Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Financiële resultaten

Onze bedrijfsopbrengsten zijn wederom hoger uitgekomen dan in voorgaande jaren (toename van circa 104 miljoen euro (6,75%)). Deze toename heeft deels betrekking op toegenomen opbrengsten uit zorgprestaties (o.a. indexatie en dure geneesmiddelen) en deels op de toegenomen overige opbrengsten (met name afrekening voorgaande jaren, onderzoeksprojecten door derden gefinancierd en hogere opbrengsten uit de geconsolideerde entiteiten). De zorgopbrengsten zijn in tegenstelling tot voorgaande jaren in 2023 beperkt beïnvloed door COVID-19. De afwikkeling van de subsidie van het ministerie van VWS voor de opschaling van de IC in verband met COVID-19 over de jaren 2020, 2021 en 2022 heeft een positieve bijdrage gehad van 29,3 miljoen euro op de bedrijfsopbrengsten. 

Tegenover de toegenomen bedrijfsopbrengsten staan ook hogere kosten. Onze kosten voor salarissen, sociale lasten en pensioenlasten zijn met 7,5% gestegen ten opzichte van 2022 (toename van 61,5 miljoen euro). De stijging van de personeelskosten is voornamelijk het gevolg van de cao-ontwikkelingen.

Per saldo leiden deze ontwikkelingen tot een resultaat van 58,8 miljoen euro. Dit is circa 37,7 miljoen euro hoger dan het resultaat over 2022 en circa 57,7 miljoen euro hoger dan de begroting voor 2023. Dit resultaat is vooral veroorzaakt door een cumulatie van incidentele baten en lasten die per saldo positief hebben uitgepakt. Zo zijn ten opzichte van de begroting de volgende incidentele baten gerealiseerd: beschikbaarheidsbijdrage van het ministerie van VWS voor IC-capaciteit 10,8 miljoen euro en COVID-19-gerelateerde bijzondere opbrengsten voorgaande jaren 10,8 miljoen euro.

De toegenomen baten en lasten van dure geneesmiddelen en extern gefinancierde onderzoeksprojecten hebben nauwelijks bijgedragen aan de toename van het resultaat. Voor deze ontwikkelingen zijn de opbrengsten en kosten nagenoeg gelijk aan elkaar. De jaarlijkse stijgingen van de kosten voor dure geneesmiddelen onderschrijven het belang van alle projecten en initiatieven die worden ondernomen om deze stijging te mitigeren. Een belangrijk initiatief hierin betreft de afspraak die de Nederlandse Federatie voor Universitair Medische Centra (NFU) met de zorgverzekeraars heeft gemaakt over de transformatiemiddelen.

Het resultaat hebben wij geheel toegevoegd aan het eigen vermogen. Hierdoor hebben we onze gezonde vermogenspositie in stand gehouden. Onze financiële balansratio’s zijn ten opzichte van voorgaande jaren beperkt gestegen en nog steeds gezond. Zo voldoen we ruim aan de met onze banken afgesproken minimale vereisten voor de solvabiliteit en de Debt-Service Coverage Ratio (DSCR). Eind 2023 bedraagt het saldo van de liquide middelen 466 miljoen euro. We verwachten dat door de uitvoering van onze strategische ontwikkelvisie huisvesting (SOH)  het aantrekken van additionele financiering vanaf 2026 noodzakelijk zal zijn.

De in de consolidatie opgenomen deelnemingen hebben ons resultaat per saldo met circa 7,2 miljoen euro positief beïnvloed. Dit effect wordt voornamelijk verklaard door de verkoop van de deelneming in JCR bv. De raad van bestuur is voornemens middelen uit de opbrengst van de verkoop van de deelneming in te zetten om de continuïteit van klinisch onderzoek te borgen.