelopen twee jaar is ingezet. Op het gebied van diversiteit en inclusie, scoren we zoals gewenst. 58% van onze docenten en opleiders hebben de biastrainingen op het gebied van diversiteit en inclusie gevolgd (onze norm is 60%).

Impact van onderzoek

In 2022 was ons wervend vermogen voor onderzoek 100 miljoen euro. Hiermee hebben we onze norm van 112 miljoen niet behaald. In 2022 heeft het UMC Utrecht een andere manier van administreren van het wervend vermogen doorgevoerd, die nog onderhevig is aan evaluatie en verdere doorontwikkeling. Deze verandering heeft zeer waarschijnlijk voor een afwijking in het wervend vermogen ten opzichte van voorgaande jaren gezorgd. Daarnaast konden we een aantal grote projecten (zoals een aantal binnen het Nationaal Groeifonds verkregen subsidies) nog niet verwerken in het wervend vermogen 2022, aangezien de formele toekenningen zoals tot nog toe gehanteerd op het moment van registreren nog ontbraken. Daarnaast is de aan covid gerelateerde inkomstenstroom voor onderzoek afgenomen, wat een daling in wervend vermogen ten opzichte van 2020 en 2021 heeft veroorzaakt.

In 2022 hebben we in totaal 85% van onze wetenschappelijke publicaties Open Access gepubliceerd en scoren we boven onze norm van een jaarlijkse stijging van 5%. Tot slot voerden we in 2022 bijna al ons onderzoek binnen onze zes speerpunten uit.

Rendement

Het UMC Utrecht is financieel gezond. Ons rendement van 1,3% is hoger dan ons huidige langjarige beleid van 1%. Het realiseren van een positief resultaat en het toevoegen van het resultaat aan ons eigen vermogen, passen bij onze doelstelling en ambitie om middelen in te zetten voor onze primaire processen en de waarde van ons bedrijf te behouden. Gezien de hoge inflatie op dit moment en de omvangrijke investeringen in huisvesting en ICT zullen we de norm van 1% evalueren en indien nodig aanpassen. In dit kader beschouwen we het gerealiseerde resultaat als passend.

De interne productieverrekening van de zorgrealisatie versus de gemaakte afspraken​ betreft -/- 1,4 miljoen euro. De belangrijkste oorzaak hiervan is de lagere beschikbaarheid van de OK. Om dit te verbeteren, werken we enerzijds aan het verlagen van het ziekteverzuim en anderzijds maken we gebruik van de inzet van externe capaciteit om de OK-capaciteit te vergroten.

Het jaarresultaat van alle divisies en directies​ is per saldo negatief. Dit negatieve resultaat is met name het gevolg van de capaciteitsproblemen door vacatures en een hoog ziekteverzuim. De overige financiële effecten volgen uit het (nog) onvoldoende realiseren van de ombuigmaatregelen uit de managementcontracten 2022 en de transformatieplannen. Ook vergen de uniformeringsprojecten meer doorlooptijd. Gezien de verwachte verslechterende financiële vooruitzichten de komende jaren is het bijsturen van deze resultaten van groot belang.

Het percentage dagen dat het aantal beschikbare spoedbedden code groen had betrof in 2022 52%. Onze norm van 75% hebben we hiermee niet behaald. In 2022 waren de gevolgen van covid nog zichtbaar met pieken in de instroom van patiënten en extra verzuim onder collega’s. Dit leidde tot minder beschikbare bedden en dus een lagere score dan de norm. Om het aantal beschikbare bedden voor spoedinstroom verder te verbeteren, hebben we in het najaar van 2022 een pakket van maatregelen getroffen.