Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Integriteit

Om onze missie ‘Samen verbeteren we de gezondheid van mensen en creëren we de zorg morgen’ te kunnen realiseren, is integriteit een belangrijke voorwaarde. Of het nu gaat om hoe we met elkaar omgaan (sociale integriteit), hoe we met onderzoek omgaan (wetenschappelijke integriteit), hoe we met zakelijke keuzes omgaan (zakelijke integriteit) of hoe we met patiënten en deelnemers aan onderzoek omgaan (professionele integriteit). Onze manier van werken staat beschreven in onder andere onze gedragscode Integriteit en onze Research code. Ook beschrijven deze codes bij wie een melding gemaakt kan worden van (vermoeden van) schending van (wetenschappelijke) integriteit.

Ombuds- en vertrouwenszaken

In 2023 kwamen bij bureau ombuds- en vertrouwenszaken 276 aanmeldingen binnen (versus 257 meldingen in 2022).

De meeste aanmeldingen betroffen vragen en kwesties over problemen in de samenwerking en/of conflictsituaties. In 67 kwesties ging het om een situatie tussen een medewerker en een leidinggevende en in 37 gevallen om een situatie tussen medewerkers onderling. Net als in voorgaande jaren lijken de aanmeldingen in deze categorie onder andere te maken te hebben met verstoorde communicatiepatronen, de heersende werkdruk en in een aantal situaties met onvoldoende sterk ontwikkelde leiderschapskwaliteiten.

38 aanmeldingen waren gerelateerd aan rechtspositie en 38 aan ongewenst gedrag. Deze laatste categorie liet daarmee een afname zien van 13 ten opzichte van 2022. De aanhoudende maatschappelijke aandacht voor het onderwerp grensoverschrijdend gedrag heeft niet geleid tot een toename in het aantal aanmeldingen, maar juist tot een afname. Mogelijk is door de instrumenten en tips die we online aanbieden via Dit zijn wij het voor medewerkers duidelijker hoe ze kunnen handelen in situaties waarin zij zelf ongewenst gedrag ervaren of in een dergelijke situatie omstander zijn.

Ook hebben we in 2023 de e-learning ‘Gewenst gedrag in het UMC Utrecht’ ontwikkeld en geïmplementeerd met een leerpad voor zowel medewerkers als leidinggevenden. Daarnaast heeft ons bureau ombuds- en vertrouwenszaken extra presentaties/workshops binnen teams/afdelingen gegeven over het onderwerp ongewenst gedrag op de werkvloer. Hierin werd informatie gegeven en werden gesprekken over ongewenst gedrag gefaciliteerd.

Klokkenluidersregeling

In 2023 is er één melding geweest in het kader van klokkenluidersregeling UMC Utrecht, naar aanleiding van een melding van mogelijke onregelmatigheden bij aandelentransacties van twee voormalige deelnemingen van Utrecht Holdings, het Knowledge Transfer Office van de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht. 

Vorig jaar heeft Utrecht Holdings aangifte gedaan van onregelmatigheden waarbij drie (oud-) medewerkers betrokken zijn. Het lopende strafrechtelijk onderzoek naar de betrokkenen heeft eind 2023 media-aandacht getrokken, omdat één van de betrokkenen actief is in de landelijke politiek. Het strafrechtelijk onderzoek is thans nog lopend en de raad van bestuur beraadt zich op de mogelijke vervolgstappen.