Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Kwaliteit & patiëntveiligheid

Vanzelfsprekend rekenen onze patiënten op kwalitatief goede en veilige zorg. Zorg is echter mensenwerk. Via onderzoek en ervaringen in de praktijk leren hoe we het beste kunnen bijdragen aan goede zorg, verbeteren we proactief en leren we van zorg die anders loopt dan we bedoeld hadden. Als er sprake is van een incident of calamiteit, dan onderzoeken we grondig welke factoren eraan hebben bijgedragen dat er in de zorg iets niet volgens plan is gelopen. Ook kijken we hoe we herhaling in de toekomst kunnen voorkomen en werken we actief aan verbetering

Kwaliteitsmanagementsysteem

In 2022 zijn we gestart met een nieuwe aanpak om kwaliteit te toetsen, te verbeteren en te borgen: SamenWerken aan Kwaliteit. Hierbij bouwen we voort op het stevige fundament dat we in de afgelopen vijftien jaar hebben ontwikkeld en dat in deze periode drie keer extern is getoetst door de Joint Commission International (JCI) . We zijn tot de conclusie gekomen dat een vierde externe toetsing door JCI niet per definitie bijdraagt aan verdere verbetering van de kwaliteit en patiëntveiligheid. Aangezien de ziekenhuizen in Nederland met elkaar in een veldnorm hebben afgesproken minimaal jaarlijks hun veiligheidsmanagementsysteem extern te laten beschouwen, laat het UMC Utrecht zich toetsen op de NEN8009-2018-norm waarin de vereisten zijn vastgelegd. In september 2022 heeft een externe certificering plaatsgevonden en is aangetoond dat het UMC Utrecht aan de vereisten voor een veiligheidsmanagementsysteem voldoet.

Met onze nieuwe werkwijze SamenWerken aan Kwaliteit kunnen we meer aansluiten bij de intrinsieke motivatie van de zorgverleners om te verbeteren en de ervaringen van patiënten. Zij weten immers als geen ander waar er in de zorg nog ruimte is voor verbetering. SamenWerken aan Kwaliteit is gestoeld op vijf pijlers, waarbij we bewegen van controle naar vertrouwen:

In lijn met deze beweging zijn we in 2022 gestart om op een aantal afdelingen een afdelingsspecifieke kwaliteitsagenda op te stellen. Naast de landelijke IGJ-verbeterdoelen en de UMC Utrecht-brede prioriteitsgebieden is hierin ruimte voor afdelingsspecifieke verbeterdoelen.

Ook hebben we in 2022 verdere ervaring opgedaan met zogenoemde waardendialogen, waarin ervaringsdeskundigen en zorgverleners rondom een ziektebeeld met elkaar in gesprek gaan over wat voor hen kwaliteit van zorg is. Dit blijkt een belangrijke inspiratiebron voor de verbeterdoelen en draagt bij aan een gelijkwaardig gesprek tussen zorgverleners en ervaringsdeskundigen. In 2023 zullen we deze ervaring uitwerken tot een leidraad voor andere afdelingen.

Daarnaast hebben we in 2022 in NFU-verband een start gemaakt met een leidraad voor ‘horizontaal leren’ als kwaliteitsinstrument: het uitwisselen van best practices tussen afdelingen, divisies, umc’s in regioverband of met andere beroepsgroepen.

Adrienne Cullen lezing

De jaarlijkse Adrienne Cullen-lezing speelt een belangrijke rol in het bespreekbaar maken en leren van dingen die fout gaan, zodat we voorkomen dat we een bepaalde fout opnieuw maken en patiënten zich gesteund voelen. Vrijdag 25 maart 2022 vond de vierde Adrienne Cullen-lezing plaats. Deze lezing stond in het teken van de ervaring van een naaste van een patiënt rond onze communicatie. De lezing is online te bekijken en ook met live Engelse vertaling en Nederlandse ondertiteling beschikbaar. De lezing is vernoemd naar mevrouw Adrienne Cullen, bij wie een medische fout in het UMC Utrecht heeft geleid tot terminale baarmoederhalskanker. Zij overleed op 31 december 2018.

Ontslagcommunicatie verder verbeterd

In 2022 hebben we onze ontslagcommunicatie verder verbeterd. Onze ambitie is om bij 90% van de overdrachten naar huis of naar een andere instelling binnen 24 uur een ontslagbericht te sturen naar de huisarts/ verwijzer. Zo waarborgen we de continuïteit van zorg, ook nadat een patiënt het UMC Utrecht heeft verlaten. In december 2022 verstuurden we 65% van de ontslagberichten op tijd (53% in 2021). Door nadere analyses hebben we inzichtelijk gemaakt met welke acties we in 2023 nog grote verbeteringen kunnen doorvoeren.