Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Diversiteit en inclusie

Zoals omschreven in onze visie De Nieuwe Utrechtse School, willen we een diverse en inclusieve leeromgeving bieden. In 2022 hebben we hier een aantal specifieke activiteiten voor ontwikkeld:

Studentenwelzijn

Ook in 2022 hadden we, mede vanwege de gevolgen van de coronapandemie, extra aandacht voor bevorderen van studentenwelzijn. Hierbij besteden we waar mogelijk aandacht aan de ontwikkeling van studenten zoals die past binnen De Nieuwe Utrechtse School .

Zo hebben we in 2022 samen met de Universiteit Utrecht trainingen en workshops op het gebied van studentenwelzijn en -ontwikkeling georganiseerd. Hiermee willen we studenten stimuleren om vaardigheden als zelfsturing en zelfreflectie te ontwikkelen, die nodig zijn in de maatschappij van de toekomst. Ook hebben we in 2022 voor het eerst een vragenlijst uitgezet onder Geneeskunde-studenten om te onderzoeken in hoeverre ze het gevoel hebben zichzelf te kunnen zijn en zich thuis voelen (‘sense of belonging’). De resultaten van deze survey worden in het eerste kwartaal van 2023 verwacht.

Inclusieve introductie

In 2022 hebben we een inclusieve introductie georganiseerd om zo te bevorderen dat elke student zich - ongeacht achtergrond, sekse, religie of eventuele functiebeperkingen - welkom voelt en een goede start met de studie kan maken. Naast de reguliere introductie konden studenten onder andere deelnemen aan het KICK start programma , een 2-daags programma, voorafgaand aan de reguliere introductie. In dit programma krijgen aanstaande studenten extra informatie over wat het studeren precies inhoudt, wat ze kunnen verwachten en welke hulp en begeleiding er beschikbaar is. We dragen hiermee bij aan dat ze zich welkom en thuis voelen.

Alle eerstejaars studenten kregen, net als in 2021, gedurende het hele eerste jaar een mentor, bij wie ze terecht konden met al hun vragen. Deze goed getrainde mentor besteedt naast alle praktische zaken ook aandacht aan het sociale aspect: de binding met elkaar en met de opleiding/faculteit. Hiermee dragen we bij aan de community vorming en dat studenten voelen dat ze erbij horen.

Observership programma voor vluchtelingstudenten

In de zomer van 2022 hebben we een Observership programma georganiseerd voor vijf gevluchte studenten. Het programma bestond uit een week (medische) Summer School en daarna liepen de studenten gedurende zes weken drie dagen per week mee op de afdelingen chirurgie, kindergeneeskunde en gynaecologie. De andere twee dagen van de week volgden ze een afwisselend lesprogramma met onder andere klinische vaardigheidstraining, evidence-based geneeskundeopdrachten en masterclasses uit verschillende disciplines. Vier van de vijf studenten konden hierdoor afstuderen met de 10 ECT’s (Europees Studiepuntensysteem) die ze hiermee hebben behaald. De vijfde student was al afgestudeerd.

Outreach-activiteiten

Om toegankelijk te zijn voor iedereen hebben we ook in 2022 veel aandacht besteed aan outreach- activiteiten. Zo namen meer dan vijfhonderd kinderen uit groep 6 t/m 8 deel aan de Summer School Junior en konden ze ontdekken hoe leuk en fascinerend wetenschap is. Via het reizend DNA-lab konden de kinderen verschillende proefjes en activiteiten doen rond het onderwerp DNA. Tijdens de UMC Utrecht - U-talent bachelor collegemiddag 2022 kregen bijna tachtig geïnteresseerde scholieren de kans om korte inhoudelijke colleges te volgen en konden zij aansluitend al hun vragen stellen aan docenten en studenten van de opleidingen Geneeskunde en Biomedische wetenschappen. Ook deden in 2022 circa vijftien havo- en vwo-leerlingen van wie de ouders niet hebben gestudeerd deel aan het U-talent-UP-programma . Hierbij kregen de leerlingen onder andere colleges over Biomedische wetenschappen, Geneeskunde, Bio-informatica en Farmacologie. En in het kader van JINC Baas van Morgen  nam de 17-jarige vmbo-leerling Harun Mohamed, de baan van lid van de raad van bestuur Remco van Lunteren voor één dag over . Op deze manier heeft hij ervaren hoe het is om de leiding te hebben in een academisch ziekenhuis.

Onderzoek naar ervaringen inclusiviteit

In 2022 hebben we onderzoek naar de ervaringen van in- en exclusie onder Geneeskundestudenten gedaan. Hieruit bleek dat er nog verbetermogelijkheden zijn om Geneeskundeopleidingen inclusiever te maken, zodat studenten beter voorbereid zijn op werken met een diverse patiëntenpopulatie. Zo kunnen artsen en docenten zich nog bewuster worden van het belang van inclusiviteit, kan het lesmateriaal diverser gemaakt worden en kunnen ook populaties van onderzoek diverser.

Toolbox inclusief curriculum

In 2022 hebben we op basis van focusgroepen met studenten samen met de Universiteit Utrecht een toolbox voor docenten en lesontwikkelaars gelanceerd om het onderwijs diverser en inclusiever te maken en een veilige lesomgeving te creëren. In de toolbox zitten onder andere richtlijnen en handvatten om taalgebruik inclusiever te maken, verschillende perspectieven in onderwijs(materiaal) te includeren, en stereotypering uit casuïstiek te halen. De toolbox is opgedeeld in de vijf thema’s ‘leerdoelen, lesmateriaal, doceer- en leeractiviteiten, rol van de docent en toetsing’, en is voortgekomen uit het onderzoeksproject ‘Developing an Inclusive Curriculum and Learning Environment’ van de Universiteit Utrecht samen met het UMC Utrecht.