Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Verslag raad van toezicht

“Trots op de buitengewoon betrokken, gedreven en deskundige UMC Utrechters”

Net als de rest van Nederland kon het UMC Utrecht in 2022 na de eerste maanden COVID-19 gelukkig enigszins achter zich laten. Hierdoor konden we als raad van toezicht als vanouds veel UMC Utrechters persoonlijk ontmoeten en spreken. Bijvoorbeeld divisiemanagers, directeuren van stafafdelingen en het onderzoeks- en onderwijscentrum. Ook hebben we open gesprekken mogen voeren met vertegen-woordigers van onder andere de ondernemingsraad, de cliëntenraad en de O&O-raad. Dit heeft ons goed inzicht gegeven in wat er speelt in het huis. Wat de ontwikkelingen zijn, wat de zaken zijn die goed lopen en waar uitdagingen liggen.

Onderwerpen die bijvoorbeeld de revue passeerden tijdens al deze gesprekken en de overleggen met de raad van bestuur, waren onder andere de ontwikkelingen in zorg op afstand en de opgave om zorg te bieden aan patiënten die door de pandemie hebben moeten wachten op behandeling. We ervaarden dat hierin weloverwogen keuzes werden gemaakt vanuit het belang van patiënten en dat hierbij ook het welzijn van de medewerkers veel aandacht kreeg. Daarnaast kon het onderzoek weer in de volle breedte worden opgepakt en zagen we mooie onderzoeksresultaten, nieuw innovatief onderzoek dat werd opgestart en verdergaande samenwerkingen met (inter)nationale partijen. Vanuit De Nieuwe Utrechtse School werden er eveneens mooie stappen gezet, zoals de voorbereidingen in de herziening van de onderwijscurricula, en zagen we ook veel aandacht voor het welzijn van de studenten. Ook de oorlog in Oekraïne heeft invloed gehad op medewerkers en het huis en was een punt van aandacht.

Wat ons in alle gesprekken keer op keer opviel was de betrokkenheid, de gedrevenheid en de deskundigheid van de mensen. Als raad van toezicht maakte dit ons extra trots op de organisatie en alle medewerkers.

Al met al zien we dat het UMC Utrecht gestaag werkt aan de uitvoering van de Connecting Worlds-strategie en dat alle organisatieonderdelen deze vertalen naar de specifieke onderwerpen en vragen die voorliggen. En dat er binnen de kaders adequaat en flexibel wordt gereageerd als de ontwikkelingen daarom vragen. Zo is met de bijdrage van vele medewerkers in 2022 ook de beweging de Zorg van morgen ingezet om versneld en gefocust te kunnen werken aan het creëren van die zorg van morgen. We zijn ons overigens terdege bewust van de soms moeilijke en pijnlijke keuzes die hierbij gemaakt moeten worden.

Tot slot merkten we dat, ondanks de bestuurswisselingen in 2021, de raad van bestuur in 2022 alweer een hecht team vormde en er goed werd samenwerkt. Dit is bewonderingswaardig én nodig, gezien de opgaven waar het UMC Utrecht ook in de komende jaren voor staat. De mensen - binnen alle divisies, op alle afdelingen en in alle lagen van de organisatie - maken samen het UMC Utrecht. En, zoals we bevestigd hebben gezien in 2022, zit dit binnen het UMC Utrecht meer dan goed. We hebben dan ook het volste vertrouwen dat de organisatie ook in 2023 en verder de nodige drempels zal kunnen nemen en de uitdagingen het hoofd zal kunnen bieden.

Raad van Toezicht UMC Utrecht,
Caroline Princen
Marianne de Visser 
Dave del Canho 
Aloys Kregting 
Han van Gelder  
Anne-Mei The

Lees meer over hoe de raad van toezicht invulling heeft gegeven aan het toezicht houden in 2022.