Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Medezeggenschap

Het UMC Utrecht heeft de volgende formele medezeggenschapsorganen:

Ondernemingsraad

De medewerkers van het UMC Utrecht zijn vertegenwoordigd in een Ondernemingsraad (OR). De Ondernemingsraad komt elke week samen en om de week vinden er commissievergaderingen plaats. Eens in de zes weken vindt er overleg plaats met een vertegenwoordiging van de Raad van Bestuur. De Ondernemingsraad brengt verslag uit van de activiteiten en resultaten aan de medewerkers van het UMC Utrecht via een jaarverslag op het intranet van het UMC Utrecht.

Leden van de Ondernemingsraad hebben een driejarige zittingstermijn. In 2023 waren 21 OR-leden actief. Eén lid vertrok vanwege een andere baan. Vanwege de vacatures en ter voorbereiding op de verkiezingen in 2024 hebben in 2023 enkele geïnteresseerde medewerkers zich als stagiair aangesloten. Het Dagelijks Bestuur (voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en plaatsvervangend secretaris) coördineert de werkzaamheden van de Ondernemingsraad en voert het agendaoverleg met de bestuurder. Drie divisiecommissies en vier themacommissies bereiden dossiers voor, voeren informeel overleg met managers en raadplegen medewerkers. Elk OR-lid heeft zitting in minimaal één divisiecommissie en één themacommissie. De Ondernemingsraad wordt ondersteund door het bureau Medezeggenschap, bestaande uit drie medewerkers.

De drie divisiecommissies zijn:

  • Commissie 1: divisie Hersenen, divisie Interne Geneeskunde en Dermatologie, Julius Centrum, Beeld en Oncologie, directie Informatievoorziening en Financiën, directie Informatietechnologie en het Onderwijscentrum

  • Commissie 2: divisie Kinderen, divisie Laboratoria, Apotheek en Biomedische genetica, divisie Vrouw & Baby, directie Strategie & Beleid, directie Personeel en Organisatie, directie Kwaliteit en Patiëntveiligheid en directie Marketing en communicatie

  • Commissie 3: directie Facilitair Bedrijf, divisie Hart en Longen, divisie Heelkundige Specialismen en divisie Vitale Functies

De vier themacommissies zijn:

  • Commissie Financiën en Strategisch Beleid

  • Commissie Sociaal Beleid en Arbeidsvoorwaarden

  • Commissie Veiligheid, Gezondheid, Welzijn & Milieu

  • Commissie Onderwijs & Onderzoek

De Ondernemingsraad wordt hiernaast door OR-leden of personen met een specifieke deskundigheid vertegenwoordigd in een aantal gremia. Bijvoorbeeld in de Klachtencommissie, het Personeelsfonds van het UMC Utrecht en de Adviescommissie Sociale begeleiding. Ook is er ter voorbereiding van de verkiezingen van de Ondernemingsraad en de aanvullende leden van de Onderzoeks- en Onderwijsraad in maart 2024 tijdelijk een Verkiezingscommissie actief.

Enkele belangrijke onderwerpen die door de Ondernemingsraad zijn behandeld in 2023 zijn: de aangepaste Klokkenluidersregeling UMC Utrecht, het Veranderplan Toekomstbestendige Verpleegkunde voor de kliniek en dagbehandeling bij de divisie Interne Geneeskunde en Dermatologie en de divisie Kinderen, de doorontwikkeling P&O organisatie, en de Beschikbaarheidsregeling OK.

De Onderwijs en Onderzoeksraad (O&O-raad) en de Studentenraad geneeskunde

De Onderwijs en Onderzoeksraad (O&O-raad) is het wettelijk orgaan voor medezeggenschap op het gebied van het universitaire onderwijs en onderzoek in het UMC Utrecht. De O&O-raad heeft rechten gebaseerd op de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW).

De O&O-raad heeft achttien zetels. Het betreft negen zetels voor UMC Utrecht-medewerkers (samen de ‘commissie O&O’) en negen zetels voor studenten die samen de Studentenraad vormen. Niet alle zetels zijn altijd bezet. De commissie O&O en de Studentenraad overleggen elke twee weken afzonderlijk en elke vier weken samen. De commissie O&O bestaat uit vijf OR-leden en vier aanvullende leden (werkzaam als universitair docent of onderzoeker) en heeft een driejarige zittingstermijn. De studenten hebben een eenjarige zittingstermijn. In 2024 vinden nieuwe verkiezingen plaats voor de O&O-raad en Ondernemingsraad. Voor de Studentenraad gebeurt dit jaarlijks.

Het dagelijks bestuur van de O&O-raad bestaat uit twee personeelsleden en twee studentleden en wordt jaarlijks door de raad verkozen. De voorzitter van de O&O-raad en de voorzitter(s) van de Studentenraad zijn student. Het dagelijks bestuur coördineert samen met de ambtelijk secretaris de werkzaamheden van de O&O-raad en voert het agendaoverleg met de decaan en vicedecaan. Er zijn drie vaste commissies, namelijk Onderwijs, Onderzoek en Strategie & Financiën, die de dossiers voorbereiden, die informeel overleg voeren met de dossierhouders en medewerkers en/of studenten raadplegen. Elk O&O-raadslid heeft zitting in een commissie.

De O&O-raad kijkt naar het beleid van het UMC Utrecht op het gebied van universitair onderwijs en onderzoek. De O&O-raad heeft in 2023 ten minste vijf keer met de decaan en vicedecaan van de faculteit geneeskunde van de Universiteit Utrecht overlegd over O&O-onderwerpen.

In 2023 kregen bijzondere aandacht: het welzijn van de studenten en PhD’s, de kwaliteitsgelden onderwijs, de opkomst bij vakken van de opleidingen Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen, de samenstelling van de opleidingscommissies, het facultaire toetsbeleid, de herziening van het curriculum van de opleiding Geneeskunde, de starters- en stimuleringsbeurzen aan onderzoekers, kunstmatige intelligentie (AI) en de impact op onderwijs, de Onderwijs- en Examenregelingen, de hoofdlijnen facultaire begroting, de UMC Utrecht-begroting, de EWUU-alliantie en de terugkeer naar het Hijmans van den Berghgebouw. De Studentenraad heeft tot slot voorgesteld de naamgeving van de faculteit te wijzigen in faculteit Medische wetenschappen, zodat alle opleidingen zich herkennen in de naam. Het college van bestuur van de Universiteit Utrecht buigt zich over dit verzoek.

Cliëntenraad

Het UMC Utrecht heeft een eigen cliëntenraad op basis van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ). De cliëntenraad adviseert de raad van bestuur bij alles dat raakt aan de belangen van patiënten van het UMC Utrecht. Daarnaast is de raad gevraagd om patiëntenparticipatie binnen het UMC Utrecht te helpen bevorderen. Doel is patiënten van het ziekenhuis veel breder dan alleen via de cliëntenraad te betrekken bij alles binnen het UMC Utrecht. De cliëntenraad werkt op basis van een meerjarenplan met als titel ‘Meer mens, minder patiënt: Van patiëntenparticipatie naar persoonsgerichte zorg’. De cliëntenraad publiceert elk jaar een jaarverslag op de website van het UMC Utrecht.

De cliëntenraad heeft elke maand een plenaire vergadering waar elke twee maanden een lid van de raad van bestuur aanhaakt. Daarnaast is er maandelijks overleg met de (voorzitter van) de raad van bestuur en de (voorzitter van) de cliëntenraad. Ook spreekt de cliëntenraad twee keer per jaar met de raad van toezicht en haakt het, door de cliëntenraad voorgedragen, lid van de raad van toezicht regelmatig aan in de plenaire vergadering. Daarnaast zijn er in kleiner groepsverband (portefeuilles) overleggen geweest over specifieke onderwerpen. De raad van bestuur van het UMC Utrecht heeft de cliëntenraad gevraagd om voor acht voorgenomen besluiten advies uit te brengen. Verder heeft de raad van bestuur op verzoek van de  cliëntenraad besloten om een Patiënt Effect Paragraaf (PEP) toe te voegen aan elk beleidsbesluit. In de PEP wordt beschreven wat de betekenis is voor de patiënt en op welke wijze patiënten betrokken zijn bij het tot stand komen van het besluit. Ook wil de cliëntenraad dat beschreven wordt hoe de patiënt het beleidsvoornemen ervaart en beleeft.

Leden van de cliëntenraad zijn lid op persoonlijke titel. Nieuwe leden van de cliëntenraad worden geworven door het UMC Utrecht. Elk lid van de cliëntenraad kan maximaal twee perioden van vier jaar lid zijn van de raad. Een voorzitter en een ambtelijk secretaris zorgen voor de agenda van de vergaderingen en dat alle afspraken worden nagekomen.

Stafconvent

In het Stafconvent zijn medisch specialisten van alle vakgroepen verenigd met als doel de kwaliteit van de patiëntenzorg te bewaken. De Ledenraad, het vertegenwoordigend overlegorgaan van het Stafconvent, geeft de raad van bestuur gevraagd en ongevraagd advies over medisch-inhoudelijke ontwikkelingen en bestuurlijke zaken die daarmee verband houden.

Het Stafconvent komt tweemaal per maand bij elkaar. De voorzitter van de raad van bestuur sluit hier een keer per maand bij aan. Daarnaast heeft het dagelijks bestuur van het Stafconvent maandelijks contact met de voorzitter raad van bestuur.

Het Stafconvent heeft onder andere geadviseerd over grote UMC Utrecht-brede trajecten, zoals de Zorg voor Morgen, Uitvoeringsafspraken polikliniek, Toekomstbestendig Verpleegkunde en Ruimte voor de juiste Zorg. Ook heeft het Stafconvent inbreng gegeven voor de cao. Hierbij is het belang van een goede cao voor het hele team, dus alle UMC Utrecht-collega's, benadrukt en is regelmatig gesproken over vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van medisch specialisten. Daarnaast is de uitvoering van het Individueel Functioneren Medisch Specialisten (IFMS) binnen het UMC Utrecht bij het Stafconvent belegd. Het Stafconvent werkt hiervoor nauw samen met de directie P&O.

Verpleegkundig Adviesraad

De Verpleegkundige Adviesraad (VAR) is een adviesorgaan dat door de raad van bestuur is ingesteld om - gevraagd en ongevraagd - te adviseren over zaken die de verpleegkundige zorg aangaan. De VAR bestaat uit een mix van verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en teamleiders vanuit alle divisies met ambassadeurs van de verschillende afdelingen en vormt de spreekbuis voor alle verpleegkundigen in het UMC Utrecht. De VAR staat voor het vergroten en versterken van de verpleegkundige impact binnen het UMC Utrecht. Verpleegkundig leiderschap staat hierin centraal. Het doel is om de kwaliteit van zorg te verbeteren en te waarborgen. De VAR kan ook als toetsingspodium fungeren voor innovaties en implementaties die het verpleegkundige professie raken. Daarnaast organiseert de VAR acht keer per jaar verpleegkundige lunch-podia waar belangrijk verpleegkundige onderwerp gepresenteerd wordt en aanwezigen we met elkaar in gesprek kunnen. Ook heeft de VAR wekelijks een inloopspreekuur voor alle vragen van verpleegkundigen (zowel toetsingsvragen als hulpvragen).

Het dagelijks bestuur van de VAR komt wekelijks bijeen, de brede vertegenwoordiging met alle VAR leden komen maandelijks bijeen, daarnaast komt een smal leiderschapsteam ook maandelijks bijeen. Tweemaal per jaar zijn er beleidsdagen, waarbij ook ambassadeurs uitgenodigd zijn. Voor informatie en inspiratie over in- en externe ontwikkelingen, krijgen sprekers en leden zelf het podium. Het dagelijks bestuur heeft maandelijks contact met de voorzitter van de raad van bestuur. Ook sluit een lid van de raad van bestuur maandelijks aan bij de plenaire VAR vergadering.

De focus van de VAR lag in 2023 onder andere op de positionering van verpleegkundigen en het programma Toekomstbestendige verpleegkunde, de professionalisering van verpleegkundigen, verpleegkundig leiderschap, het stimuleren van verpleegkundig onderzoek en beroepstrots. Dit alles kwam onder andere samen bij de organisatie van de Dag van de Zorg. Ook was tijdens deze dag de jaarlijkse verkiezing van Verpleegkundige van het jaar. De VAR brengt via een jaarverslag op het intranet van het UMC Utrecht verslag uit van de activiteiten en resultaten.