Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Zorg voor onze patiënten

We bieden kwalitatief goede en doelmatige zorg volgens de meest recente inzichten aan patiënten, passend binnen ons zorgprofiel. Dit betreft zorg waarvoor we een wettelijke taak hebben, zoals level 1 traumazorg en zorg aan patiënten met zeldzame aandoeningen via onze expertisecentra zeldzame aandoeningen , zorg binnen onze zes speerpunten  en complexe zorg (zoals multi-specialistische of multi-diagnostische zorg). Ons uitgangspunt is hierbij is om samen te werken met patiënten , zodat we patiënten de zorg kunnen bieden die bij ze past. En omdat zorg en duurzaamheid hand in hand gaan, verduurzamen we onze zorg zoveel mogelijk.

Leefstijladvies via Schakelpunt Gezond Leven

Een gezonde leefstijl draagt bij aan gezondheid, vermindering van klachten, en werkt preventief. Met het Schakelpunt Gezond Leven , een gezamenlijk initiatief van de Hogeschool Utrecht en het UMC Utrecht, helpen we patiënten om hun leefstijl beter en gezonder te maken. Behandelaars in het UMC Utrecht verwijzen patiënten naar het Schakelpunt door. Onze leefstijlconsulenten gaan met patiënten in gesprek via motivational interviewing. Ze komen zo tot een door patiënten gedragen actieplan, waar patiënten thuis verder mee aan de slag kunnen. Het Schakelpunt vormt zo een brug tussen het ziekenhuis en de eigen (thuis)omgeving van de patiënt en draagt het bij aan preventie, minder druk op zorgverleners, vitalere patiënten en completere zorg. Hiermee past het naadloos in onze strategie én belangrijke maatschappelijke afspraken, zoals het Integraal Zorgakkoord (IZA)  en de Green Deal Duurzame Zorg .   

In 2023 breidden we het Schakelpunt uit. Inmiddels zijn er vier leefstijlconsulenten op verschilende dagen beschikbaar centraal op de polikliniek in het UMC Utrecht. Ook bouwden we verder aan een stevig regionaal leefstijlnetwerk. Dit helpt om elkaar als zorgorganisaties makkelijk en snel te vinden, van elkaar te leren, en ‘gaten’ of dubbelingen in preventiezorg te identificeren. Hiernaast ging een onderzoeksgroep aan de slag met implementatie- en effectonderzoek en werken we aan de integratie van leefstijl in medische en paramedische opleidingen.

Beweegmonitoring voor sneller herstel

Beweging is belangrijk, zowel voor, tijdens als na ziekenhuisopname. Om patiënten te stimuleren om in beweging te komen en te blijven, zetten we een beweegsensor in. Deze monitoring maakt het beweeggedrag van patiënten zichtbaar. Voor zorgverleners via HiX en voor patiënten via een scherm op de afdeling en een mobiele app. Het monitoren van bewegen, in combinatie met beweegdoelen stellen en multidisciplinaire ondersteuning van patiënten, is een wetenschappelijk onderbouwde manier om fysieke activiteit van patiënten te verbeteren en zo hun herstel te versnellen. Ook geeft het patiënten meer eigen regie over hun herstel. Daarnaast geeft het zorgverleners concrete handvatten om patiënten beter te helpen en advies op maat te geven. Vanaf 2023 gebruikten we de beweegsensor op alle klinische afdelingen. In 2024 starten we met het invoeren ervan in de polikliniek.

Buddyproject geeft steun aan ouders met zieke kinderen

In het UMC Utrecht startte een aantal collega’s van de afdeling Kindergeneeskunde/chirurgie met een buddyproject om ouders met zieke kinderen te steunen . De zorgprofessionals in het UMC Utrecht doen hun best om ouders van zieke kinderen zo goed mogelijk bij te staan en een luisterend oor te bieden. Maar voor ouders met zieke kinderen is het soms lastig om een antwoord te vinden op praktische zaken waar ze dagelijks tegenaanlopen. In het buddyproject matchen we ouders met met kinderen met eenzelfde of vergelijkbare aandoening met elkaar, zodat ze elkaar kunnen steunen en praktische zaken met elkaar kunnen bespreken. Het doel is om het unieke buddyproject uit te breiden naar andere afdelingen, zoals Neonatologie, en naar andere patiëntengroepen, zoals kinderen met een chronische aandoening. 

Schaarse OK-tijd optimaal benutten

Door de toenemende vraag naar zorg en het tekort aan operatiekamer (OK)-collega’s door krapte op arbeidsmarkt, beschikten we in 2022 helaas over minder operatie-uren dan gewenst. Graag willen we structureel OK-ruimte houden voor volwassen patiënten die specialistische operatieve zorg van specifiek het UMC Utrecht nodig hebben.  

In 2023 herverdeelden we daarom, in lijn met onze strategie en de opgaven van het Integraal Zorgakkoord (IZA), de beschikbare OK-tijd. Dit was geen makkelijke opgave. Zo bleek het aantal beschikbare uren minder dan verwacht. En waren er voor sommige specialismen te weinig opleidingsuren beschikbaar om aan de vereisten van hun medische vervolgopleidingen te voldoen. Met veel creativiteit en gebundelde krachten hebben we in 2023 een aantal mooie resultaten gerealiseerd.   

In de herverdeling gaven we ruimte aan specialismen binnen hart- en vaatchirurgie, oncologie, neurochirurgie, traumatologie en de spoedzorg. Ook zijn we gestart met het inrichten randvoorwaarden om schaarse OK-tijd optimaal te benutten. Bijvoorbeeld wachtlijstregie, centrale implementatie van digitaal systeem ZorgDomein, en centrale regie op de opnameplanning. We creëerden een uniformer proces voor operatieplanning en huisartsen weten door ZorgDomein beter waarvoor ze patiënten specifiek naar het UMC Utrecht kunnen verwijzen.    

Om voldoende OK-tijd voor medische vervolgopleidingen te hebben, richtten we in 2023 samen met OK-mensen ook tijdelijke extra ‘opleidings-OK’s’ in. Zowel in het UMC Utrecht, als extern in samenwerking met een aantal partners. Ook in de komende jaren werken we verder om niet alleen schaarse OK-tijd voor onze patiënten optimaal te benutten, maar ook om steeds meer OK-tijd te creëren.   

Patiënten krijgen thuis specialistische medicijnen toegediend

 In 2023 ontvingen circa 1.500 patiënten, zowel kinderen als volwassenen, vanuit het UMC Utrecht specialistische farmaceutische zorg thuis in plaats van in het ziekenhuis. Denk hierbij aan toediening van chemotherapie/immuuntherapie bij patiënten met kanker. Of van antibiotica bij onder andere patiënten (kinderen/volwassenen) met een chronische longaandoening of een infectie na een heup- of knieoperatie. In 2023 leverde onze apotheek in totaal 14.000 antibiotica-infusen voor thuisbehandeling. Het thuis toedienen van specialistische medicijnen draagt bij aan de kwaliteit van leven van de patiënt. En het voorkomt onnodige reisbewegingen. Ook kan hiermee de duur van de opname in het ziekenhuis worden verkort of helemaal worden voorkomen.

Innovatieve zorg voor patiënten met een zeldzame aandoening

Zeldzame aandoeningen zijn vaak levensbedreigend en/of chronisch invaliderend, moeilijk te herkennen en vast te stellen, en moeilijk te behandelen (als er al een behandeling beschikbaar is). In het UMC Utrecht vinden we het onze taak om deze hoog specialistische zorg te kunnen aanbieden. Daarom werken experts vanuit verschillende specialismen nauw samen om de beste en meest innovatieve zorg beschikbaar te maken voor patiënten met een zeldzame aandoening. 

In onze expertisecentra voor zeldzame aandoeningen (ECZA’s) kunnen patiënten terecht voor ruim 200 erkende zeldzame aandoeningen. In 2023 hebben zeven centra erkenningen ontvangen van het ministerie van VWS. Het gaat om verlenging van erkenning, uitbreiding met nieuw erkende zeldzame aandoeningen in bestaande expertisecentra en een nieuw erkend centrum. In de expertisecentra werken we continu aan de doorontwikkeling van zorg, onderwijs, onderzoek en innovatie om ook in de toekomst de beste kwaliteit van zorg te kunnen bieden. Hiervoor werken we ook samen met patiëntenorganisaties en andere zorginstellingen. Met de expertisecentra voor zeldzame aandoeningen zijn we aangesloten bij 17 van de 24 Europese Referentienetwerken (ERN’s)

Infuusmonitoren voor kwetsbare baby’s

In 2023 ontving het goede doel van ons ziekenhuis stichting Vrienden van het UMC Utrecht & Wilhelmina Kinderziekenhuis in totaal 7,2 miljoen euro aan giften. Dankzij deze geweldige steun kon stichting Vrienden in 2023 een groot aantal mooie projecten opstarten en realiseren. Zo konden we infuusmonitoren aanschaffen om pijn of nare wonden te voorkomen bij kwetsbare baby’s die een infuus hebben. Daarnaast maakten in 2023 veel bedrijven en fondsen het mogelijk om een robotarm aan te schaffen, voor het printen van menselijk weefsel als een nieuwe linker- of rechterhartkamer. En in september 2023 opende het vernieuwde kindertheater in het WKZ de deuren. Lees meer over de activiteiten van Stichting Vrienden UMC Utrecht & Wilhelmina Kinderziekenhuis.