Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Besturing en structuur

De taken en bevoegdheden van de raad van bestuur en de raad van toezicht hebben we vastgelegd in een bestuursreglement. Binnen de raad van bestuur hebben we een portefeuilleverdeling vastgesteld.

Juridische structuur

Het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht) is een publiekrechtelijke rechtspersoon op grond van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW).

Alle activiteiten van het UMC Utrecht op het gebied van vercommercialisatie van octrooieerbare uitvindingen en het creëren van spin-off ondernemingen zijn ondergebracht in UMC Utrecht Holding B.V. Op grond van de Rijksoctrooiwet 1995 is het UMC Utrecht eigenaar van octrooieerbare uitvindingen van haar medewerkers. De raad van bestuur heeft het beheer hiervan opgedragen aan UMC Utrecht Holding B.V.. Daartoe behoort het starten en coördineren van octrooiaanvragen, het zoeken van geschikte commerciële partners en het uitonderhandelen van licenties. UMC Utrecht Holding B.V. stimuleert innovatie en kennisvalorisatie door patentbeheer, het licenseren van kennis of het deelnemen in bv’s, waarin de kennis verder wordt ontwikkeld, en zorgt voor dienstverlening (zorggerelateerde innovaties waar geen patenten en octrooien bij betrokken zijn). Het UMC Utrecht bezit 100% van de aandelen van UMC Utrecht Holding B.V..

De publiekrechtelijke organisatie UMC Utrecht heeft een toelating op basis van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) en hanteert de Governancecode Zorg. UMC Utrecht is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 30244197 en vestigingsnummer 000023527250.

Voor de verbonden partijen verwijzen we naar de grondslagen van waardering en resultaat in de jaarrekening, waar onder 1.1.4.1 de verbonden rechtspersonen en natuurlijke personen worden vermeld.

Besturingsfilosofie

De besturingsfilosofie van het UMC Utrecht gaat uit van drie verantwoordelijkheidslijnen:

 1. De divisies en directies zijn vanuit de 1e lijn integraal verantwoordelijk voor hun eigen operationele proces en de risicobeheersing. Via zelfmonitoring bewaken zij hoe goed zij dit doen ten opzichte van de beleids- en strategische kaders.

 2. De directies hebben in de 2e lijn de verantwoordelijkheid om de strategische doelen van het UMC Utrecht, de operationele risico’s en wet- en regelgeving op hun - aan de inhoud ondersteunende - domein samen met de zorgverleners te vertalen naar beleid. De speerpunten doen dit op het gebied van zorg, onderzoek en onderwijs. In afstemming met de divisies zorgen zij voor een gedragen voorstel dat ter besluitvorming aan de raad van bestuur wordt voorgelegd. De directies en speerpunten adviseren/ faciliteren de 1e lijn bij de implementatie van het beleid en monitoren de organisatiebrede uitvoering hiervan. De 2e lijn monitort de implementatie en rapporteert deze naar de 1e lijn, waaronder de raad van bestuur.

 3. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de strategie van de organisatie en draagt de integrale verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering, de compliancy aan wet- en regelgeving en normenkaders, en de realisatie van de strategische doelen. Hierin wordt de raad van bestuur bijgestaan door een afdeling interne audit die op basis van een jaarlijks vooraf opgesteld auditplan toetst of de risico’s in de organisatie adequaat worden beheerst en wat mogelijke verbeterpunten zijn.

Een aantal UMC-brede overlegstructuren faciliteert en structureert de afstemming tussen divisiemanagers, directeuren, speerpuntvoorzitters en leden van de raad van bestuur: het Strategisch Overleg, het Operationeel UMC Utrecht Overleg, het Bedrijfsvoeringsoverleg, het Onderwijsoverleg en het Onderzoeksoverleg.

Raad van bestuur

Prof. dr. M.M.E. (Margriet) Schneider, voorzitter

Margriet Schneider (1959) is hoogleraar Interne Geneeskunde en internist-infectioloog aan de Universiteit Utrecht (UU). In 1991 studeerde zij af in Geneeskunde aan de UU en in 1998 promoveerde zij aan de UU. Tussen 2004 en 2010 vervulde zij de functie van divisievoorzitter en medisch manager van de nieuwe divisie IC-Centrum, met als opdracht de vier separate Intensive Care’s van het UMC Utrecht samen te voegen en toekomstbestendig te innoveren en de opleiding tot Intensivist en IC-verpleegkundigen op te starten. In deze periode werd een prijswinnende state-of-the-art Intensive Care gebouwd op het dak van het UMC Utrecht. In 2010 werd zij benoemd tot divisievoorzitter van de divisie Interne Geneeskunde en Dermatologie en opleider Interne Geneeskunde, hoofdopleider voor de regio Utrecht. Sinds november 2015 is Margriet Schneider voorzitter van de raad van bestuur van het UMC Utrecht en geeft zij in deze rol vorm aan de vernieuwing van het UMC Utrecht.

Margriet Schneider bekleedde in 2022 de volgende nevenfuncties:

 • Voorzitter (tot 1 juni 2022)/ vicevoorzitter (vanaf 1 juni 2022) NFU (onbezoldigd, functiegerelateerd)

 • Voorzitter ROAZ midden-Nederland (onbezoldigd, functiegerelateerd)

 • Lid bestuur Oncomid (onbezoldigd, functie gerelateerd)

 • Ambassadeur Health Hub Utrecht (onbezoldigd, functie gerelateerd)

 • Directeur Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (onbezoldigd)

 • Voorzitter Bestuurstafel Gezond Utrecht (onbezoldigd, functie gerelateerd)

Prof. dr. A.W. (Arno) Hoes, decaan en vice voorzitter

Prof dr. Arno Hoes (1958) is sinds 1 juni 2019 decaan en vicevoorzitter van de raad van bestuur van het UMC Utrecht. Hij is hoogleraar Klinische epidemiologie in de huisartsgeneeskunde aan de Universiteit Utrecht en was tot 1 juni 2019 divisievoorzitter van het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijnsgeneeskunde van het UMC Utrecht. Zijn onderzoeks- en onderwijsactiviteiten richten zich vooral op de (vroeg)diagnostiek, therapie en prognose van hart- en vaatziekten en op de methoden van klinisch onderzoek. Hij heeft uitgebreide ervaring in het besturen van (inter)nationale wetenschappelijke verenigingen en was betrokken bij de totstandkoming van veel (inter)nationale klinische richtlijnen.

Arno Hoes bekleedde in 2022 de volgende nevenfuncties:

 • Voorzitter stuurgroep cluster cardiovasculair risicomanagement, Federatie Medisch Specialisten (FMS) (onbezoldigd, werk gerelateerd)

 • Lid adviescommissie, Vereniging voor Epidemiologie (VvE) (onbezoldigd, werkgerelateerd)

 • Voorzitter raad van toezicht, Dutch CardioVascular Association (DCVA) (onbezoldigd, werkgerelateerd)

 • Lid Task Force Heart Failure guidelines, European Society of Cardiology (ESC) (onbezoldigd, werkgerelateerd)

 • Lid raad van toezicht, Netherlands Center for One Health (NCOH) (onbezoldigd, functiegerelateerd)

 • Lid raad van commissarissen, Utrecht Holdings (onbezoldigd, functiegerelateerd)

 • Voorzitter raad van toezicht, European Clinical Research Alliance on Infectious Diseases (ECRAID) (werkgerelateerd, onbezoldigd)

 • Voorzitter raad van toezicht, anDREa B.V. (digital research environment) (onbezoldigd, functiegerelateerd)

 • Lid redactieraad, European Journal of Heart Failure (onbezoldigd, werkgerelateerd)

 • Lid redactieraad ESC Heart Failure (onbezoldigd, werkgerelateerd)

Dhr. drs. J.W.R. (Remco) van Lunteren, lid raad van bestuur

Remco van Lunteren (1977) studeerde Organisatie, Cultuur & Management aan de Universiteit Utrecht. Hij startte zijn loopbaan in 2003 als manager inkoop en ICT en werd vervolgens algemeen directeur van M2 Vloeren, zijn familiebedrijf. Daarna heeft hij zijn bestuurlijke ervaring opgedaan bij de provincie Utrecht als gedeputeerde van 2010 tot 2015. In het UMC Utrecht was hij sinds 2015 directeur strategische allianties en sinds 2019 was hij manager bedrijfsvoering van de divisie Hersenen. Als crisiscapaciteitsmanager in het UMC Utrecht speelde hij in 2020 en 2021 een belangrijke rol in het organiseren en opschalen van de zorg tijdens de coronapandemie. Remco van Lunteren is op 1 november 2021 toegetreden tot de raad van bestuur van het UMC Utrecht als lid Operationele Zaken. In deze rol is hij voorzitter van het Operationeel UMC Overleg en portefeuillehouder van alle (zorg)divisies en de directie Kwaliteit & Patiëntveiligheid van het UMC Utrecht.

Remco Van Lunteren bekleedde de volgende nevenfuncties in 2022:

 • Lid Raad van Commissarissen A15 Apotheek (onbezoldigd, functiegerelateerd)

 • Lid Commissie Opleiding & Patiëntenzorg (onbezoldigd, functiegerelateerd)

 • Vicevoorzitter Raad van Toezicht Stichting PALLAS & Stichting NRG (bezoldigd)

 • Vicevoorzitter Bestuur Internationaal Franz Liszt Concours (onbezoldigd)

 • Voorzitter Raad van Toezicht Museum Speelklok (onbezoldigd)

 • Voorzitter Vereniging Oud Statenleden Provincie Utrecht (onbezoldigd)

Drs. J.C.E. (Josefien) Kursten, lid van de raad van bestuur

Josefien Kursten (1973) is sinds 1 januari 2022 lid van de raad van bestuur van het UMC Utrecht. In haar rol als Chief Financial Officier (CFO) binnen de raad van bestuur heeft zij de verantwoordelijkheid voor de financiën en (duurzame) bedrijfsvoering van het UMC Utrecht.

Josefien heeft Algemene Economie gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg. Na haar studie heeft zij ruim 10 jaar bij verschillende ministeries gewerkt als financieel beleidsadviseur en manager. In 2008 heeft ze de overstap gemaakt naar de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) waar zij verschillende managementfuncties heeft bekleed. Van 2016 tot eind 2021 was zij directeur regulering, waarbij zij verantwoordelijk was voor de regulering van de curatieve en langdurige zorg. Met haar ervaring brengt Josefien veel expertise in voor het toegankelijk en betaalbaar houden van kwalitatief goede zorg.

Josefien Kursten bekleedde in 2022 de volgende nevenfuncties:

 • Accelaratieraad in de Zorg (onbezoldigd)

 • Docent voor Erasmus Centrum voor Zorgbestuur (onbezoldigd)

 • Algemeen bestuurslid Vereniging Samenwerkingsverband Uithofbeheer (onbezoldigd, werkgerelateerd)

 • Lid ledenraad SURF (onbezoldigd, werkgerelateerd)

 • Bestuurslid DHD (onbezoldigd, werkgerelateerd)

Raad van toezicht

De raad van toezicht is belast met het houden van voortdurend toezicht op al wat het UMC Utrecht aangaat, waaronder het toezicht op de naleving van de op het UMC Utrecht betrekking hebbende wetten, regelingen, richtlijnen, aanwijzingen en reglementen. In het bestuursreglement en het huishoudelijk reglement van de raad van toezicht staan deze taken en bevoegdheden verder uitgewerkt.

De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OC&W). De raad van toezicht stelt voor hun samenstelling een algemene profielschets op met hierin aandacht voor deskundigheden, vaardigheden en diversiteit.

Vijf commissies adviseren de raad van toezicht vanuit hun vakgebied en bereiden de besluitvorming van de raad van toezicht voor. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de besluitvorming. De vijf commissies zijn:

 • Auditcommissie

 • Commissie Kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid

 • Commissie Onderwijs en Onderzoek

 • Commissie Governance en HR

 • Defensiecommissie

De samenstelling van de raad van toezicht is in 2022 gewijzigd. 30 april 2022 verliep de tweede termijn van de voorzitter van de auditcommissie, Peter Leijh. De minister van OC&W heeft Dave del Canho met ingang van 1 mei 2022 tot lid van de raad van toezicht van het UMC Utrecht benoemd. Dave del Canho heeft de functie van voorzitter auditcommissie op zich genomen.

De samenstelling van de raad van toezicht van het UMC Utrecht in 2022 was als volgt:

Mw. drs. C.E. (Caroline) Princen, voorzitter (tweede termijn, einddatum 28-02-2023)

 • Lid commissie Governance en HR

 • Lid Defensiecommissie

Hoofdfunctie: CEO Nuts Groep

Caroline Princen bekleedt de volgende nevenfuncties:

 • Lid raad van commissarissen Ordina

 • Voorzitter raad van toezicht Perspectief

Mevr. prof. dr. M. (Marianne) de Visser, vicevoorzitter (tweede termijn, einddatum 01-07-2024)

 • Voorzitter commissie Kwaliteit en veiligheid

 • Lid commissie Onderwijs en Onderzoek

Voormalige hoofdfuncties: neuroloog en oud-voorzitter van de Divisie poliklinieken van het Academisch Medisch Centrum Amsterdam en emeritus hoogleraar neuromusculaire ziekten aan de Universiteit van Amsterdam

Marianne de Visser bekleedt de volgende nevenfuncties:

 • Lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), Den Haag

 • Lid raad van commissarissen Leyden Academy, Leiden

 • Lid raad van toezicht Centre for Human Drug Research, Leiden

 • Voorzitter bestuur Vereniging Samenwerkingsverband Chronische Ademhalingsondersteuning

 • Lid Bestuur Commissie Genetische Modificatie (Bilthoven)

 • Lid Begeleidingscommissie voor de Evaluatie van de Gezondheidsraad

 • Voorzitter Projectcommissie Trendanalyse Biotechnologie 2022

Dhr. drs. D. (Dave) del Canho, algemeen lid (vanaf 1 mei 2022 (eerste termijn), einddatum 01-05-2026)

 • Voorzitter auditcommissie

Hoofdfunctie: Managing partner bij Del Canho & Engelfriet B.V.

Dave del Canho bekleedt de volgende nevenfuncties:

 • Lid raad van commissarissen Blue Sky Group

 • Bestuurslid Stichting Drs. Cor van Zadelhoff Fonds

 • Lid raad van toezicht Verzetsmuseum

 • Voorzitter bestuur WKZ-fonds

Dhr. drs. ir. A.H.P. (Aloys) Kregting, algemeen lid (tweede termijn, einddatum 01-12-2024)

 • Lid Auditcommissie

 • Voorzitter commissie Governance en HR

Hoofdfunctie: Senior Vice President Global Enabling Services bij ASML

Aloys Kregting bekleedt de volgende nevenfunctie:

 • Lid raad van commissarissen de Volksbank

Dhr. J.H. (Han) van Gelder, algemeen lid (eerste termijn, einddatum 1-10-2024)

 • Voorzitter Defensiecommissie

Hoofdfunctie: plaatsvervangend secretaris-generaal ministerie van Financiën

 Mevr. prof.mr.dr. B.A.M. (Anne-Mei) The, algemeen lid namens cliëntenraad (eerste termijn, einddatum 31-5-2025)

 • Voorzitter commissie Onderwijs & Onderzoek

 • Lid commissie Kwaliteit van Zorg & Patiëntveiligheid

Hoofdfuncties:

 • Initiatiefnemer en eigenaar Tao of Care BV

 • Mede-initiatiefnemer en eigenaar Dementie achter de voordeur bv

 • Bijzonder hoogleraar Langdurige Zorg en Sociale Benadering Dementie, met speciale aandacht voor diversiteit, VU

Mevr. The bekleedt de volgende nevenfuncties:

 • Regent RCOAK (Stichting Rooms Catholyck Oude Armenkantoor), een vermogenfonds

 • Lid raad van commissarissen van Stichting In mijn buurt

Activiteiten raad van toezicht

De raad van toezicht heeft zich in 2022 laten informeren over de ontwikkelingen in het UMC Utrecht en over de realisatie van het gevoerde beleid.

De raad van toezicht heeft het toezicht in 2022 ingericht via webinars, overlegmomenten met de raad van bestuur en medezeggenschap, nieuwsbrieven, teambuilding, themabesprekingen, werkbezoeken, verschillende rapportages en een zelfevaluatie. Daarnaast neemt de voorzitter van de raad van toezicht deel aan het voorzittersoverleg van de raden van toezicht van de umc’s, dat twee keer per jaar plaatsvindt.

Hiernaast ondernam de raad van toezicht in 2022 onder andere de volgende activiteiten:

 • Zes keer een reguliere (vijf keer fysiek en een keer online) vergadering met de raad van bestuur.

 • Bijwonen van de (deels fysiek, deels online) commissievergaderingen van de raad van toezicht.

 • Twee keer een (online) overleg met de ondernemingsraad. Eén keer een (online) overleg met de cliëntenraad.

 • In het kader van de onboarding van een nieuw lid zijn er kennismakingsgesprekken gevoerd, werkbezoeken afgelegd en is er een masterclass gevolgd.

 • Bijwonen van digitale weekstart, digitale tracers en verdiepende themabijeenkomsten

 • Bijwonen van de jaarlijkse rampenoefening in het Calamiteitenhospitaal door enkele leden.