Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Samenwerkingen met regionale impact

Alleen door samen te werken, kunnen we de juiste zorg op de juiste plek verlenen en gezondheidsverschillen verkleinen. In het Integraal Zorg Akkoord (IZA) staat regionale samenwerking dan ook centraal. Samen met onze partners hebben we ook in 2023 mooie stappen met regionale impact gezet.

Medisch specialistische zorg in de regio

In 2023 hebben alle regionale zorg- en welzijnspartijen samen met de zorgverzekeraars en de gemeenten een Regiobeeld en een Regioplan opgeleverd. In het Regiobeeld voor de provincie Utrecht staan de grootste opgaven voor de gezondheid van burgers voor de komende jaren.  

Al voor de start van het Integraal Zorg Akkoord (IZA) zochten de ziekenhuizen in de regio elkaar al op om de medisch specialistische zorg voor de regio Utrecht van hoge kwaliteit, doelmatig en toegankelijk te houden. Het is onze gezamenlijke ambitie om nu en in de toekomst te voorzien in de best passende medisch specialistische zorg. We zijn ervan overtuigd dat we dat alleen kunnen als we intensief en vernieuwend met elkaar samenwerken, waarbij het UMC Utrecht specifiek waarde toevoegt als academisch kenniscentrum en innovator voor en met de regio.

Regionale visie op innovatieve coherente regionale netwerkzorg

Om met elkaar de opgaven uit het IZA te versnellen, hebben we met het St. Antonius Ziekenhuis, het Meander MC, het Diakonessenhuis in 2023 onze gezamenlijke ambities vastgelegd in een Bestuurlijk Kader Integraal Zorgakkoord met vijf thema’s: acute zorg, concentratie en spreiding van medisch specialistische zorg, de zorg aan ouderen, arbeidsmarkt en opleiden en digitalisering. Samen, met de zorgprofessionals in de lead, werken we hier de komende jaren plannen voor uit.

Als fundament van deze samenwerking hebben we met elkaar een visie opgesteld die richting geeft aan onze planvorming. De stip op de horizon die we hierbij hebben geformuleerd is de beweging naar innovatieve coherente netwerkzorg, waarbij de zorg zich transmuraal concentreert rondom de patiënt. Onderdeel van deze netwerkzorg is ook een sterke opleidings- en onderzoeksinfrastructuur voor een innovatieve en aantrekkelijke regio. Met name ook op dat onderdeel leveren we onze toegevoegde waarde, als innovatiemotor voor een sterke regio. Een rol die ook (h)erkend wordt door onze partners. Als partners hebben we niet alleen een inhoudelijke stip op de horizon gezet, maar ook een relationeel contract met elkaar afgesloten door in de visie ook de leidende principes voor ons handelen af te spreken. Deze principes vormen de toetssteen voor alles wat we in het samenwerkingsproces met elkaar uitwerken. Deze andere manier van werken zien we als een belangrijk element binnen de beweging die we vanuit het IZA moeten maken. Het ‘hoe’ van onze samenwerking is net zo belangrijk, of misschien nog wel belangrijker dan het ‘wat’.

Het Bestuurlijk Kader is de basis voor de IZA-opgave Passende Medisch Specialistische Zorg in de regio. In 2024 zetten we vanuit het kader de samenwerking krachtig voort en vertalen we gezamenlijk de opgaven uit het Regioplan Midden Nederland naar concrete plannen voor de medisch-specialistische zorg en implementatie daarvan. Hiervoor werken we uiteraard nauw samen met alle partijen in de regio, zoals de huisartsen en andere verwijzers, verpleeg- en verzorgingstehuizen en thuiszorg, gemeenten, geestelijke gezondheidszorgorganisaties, en zorgverzekeraars.

Uiteraard zijn deze plannen in 2023 al voorbereid en worden deze in 2024 verder geconcretiseerd:

  • Binnen het ROAZ wordt het Regioplan acute zorg verder uitgewerkt.

  • Op het gebied van concentratie en spreiding werken we aan het opzetten van een vaatchirurgisch netwerk en de doorontwikkeling van ons oncologisch netwerk OncoMid om zo verder bij te dragen aan kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg. OncoMid is een voorbeeld van een vernieuwende vorm van netwerkzorg, dat ook landelijk als voorbeeld kan dienen om de opgaven van het IZA te adresseren.

  • We intensiveren de samenwerking met het St. Antonius Ziekenhuis op het gebied van de cardiothoracale chirurgie verder, waarbij we werken als één hartteam.

  • Samen met de regionale partners starten er projecten rondom grote patiëntgroepen als traumageriatrie en Parkinson.

  • Voor de visie op een aantrekkelijke arbeidsmarkt en innovatieve opleidingen werken de ziekenhuizen samen met o.a. UtrechtZorg en haar partners aan voldoende opleidingsplekken voor schaarse beroepen, zoals OK-assistenten en verpleegkundigen. Ook wordt in dit kader nauw samengewerkt met de Hogeschool Utrecht en mbo-opleidingen.

  • Samen met TRIJN geven we vorm aan het digitale fundament van de regio voor gegevensuitwisseling en ondersteuning van regionale zorgpaden.

  • Om ervoor te zorgen dat de zorg passend en toegankelijk blijft, dragen we samen met de huisartsen, het ROAZ en de IVVU bij aan de plannen voor het langer gezond thuis houden van ouderen en de juiste zorg op de juiste plek.

Health Hub Utrecht: gezondheid en geluk voor iedere Utrechter

Het UMC Utrecht is samen met de gemeente Utrecht trekker van de Health Hub Utrecht : een ‘regionaal innovatie-ecosysteem voor gezondheid en geluk’. De dertig partners binnen Health Hub Utrecht hebben als gezamenlijk doel om gezondheid en geluk voor iedere Utrechter bereikbaar maken. Hier werken we aan in zes coalities. In 2023 zijn de coalities gestart met fase 2 ‘Meters maken’. In deze fase brengen de coalities hun ontwikkelende plannen tot uitvoering. In de coalities werken verschillende leden van de Health Hub Utrecht met elkaar samen. Door de diverse samenstelling kunnen deelnemers van elkaars kennis en kunde gebruikmaken en zo gezamenlijk het beste resultaat voor iedereen in de regio Utrecht behalen. In 2023 heeft het UMC Utrecht samen met de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht ook de kennistafel binnen de Health Hub verder geprofessionaliseerd, net als de bedrijventafel in samenwerking met de ROM Utrecht en de bewonerstafel samen met de gemeenten.

Cartesius Utrecht: bouwen aan een gezonde wijk

Als UMC Utrecht willen we bijdragen aan de verbetering van de volksgezondheid. Dat doen we door innovatief onderzoek en onderwijs, en door zorg. Niet alleen aan het bed, maar ook op het gebied van preventie en verbetering van de leefomgeving in de wijken. In juli 2023 ondertekenden we het convenant ‘Bouwen aan een Gezonde Wijk, tijdens de symbolische start van de bouw van 770 nieuwe woningen in de stadswijk Cartesius in het hart van Utrecht.

In het convenant ‘Bouwen aan een Gezonde Wijk’ werkt het UMC Utrecht samen met ‘Cartesius consortium’ Ballast Nedam Development, MRP, Hogeschool Utrecht, Gemeente Utrecht en Universiteit Utrecht aan een landelijk monitoringsprogramma, gericht op het onderzoeken van verbanden tussen inrichting van de (leef)omgeving, eerstelijns zorgorganisatie en gezondheid. Het doel is om inzicht te krijgen welke interventies in de fysieke- en zorgomgeving positief bijdragen aan gezondheid en welzijn van bewoner. Cartesius Utrecht is de eerste locatie waar wordt gemeten. De ambitie is om de blauwdruk van het monitoringsprogramma op te schalen naar meer locaties in Nederland. Daarnaast is de World Health Organisation (WHO) aangesloten bij dit initiatief. Deze organisatie kijkt of de maatregelen ook daadwerkelijk van invloed zijn op de gemoedstoestand en de gezondheid van de bewoners. De WHO heeft dit besloten tijdens de handelsmissie van de Economic Board Utrecht (EBU)  in Kopenhagen. Het UMC Utrecht is een van de ambassadeurs van de EBU. Cartesius Utrecht draagt bij aan de internationale reputatie van Utrecht als 'Heart of Health'. 

Oncomid: de beste zorg aan mensen met kanker in de regio

Om mensen met kanker de beste zorg te kunnen geven op de juiste plek, werken we samen met andere ziekenhuizen in midden-Nederland in het regionale oncologische netwerk Oncomid . De multidisciplinaire overleggen (MDO’s) vormen de ruggengraat van de samenwerking: lokaal als het kan en regionaal als het nodig en nuttig is. Om een gedegen regionaal MDO te hebben, is een goede logistiek en organisatie een eerste vereiste. In 2023 namen we daarom voor twee regionale MDO’s het platform Vitaly 2.0 in gebruik. Het is de bedoeling om dit in 2024 voor meerdere regionale MDO’s te doen.

Gegevens delen voor optimale zorg in Midden-Nederland

Om samenwerkingen te ondersteunen, werkt het UMC Utrecht aan oplossingen om zorgprofessionals en onderzoekers goed te faciliteren. Onder andere via het innovatieve programma Data Delen Midden Nederland , een initiatief van de samenwerkende ziekenhuizen in de regio Utrecht en Zorgverzekeraars Nederland. In de zomer van 2023 ondersteunde de IT-oplossing vanuit Data Delen Midden Nederland de eerste regionale multidisciplinaire overleggen (MDO’s). En eind 2023 zijn alle technische integraties in gebruik genomen. Hierdoor is de adoptie door de regionale oncologisch MDO’s begonnen. Landelijks is er veel belangstelling voor het programma Data Delen Midden Nederland. Deze kennis delen we graag met organisaties die voor dezelfde uitdagingen staan. Zorgverzekeraars Nederland VECOZO, een partij die veilige en efficiënte uitwisseling van administratieve gegevens in de zorg mogelijk maakt, heeft zelfs opdracht gegeven om wat in de regio Utrecht geleerd en bedacht is, versnelt landelijk beschikbaar te maken.

Uitbreiding netwerkzorg in regio Utrecht

In het Transmuraal Contact en Coördinatie Centrum (TCC) werkt het UMC Utrecht aan de uitbreiding van netwerkzorg voor patiënten in de regio Utrecht. Dit doen we door samenwerking tussen zorgverleners van het UMC Utrecht en zorgverleners van de regionale huisartsorganisaties en ziekenhuizen te optimaliseren. In 2023 hebben we onder andere: het verwijsplatform ZorgDomein opgeschoond, teleconsultatie geïmplementeerd en ruim tachtig transmurale incidentmeldingen geanalyseerd. Daarnaast hebben zorgverleners vanuit het UMC Utrecht meegewerkt aan het tot stand komen van verschillende Regionale Transmurale (werk)Afspraken (RTA’s) en zijn we gestart met het implementeren hiervan in het UMC Utrecht. Samen met zorgverleners uit de regio werkten we aan zeven zorginnovatie trajecten, waaronder de proeftuin ‘Warme overdacht van patiënten in de palliatieve fase’. Deze manier van werken wordt nu breed in de regio opgepakt.

Het UMC Utrecht is ook lid van de Regionale Samenwerkingsorganisatie (RSO) TRIJN  en draagt daarmee bij aan de juiste zorg op de juiste plek. Dit gebeurt door samen te werken met zorgpartijen uit de regio Utrecht, zoals ziekenhuizen, regionale huisartsorganisaties, verpleeg- en verzorghuizen en thuiszorgorganisaties (VVT’s), apothekers en diagnostische laboratoria. De focus ligt op projecten op het gebied van digitale gegevensuitwisseling en zorgcommunicatie met bewoners/patiënten. In 2023 heeft TRIJN de rol gekregen als penvoerder van het fundament ‘digitalisering en gegevensuitwisseling’ van het IZA-regioplan. De grote thema’s die in de komende jaren zullen worden opgepakt zijn: verbreding digitale communicatie, (acute) e-overdracht, visie telemonitoring (onderdeel hybride zorg en regionaal medisch service centrum) en fundamentopgave (realisatie data- en applicatiearchitectuur in stappen). Naast de ontwikkeling van een visie op regionale digitalisering werd onder andere ook gewerkt aan: digitale communicatie tussen huisartsen en medische specialisten, het opstellen en implementeren van regionale transmurale (werk)afspraken en het samenwerken aan verbetertrajecten op het gebied van patiëntveiligheid binnen een platform voor het transmuraal melden van incidenten (TIM: Transmuraal Incidenten Melden).

Kwalitatief hoogstaande gynaecologische zorg samen met Bergman Clinics

Gedurende meerdere jaren werkten we met succes samen met Bergman Clinics op het gebied van uro-gynaecologie en cervixpathologie. Deze samenwerking hebben we in 2023 verder uitgebreid naar het domein van algemene gynaecologie. Hiermee dragen we verder bij aan de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van zorg.

Samen met FC Utrecht gezondheid bevorderen

Al een aantal jaren werken we met FC Utrecht en andere kennis- en onderwijsinstellingen samen om de gezondheid en vitaliteit van mensen en de maatschappij te bevorderen. Zo voerden we in mei 2023 voor de tweede keer de gezamenlijke campagne ‘Draag die Band 2.0’ ter preventie van hart- en vaatziekten. Op 1 december 2023 zijn we met het ondertekenen van een partnershipcontract officieel tot het FC Utrecht partnershipplatform FC Utrecht Next toegetreden.

Inzicht in de impact van slaap

Slaap is essentieel voor ons welzijn en functioneren. Om wetenschappelijke kennis te vergaren over de oorsprong, evolutie en functies van slaap is op 17 maart 2023, de internationale Dag van de Slaap, het Sleep Discovery Lab officieel van start gegaan. In dit lab werken we vanuit het UMC Utrecht en het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) samen met onderzoekers van het Prinses Máxima Centrum , het 030-lab , De Hoogstraat Revalidatie , de Strategische Alliantie TU/e, WUR, UU en UMC Utrecht en een aantal landelijke somnologen. Samen ontwikkelen we inzicht in de impact van slaap op de ontwikkeling van te vroeg geboren kinderen, de ontwikkeling van hersenen bij pasgeborenen, de werking van het immuunsysteem en het ontstaan en verloop van ziektes bij kinderen en volwassenen.