Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Medezeggenschap

Het UMC Utrecht heeft de volgende formele medezeggenschapsorganen:

Ondernemingsraad

De medewerkers van het UMC Utrecht zijn vertegenwoordigd in een ondernemingsraad. De ondernemingsraad komt elke week samen en om de week vinden er commissievergaderingen plaats. Eens in de zes weken vindt er overleg plaats met een vertegenwoordiging van de raad van bestuur. De ondernemingsraad brengt verslag uit van de activiteiten en resultaten aan de medewerkers van het UMC Utrecht via een jaarverslag op het intranet van het UMC Utrecht.

Leden van de ondernemingsraad hebben een driejarige zittingstermijn. In 2022 waren 21 OR-leden actief, vier leden zijn uitgetreden. In 2024 vinden nieuwe verkiezingen plaats. Het dagelijks bestuur (voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en plaatsvervangend secretaris) coördineert de werkzaamheden van de ondernemingsraad en voert het agendaoverleg met de bestuurder. Drie divisiecommissies en vier themacommissies bereiden dossiers voor, voeren informeel overleg met managers en raadplegen medewerkers. Elk OR-lid heeft zitting in minimaal één divisiecommissie en één themacommissie. De ondernemingsraad wordt ondersteund door het bureau medezeggenschap, bestaande uit drie medewerkers.

De drie divisiecommissies zijn:

  • Commissie 1: Hersenen, Interne Geneeskunde & Dermatologie, Julius Centrum, Beeld & Oncologie, Informatievoorziening & Financiën, Informatietechnologie en Onderwijscentrum

  • Commissie 2: Kinderen, Laboratoria, Apotheek & Biomedische genetica, Vrouw & Baby, directie Strategie & Beleid, directie Personeel & Organisatie en directie Kwaliteit & Patiëntveiligheid

  • Commissie 3: Facilitair Bedrijf, Hart & Longen, Heelkundige Specialismen, Vitale Functies

De vier themacommissies zijn:

  • Commissie Financiën en Strategisch Beleid

  • Commissie Sociaal Beleid en Arbeidsvoorwaarden

  • Commissie Veiligheid, Gezondheid, Welzijn & Milieu

  • Commissie Onderwijs & Onderzoek

De ondernemingsraad wordt hiernaast door OR-leden of personen met een specifieke deskundigheid vertegenwoordigd in een aantal gremia. Bijvoorbeeld in de Klachtencommissie, het Personeelsfonds van het UMC Utrecht en de Adviescommissie Sociale begeleiding.

Enkele belangrijke onderwerpen die door de ondernemingsraad zijn behandeld in 2022 zijn: Veranderplan Eerstelijns verloskunde, Veranderplan De Facilitaire medewerker ontzorgt, de financiën en de vernieuwbouw van het UMC Utrecht aan de hand van de Strategisch Ontwikkelvisie Huisvesting (SOH), het beleid bij medewerkers met een positieve PCR-test en de Zorg voor morgen.

De Onderwijs en Onderzoeksraad (O&O-raad) en de Studentenraad geneeskunde

De Onderwijs en Onderzoeksraad (O&O-raad) is het wettelijk orgaan voor medezeggenschap op het gebied van het universitaire onderwijs en onderzoek in het UMC Utrecht, met rechten gebaseerd op de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW).

De O&O-raad bestaat uit achttien leden: negen UMC-medewerkers (samen de ‘commissie O&O’) en negen studentleden die de Studentenraad vormen. De commissie O&O en de Studentenraad overleggen elke twee weken afzonderlijk en elke vier weken samen. De commissie O&O, bestaande uit vijf OR-leden en vier aanvullende leden, werkzaam als universitair docent of onderzoeker, hebben een driejarige zittingstermijn. De studenten hebben een eenjarige zittingstermijn. In 2024 vinden nieuwe verkiezingen plaats voor de O&O-raad en ondernemingsraad. Voor de Studentenraad gebeurt dit jaarlijks.

Het dagelijks bestuur van de O&O-raad bestaat uit twee personeelsleden en twee studentleden en wordt jaarlijks door de raad verkozen. De voorzitter van de O&O-raad evenals de voorzitter(s) van de Studentenraad zijn student. Het dagelijks bestuur coördineert samen met de ambtelijk secretaris de werkzaamheden van de O&O-raad en voert het agendaoverleg met de decaan en vicedecaan. Er zijn drie vaste commissies: Onderwijs, Onderzoek en Strategie & Financiën, die de dossiers voorbereiden, die informeel overleg voeren met de dossierhouders en medewerkers en/of studenten raadplegen. Elk O&O-raadslid heeft zitting in een commissie.

De O&O-raad kijkt naar het beleid van het UMC Utrecht op het gebied van universitair onderwijs en onderzoek. De O&O-raad heeft in 2022 ten minste vijf keer met de decaan en vicedecaan van de faculteit geneeskunde van de Universiteit Utrecht overlegd over O&O-onderwerpen.

De Studentenraad had in academisch jaar 2021-2022 twee internationale leden van de Graduate School of Life Sciences en de vergaderingen werden hierdoor tweetalig (NL/ENG) met behulp van een vertaalster gehouden. Naast het taalbeleid van de Studentenraad kregen dit jaar bijzondere aandacht: het welzijn van de studenten en de PhD’s, de kwaliteitsgelden, de Research ICT, de samenstelling van de opleidingscommissies, de facultaire Kwaliteitsgids onderwijs, de herziening van het curriculum van de opleidingen geneeskunde, Biomedische wetenschappen, Klinische Gezondheidswetenschapen, hybride onderwijs, de verdeling van de NPO-gelden voor onderwijs en onderzoek, het opstarten van twee nieuwe opleidingen: de Bachelor Zorg, gezondheid en samenleving en de master Medical Humanities, de hoofdlijnen facultaire begroting, de UMC-begroting en de tijdelijke verhuizing als gevolg van de renovatie van het Hijmans van den Berghgebouw.

Cliëntenraad

Het UMC Utrecht heeft een eigen cliëntenraad op basis van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ). De cliëntenraad adviseert de raad van bestuur bij alles dat raakt aan de belangen van patiënten van het UMC Utrecht. Daarnaast is de raad gevraagd om patiëntenparticipatie binnen het UMC Utrecht te helpen bevorderen. Doel is patiënten van het ziekenhuis veel breder dan alleen via de cliëntenraad te betrekken bij alles binnen het UMC Utrecht. De cliëntenraad werkt op basis van een meerjarenplan met als titel ‘Meer mens, minder patiënt: Van patiëntenparticipatie naar persoonsgerichte zorg’. De cliëntenraad publiceert elk jaar een jaarverslag op de website van het UMC Utrecht.

De cliëntenraad heeft elke maand een plenaire vergadering waar elke twee maanden een lid van de raad van bestuur aanhaakt. Daarnaast is er maandelijks overleg met de (voorzitter van) de raad van bestuur en de (voorzitter van) de cliëntenraad. Ook spreekt de cliëntenraad jaarlijks met de raad van toezicht en haakt het, door de cliëntenraad voorgedragen, lid van de raad van toezicht regelmatig aan in de plenaire vergadering. Daarnaast zijn er in kleiner groepsverband (portefeuilles) overleggen geweest over specifieke onderwerpen. De raad van bestuur van het UMC Utrecht heeft de cliëntenraad gevraagd om voor negen voorgenomen besluiten advies uit te brengen. Verder heeft de raad van bestuur op verzoek van de cliëntenraad besloten om een Patiënt Effect Paragraaf (PEP) toe te voegen aan elk beleidsbesluit. In de PEP wordt beschreven wat het effect is voor de patiënt en op welke wijze patiënten betrokken zijn bij het tot stand komen van het besluit. De cliëntenraad heeft de realisatie van het Bureau Patiënten Inzet gestimuleerd en ondersteunt bij het aanbieden van een cursus voor patiënten die participeren in zorg, onderwijs en onderzoek. Ook is op verzoek van de cliëntenraad de voorleesknop op de website van het UMC Utrecht verwezenlijkt.

Leden van de cliëntenraad zijn lid op persoonlijke titel. Nieuwe leden van de cliëntenraad worden geworven door het UMC Utrecht. Elk lid van de cliëntenraad kan maximaal twee perioden van vier jaar lid zijn van de raad. Een voorzitter en een ambtelijk secretaris zorgen voor de agenda van de vergaderingen en dat alle afspraken worden nagekomen.

Stafconvent

In het Stafconvent zijn medisch specialisten van alle vakgroepen verenigd met als doel de kwaliteit van de patiëntenzorg te bewaken. De Ledenraad, het vertegenwoordigend overlegorgaan van het Stafconvent, geeft de raad van bestuur gevraagd en ongevraagd advies over medisch-inhoudelijke ontwikkelingen en bestuurlijke zaken die daarmee verband houden.

Het Stafconvent komt tweemaal per maand bij elkaar. De voorzitter van de raad van bestuur sluit hier een keer per maand bij aan. Daarnaast heeft het dagelijks bestuur van het Stafconvent maandelijks contact met de voorzitter raad van bestuur.

Het Stafconvent heeft onder andere geadviseerd over grote UMC Utrecht-brede trajecten, zoals Samenwerken aan Kwaliteit en de Zorg voor morgen. Ook heeft het Stafconvent inbreng gegeven voor de cao. Hierbij is het belang van een goede cao voor het hele team, dus alle UMC Utrecht-collega's, benadrukt en is regelmatig gesproken over vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van medisch specialisten. Daarnaast is de uitvoering van het Individueel Functioneren Medisch Specialisten (IFMS) binnen het UMC Utrecht bij het Stafconvent belegd. Het Stafconvent werkt hiervoor nauw samen met de directie P&O.

Verpleegkundig Adviesraad

De Verpleegkundige Adviesraad (VAR) is een adviesorgaan dat door de raad van bestuur is ingesteld om - gevraagd en ongevraagd - te adviseren over zaken die de verpleegkundige zorg aangaan. De VAR bestaat uit een mix van verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en teamleiders vanuit alle divisies met ambassadeurs van de verschillende afdelingen en vormt de spreekbuis voor alle verpleegkundigen in het UMC Utrecht. De VAR staat voor het vergroten en versterken van de verpleegkundige impact binnen het UMC Utrecht. Verpleegkundig leiderschap staat hierin centraal. Het doel is om de kwaliteit van zorg te verbeteren en te waarborgen. De VAR kan ook als toetsingspodium fungeren voor innovaties en implementaties die het verpleegkundige professie raken. Daarnaast organiseert de VAR acht keer per jaar verpleegkundige lunch-podia waar een belangrijk verpleegkundig onderwerp gepresenteerd wordt en aanwezigen we met elkaar in gesprek kunnen. Ook heeft de VAR wekelijks een inloopspreekuur voor alle vragen van verpleegkundigen (zowel toetsingsvragen als hulpvragen).

Het dagelijks bestuur van de VAR komt wekelijks bijeen, de brede vertegenwoordiging met alle VAR leden komt maandelijks bijeen, daarnaast komt een smal leiderschapsteam ook maandelijks bijeen. Tweemaal per jaar zijn er beleidsdagen, waarbij ook ambassadeurs uitgenodigd zijn. Voor informatie en inspiratie over in- en externe ontwikkelingen, krijgen sprekers en leden zelf het podium. Het dagelijks bestuur heeft maandelijks contact met de voorzitter van de raad van bestuur.

De focus van de VAR lag in 2022 onder andere op de positionering van verpleegkundigen en het programma Toekomstbestendige verpleegkunde, de professionalisering van verpleegkundigen, verpleegkundig leiderschap, het stimuleren van verpleegkundig onderzoek en beroepstrots. Dit alles kwam onder andere samen bij de organisatie van de Dag van de Zorg, waar de VAR onder de titel ‘veerkrachtige professional’ workshops voor alle professionals en een carrièremarkt organiseerde. Ook was tijdens deze dag de jaarlijkse verkiezing van Verpleegkundige van het jaar. De VAR brengt via een jaarverslag op het intranet van het UMC Utrecht verslag uit van de activiteiten en resultaten.

Commissies

In het UMC Utrecht zijn naast bovengenoemde gremia onder meer de volgende commissies actief: Commissie Medische Ethiek (CME), Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC), Dierexperimentencommissie (DEC), Oordeel-/klachtencommissie (extern), Meldingscommissie Incidenten (MIP) en Calamiteitencommissie.