Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Onze aanpak

In onze aanpak om naar de stip op de horizon toe te werken, de opgaven waar we voor staan het hoofd te bieden en onze doelen te bereiken, zijn er drie belangrijke pijlers. Namelijk de Zorg van Morgen, Zorgprofiel aanscherpen en Creëren financiële ruimte.

Zorg van Morgen

Binnen ons programma de Zorg van Morgen geven we onze processen eenduidig vorm vanuit een nieuwe ordening, waarbij we samenhangende activiteiten zoals polikliniek, kliniek en de OK samenbrengen in domeinen, overstijgend aan onze specialismen en divisies. Dit maakt het mogelijk om, door te innoveren, de zorg van morgen te creëren en daarmee de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden. Zo kunnen we onze rol in de zorgketen en de maatschappij, zowel regionaal en landelijk als internationaal , op een goede manier vervullen.

De domeinen zijn een gekozen ordening van processen, overstijgend aan onze specialismen en divisies (zoals Hersenen, Hart & Longen en Kinderen). Voorbeelden van de domeinen zijn: Kliniek, Polikliniek, OK, SEH, IC, Labs diagnostiek en Research.

Binnen de domeinen keken we in 2023 in multidisciplinaire ontwerpteams (bestaande uit collega’s uit alle onderdelen en lagen van de organisatie én patiënten, naasten en studenten) hoe de processen er in 2030 uit moeten zien. Dit herontwerp deden we op basis van de volgende drie uitgangspunten:

  • Mensgericht: we hebben oog voor patiënten, naasten en collega’s.

  • Digitaal, tenzij: we digitaliseren om meer en betere zorg te kunnen bieden.

  • Uniform en modulair: door op dezelfde manier te werken kunnen we elkaar beter helpen.

Dit leverde een blauwdruk voor de toekomst op waar we stapsgewijs naar toe werken door middel van procesverbeteringen en projecten. Belangrijke thema’s binnen deze transformatie zijn:

  • Regie bij patiënten en hun naasten

  • Voorkomen van consulten en (her)opname

  • Regionale samenwerking en databeschikbaarheid

  • Toekomstbestendige en flexibele inzet van medewerkers

  • Slimme arbeidsbesparende technologie

  • Functiedifferentiatie voor medewerkers

Op basis van de procesblauwdrukken, onderzochten we hoe we ons anders kunnen organiseren. Welke digitale concepten een oplossing bieden voor de toekomstige zorgprocessen. En aan welke specifieke eisen en behoeften de toekomstige huisvesting van het UMC Utrecht moet voldoen om de toekomstige zorg en werkprocessen te ondersteunen. Uiteindelijk resulteerde dit in een eerste selectie van concrete projecten, waarmee we daadwerkelijk de eerste stappen op weg naar de zorg van morgen realiseren. In 2023 zijn we gestart met het voorbereiden van deze projecten. In 2024 starten we met de uitvoering hiervan. Ook voegen we in 2024 via dezelfde werkwijze nieuwe projecten toe.

Met ons programma de Zorg van Morgen hanteren we - met onze visie als vertrekpunt - een integrale aanpak, waarmee we de opgaven op het gebied van huisvesting, digitalisering en transformeren van de organisatie integraal benaderen. Zo zijn we binnen het UMC Utrecht samen met onze circa 12.00 collega’s, partners én patiënten, op weg naar het umc van de toekomst en de zorg van morgen.

Zorgprofiel aanscherpen: de beweging naar netwerkzorg

Ons zorgprofiel bestaat uit complexe zorg, zorg die past binnen onze speerpunten en zorg waarvoor we een wettelijke taak hebben. Bij complexe zorg gaat het bijvoorbeeld om zorg die de infrastructuur of de multidisciplinaire expertise van een academisch ziekenhuis vraagt. Voor wettelijke zorg gaat het om zorg die maar op een paar plekken in Nederland bij wet mag worden aangeboden. Een voorbeeld daarvan is de level 1 traumazorg. Zorg die past binnen onze speerpunten  gaat veelal om zorg voor kleine patiëntengroepen met zeldzame aandoeningen. Binnen de speerpunten combineren we zorg, onderwijs en onderzoek. Voor deze laatste categorie geldt dat we hiervoor erkend zijn via onze expertisecentra zeldzame aandoeningen.

De beweging naar netwerkzorg  als antwoord op de opgaven vanuit de maatschappij en het Integraal Zorgakkoord (IZA) , maakt dat we goed scherp moeten hebben waar wij als UMC Utrecht de meeste waarde toevoegen voor patiënten en onderscheidend in zijn. Zowel regionaal als landelijk. In 2023 hebben we met een brede vertegenwoordiging uit ons huis over deze vraag nagedacht. Op welke onderwerpen en vanuit welke rol hebben wij een plek in die opgaven en ook in het netwerk? Waar lopen wij voorop in kennis en innovatie? Voor welke zorg moeten patiënten echt bij ons zijn? Ook kijken we naar welke zorg in het UMC Utrecht nodig is om die zorg, die alleen wij in de regio en landelijk kunnen bieden, te ondersteunen. In 2023 scherpten we op basis van alle gesprekken, werksessies en beschikbare informatie ons zorgprofiel aan. Dit proces ronden we in het voorjaar van 2024 af. Op basis van dit zorgprofiel gaan we gesprekken aan met andere zorginstellingen in de regio en landelijk om netwerkzorg vanuit samenwerking vorm te geven.

Financiële ruimte creëren

De opgaven waar we als UMC Utrecht voor staan, hebben effect op onze financiële positie. De nodige transformatie van onze organisatie  gaat gepaard met grote investeringen. Zowel op het gebied van huisvesting (vernieuwbouwen) en digitaliseren als op het gebied van de transformatie van de organisatie zelf. Tegelijkertijd nemen door de afspraken in het Integraal Zorgakkoord (IZA) de mogelijkheden om met verzekeraars afspraken te maken over groeiruimte en dus extra opbrengsten af. Dit terwijl de zorgvraag zowel in volume als complexiteit toeneemt. Het is daarom essentieel dat we tijdig financiële ruimte creëren voor de benodigde investeringen om de ontwikkelingen op te vangen en onze strategie te kunnen uitvoeren. 

Na een uitgebreide analyse startten we in 2023 het programma ‘Creëren financiële ruimte’. Het meerjarig doel van dit programma is om de doelmatigheid van het UMC Utrecht te verbeteren. Om dit te bereiken focussen we op de korte termijn op het versterken van de inkoopketen om inkoopkosten te besparen en op het verminderen van kosten voor inhuur van personeel (niet in loondienst) en adviesdiensten. Parallel hieraan verbeteren we ons besturingsmodel en de financiële besturing voor de lange termijn. Zo groeien we toe naar een duurzame gezonde bedrijfsvoering, waarin we voldoen aan alle financiële normen.