Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Financiële resultaten

Onze bedrijfsopbrengsten zijn wederom hoger uitgekomen dan in voorgaande jaren (toename van circa 94 miljoen euro (7%)). Deze toename heeft deels betrekking op toegenomen opbrengsten uit zorgprestaties (met name dure geneesmiddelen) en deels op de toegenomen overige opbrengsten (met name extern gefinancierde onderzoeksprojecten). De zorgopbrengsten zijn in 2021 beïnvloed door COVID-19. De mix van activiteiten is in de COVID_19-jaren veranderd, daarmee zijn de opbrengsten ook veranderd.

Tegenover de toegenomen bedrijfsopbrengsten staan ook hogere kosten. Onze personeelskosten zijn met 7% gestegen ten opzichte van voorgaand jaar (toename circa 58 miljoen euro). Deze toename is deels het gevolg van de cao-ontwikkelingen, deels van de toename van het aantal medewerkers in het onderzoeksdomein, en deels van de COVID-19-impact. Zo is door COVID-19 het verzuim verder opgelopen, hebben we veel externe medewerkers tijdelijk moeten inhuren, en zijn door onze medewerkers minder verlofdagen opgenomen.

Ook de patiëntgebonden kosten zijn hoger dan in 2020 (toename van circa 33 miljoen euro), met name door de hogere kosten door dure geneesmiddelen, hogere kosten gerelateerd aan extern gefinancierde onderzoeksprojecten en COVID-19-kosten.   

Per saldo leiden deze ontwikkelingen tot een resultaat van 4,9 miljoen euro. Dit is circa 5 miljoen euro lager dan het resultaat over 2020 en eveneens circa 5 miljoen euro lager dan de begroting voor 2021. Dit resultaat is vooral veroorzaakt door een cumulatie van incidentele baten en lasten die in dit complexe coronajaar per saldo negatief hebben uitgepakt. Zo zijn de incidentele baten van een positieve verkoopopbrengst van circa 5 miljoen euro uit de verkoop van een van onze participaties en de vrijval van een in het verleden gevormde risicovoorziening voor circa 4 miljoen euro teniet gedaan door de nieuw gevormde voorziening generatieregeling en per saldo dotaties aan andere personele voorzieningen. De toegenomen baten en lasten van dure geneesmiddelen en extern gefinancierde onderzoeksprojecten hebben nauwelijks bijgedragen aan de toename van het resultaat. Voor deze ontwikkelingen zijn de opbrengsten en kosten nagenoeg gelijk aan elkaar.

Het resultaat hebben wij geheel toegevoegd aan het eigen vermogen. Hierdoor hebben we onze gezonde vermogenspositie in stand gehouden. Onze financiële ratio’s zijn ten opzichte van voorgaande jaren beperkt gedaald, maar nog steeds gezond. Zo voldoen we ruim aan de met onze banken afgesproken minimale vereisten voor de solvabiliteit en de Debt-Service Coverage Ratio (DSCR).

De in de consolidatie opgenomen deelnemingen hebben ons resultaat per saldo met circa 1 miljoen euro beperkt negatief beïnvloed.