Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Onze opgaven

Onze missie en visie bepalen onze koers voor de komende jaren. Onze stip op de horizon is duidelijk: met elkaar creëren we de zorg van morgen. Via onze speerpunten en versnellers in onze strategie Connecting Worlds bouwen we elke dag aan de realisatie van dit doel. De wereld staat echter niet stil. We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van een tijdperk. Ook de zorg staat aan de vooravond van een grote transitie. We hebben een grote bijdrage te leveren aan de maatschappelijke uitdaging op het gebied van zorg en staan voor substantiële opgaven. Dit vraagt om wendbaarheid. Vanuit onze positie als universitair medisch centrum voelen we de verantwoordelijkheid om onze maatschappelijke rol te vervullen.

Integraal Zorgakkoord (IZA)

Als UMC Utrecht hebben we voortvarend gevolg gegeven aan het Integraal Zorgakkoord (IZA) . De opdrachten en het gedachtengoed van het IZA sluiten naadloos aan op onze strategie en de initiatieven die we vanuit onze strategie al in uitvoering hadden. Voor ons bevestigt het IZA de koers die we al hadden ingezet en de opgaven waaraan we integraal werken. Wel zijn we in 2023 in een versnelling gekomen. Het IZA vraagt samenwerking over alle domeinen heen , met name in de regio, maar ook landelijk. Daarom hebben we geïnvesteerd in die samenwerking met verschillende partners. Zo leverden we een belangrijke bijdrage aan het Regiobeeld Midden Nederland , vanuit de rol die we spelen in de Health Hub Utrecht,  en de onderbouwing met data vanuit het Julius Centrum van het UMC Utrecht.

Op basis van dit Regiobeeld weten we waar voor de medisch specialistische zorg in onze regio de komende jaren de belangrijkste uitdagingen liggen. We zijn een relatief jonge regio, met veel geboortes in de komende jaren. Tegelijkertijd is er ook dubbele vergrijzing, die sterker is dan gemiddeld in Nederland. Ook leefstijlgerelateerde aandoeningen en mentale problemen onder jongeren nemen toe. Dat betekent een sterke toename van zorg die hoort bij deze doelgroepen. Verwacht wordt dat de vraag naar academische zorg in de regio de komende jaren met een kleine 15% groeit. Dit terwijl er in Utrecht door de hogere demografische druk in de regio ook een grote arbeidsmarktkrapte is.

Op basis van de analyse van de opdrachten in het IZA, onze strategie en de opgaven in de regio hebben we als UMC Utrecht ook onze agenda met de focus op IZA bepaald. Via zes thema’s, aangestuurd door twee ‘academic leads’ per thema (eindverantwoordelijke professionals uit het huis), formuleren we in lijn met onze strategie en de samenwerkingen in de regio onze werkagenda voor het IZA voor de komende jaren. Deze thema’s zijn: Acute Zorg, Gezond leven & Preventie, Netwerkzorg, Waardegedreven Zorg, Digitalisering & Hybride zorg en Arbeidsmarkt & Opleiden. Via deze structuur geven we gericht voeding aan de verschillende IZA-tafels in de regio op deze thema’s en adviseren we de bestuurder die daar onderdeel van is. Daarnaast worden opdrachten uit deze regionale tafels ook weer belegd bij de academic leads van dat thema, die regie houden op het totaal. Met deze structuur brengen we vanuit de inhoudsdeskundigen focus aan op de IZA-opgaven voor het UMC Utrecht en brengen we het bij elkaar door de leads als collectief sturing te geven over het geheel. Het heet immers het integraal zorgakkoord. De agenda uit het IZA en onze strategische koers zijn daarin geheel gestroomlijnd. We zien het IZA dus niet als iets extra’s, maar als onderdeel van onze koers.

Passende zorg

Een belangrijk onderdeel van het Integraal Zorgakkoord (IZA) is passende zorg. Passende zorg is zorg die werkt tegen een redelijke prijs. Dat houdt in dat onze patiënten en zorgverleners samen beslissen over de zorg die ze ontvangen. Het betekent ook dat we zorg zo dicht mogelijk bij patiënten organiseren. Thuis als het kan . En passende zorg gaat niet alleen over ziekte, maar ook over gezondheid, preventie  en zelfredzaamheid.

Passende zorg zorgt ervoor dat patiënten betere zorg ontvangen die bij hen past, de zorgkosten in toom worden gehouden, nieuwe veelbelovende behandelingen en medicijnen toegankelijk blijven en er minder druk is op zorgverleners. Passende zorg geeft dus ook een impuls aan duurzaamheidsdenken. Het zet een rem op overbehandeling en reduceert zo verspilling. De meest duurzame zorg is immers de zorg die we kunnen voorkomen.

Green Deal Duurzame Zorg 3.0

Als universitair medisch centrum werken we aan het verbeteren van gezondheid voor iedereen en helpen we mensen om gezond te leven en ziekte te voorkomen. De zorgsector in Nederland is echter verantwoordelijk voor 7% van de nationale CO2-voetafdruk, 4% van het afval en het verbruik van 13% van de grondstoffen (metalen en mineralen). Met het leveren van zorg dragen we als sector dus paradoxaal genoeg bij aan de milieucrisis en een toenemende zorgvraag. De zorgsector wil daarom duurzame zorg, onderzoek en onderwijs: groen en klimaatneutraal met minimale uitstoot van broeikasgassen en een minimale negatieve impact op de leefomgeving. In de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 spraken partijen af om in 2023 tot en met 2026 voor vijf thema’s in een hogere versnelling de zorg te verduurzamen.

Vanzelfsprekend ondertekende het UMC Utrecht de Green Deal Duurzame Zorg ook. Het past volledig bij onze missie en visie om iedere dag te werken aan het verbeteren van de gezondheid van mensen en de maatschappij, ook voor de generaties na ons. Onze positieve impact op gezondheid vergroten we door onze negatieve impact op het klimaat te verkleinen. Met verschillende initiatieven en projecten zetten we stappen om onze ambities voor toekomstbestendige zorg, onderzoek en onderwijs te realiseren en te integreren in onze bedrijfsvoering. En we inspireren onze mensen om ook bij te dragen aan de leefbaarheid van onze planeet en samenleving. Lees hier meer over in het hoofdstuk Duurzaamheid .

Onzekerheid onderzoeks- en onderwijsgelden

Om onze ambities op het gebied van wetenschappelijk onderzoek  en onderwijs te bereiken en een vooruitstrevend academisch centrum te blijven, zijn we behalve van externe onderzoeksgelden en non-profitorganisaties erg afhankelijk van overheidsinstanties. Het nationale en internationale (politieke) landschap is echter sterk aan verandering onderhevig. Dat brengt ook onzekerheid over de beschikbare onderwijsgelden met zich mee. Er is echter met name onzekerheid over de beschikbaarheid van onderzoeksmiddelen in de toekomst. Zo werd begin 2024 na een stemming in de Tweede Kamer bekend dat de openstelling van ronde vier van het Nationaal Groeifonds tot nader order is uitgesteld. We moeten dus anticiperen op de internationale en nationale ontwikkelingen en kansen voor onderzoeksfinanciering optimaal benutten als ze zich voordoen.

Vernieuwbouwen

Het UMC Utrecht bouwt aan het umc van de toekomst: een plek waarin de beste zorg voor onze patiënten, een prettige werkomgeving voor onze medewerkers en een optimaal opleidingsklimaat voor onze studenten en state-of-the-art onderzoeksfaciliteiten samenkomen. 

Het UMC Utrecht is 35 jaar geleden gebouwd en sindsdien zijn de ontwikkelingen op het gebied van zorg, onderwijs, onderzoek en technologie hard gegaan. Nu vindt zorg aan patiënten indien mogelijk op afstand plaats, werken onze mensen met een kantoorfunctie een deel van de tijd vanuit huis of een andere locatie, en ook onze studenten komen niet meer voor al hun activiteiten naar het UMC Utrecht. Dit maakt dat de behoeften qua huisvesting anders zijn dan voorheen. Ook onze fysieke omgeving, het Utrecht Science Park, veranderde sterk. We ‘vernieuwbouwen’ daarom: we renoveren oude elementen en voegen nieuwe elementen toe. We gaan voor duurzaam , doelmatig en flexibel en nemen de behoeften van de gebruikers van gebouwen en ruimtes als uitgangspunt.

Digitaliseren

Digitalisering biedt vele kansen. Digitale middelen maken het makkelijker om op elke locatie zorg te verlenen. Patiënten worden thuis gemonitord en krijgen waar nodig begeleiding op afstand van zorgprofessionals. Ons doel is om in de toekomst digitaal te werken, tenzij anders nodig is. Patiënten komen dan alleen nog naar het ziekenhuis voor acute en complexe zorg die niet thuis kan worden gegeven. Digitalisering zorgt voor een fundamentele verandering in de relatie met onze patiënten. En de rol van data wordt steeds groter. Kunstmatige intelligentie (AI) levert een belangrijke bijdrage aan preventie, prognose en diagnose. Door deze ontwikkelingen krijgen we voor onze patiënten meer de rol van inlevende coach en betrouwbare partner. De tijd die door digitalisering vrijkomt gebruiken we voor onze patiënten, zodat we hen nog meer op maat persoonlijke zorg en aandacht kunnen geven. Naast digitalisering in de zorg, vindt ook digitalisering in ons onderwijs en onderzoek plaats. Digitalisering brengt ook risico’s met zich mee. Naast het risico dat onze IT-infrastructuur deze ontwikkeling niet adequaat ondersteunt, lopen we ook compliancerisico’s op het gebied van bijvoorbeeld privacy en risico’s met betrekking tot IT-veiligheid (zoals hacks of ransomware).

De aanpak ‘Privacy in Control’ stelt ons in staat om onze strategische doelen ten aanzien van digitalisering, datagedreven werken en transmurale samenwerking te realiseren, waarbij de privacy van de patiënt en de medewerker optimaal wordt geborgd en de hierboven genoemde risico’s tot een minimum worden beperkt. Deze aanpak zorgt ervoor dat elke digitale toepassing vanaf het ontwerp wordt ontwikkeld met privacy en security als kernfuncties (‘privacy en security by design’). Informatiebeveiliging en privacybescherming zijn hierbij niet alleen onderdeel van de ingezette digitale technieken, maar ook van alle kwaliteitsprocessen in de zorg, het wetenschappelijk onderzoek en het onderwijs.

Transformeren van onze organisatie

De goede dingen doen is één. De dingen goed doen, is twee. Helemaal in een tijd van schaarste. Hiervoor is het nodig dat we onze processen slimmer inrichten, uniformer werken, meer zicht hebben op onze capaciteit en flexibeler worden. De beschikbare tijd kunnen we gebruiken om zoveel mogelijk kerntaken op te pakken. Zo komen we dichterbij onze stip op de horizon. Een eenduidige manier van werken geeft ons houvast en slagkracht en maakt het eenvoudiger om goed samen te werken. Hierdoor benutten we onze capaciteit beter, worden we een wendbare en snelle organisatie en kunnen we blijven innoveren. Om dit te bereiken, herbezinnen we ons op onze organisatiestructuur. We moeten onszelf zó organiseren dat onze organisatiestructuur ondersteunend is aan de beweging die we moeten maken en de doelen die we willen bereiken. Zo kunnen we sneller innoveren, beter samenwerken met elkaar én met onze partners , en veranderingen beter opvangen.

Vanzelfsprekend zijn het onze mensen die het verschil maken en onze ambities waarmaken. Om de wendbaarheid te tonen die zo belangrijk is, moeten we ervoor zorgen dat onze collega’s  tevreden en betrokken zijn en blijven.