Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Besturing en structuur

Het UMC Utrecht heeft een Raad van Bestuur met een voorzitter, een decaan/vicevoorzitter en twee leden (een lid financiën, huisvesting en bedrijfsvoering en een lid operationele aansturing). De bestuursleden geven samen integraal uitvoering aan het beleid rond zorg, onderzoek en onderwijs. Daarnaast is een Raad van Toezicht belast met het houden van voortdurend toezicht op al wat het UMC Utrecht aangaat. De taken en bevoegdheden van de Raad van Bestuur en de raad van toezicht hebben we vastgelegd in een bestuursreglement. Binnen de Raad van Bestuur hebben we een portefeuilleverdeling vastgesteld:

Voorzitter

 • Algemene UMC Utrecht-brede strategie

 • Strategie t.a.v. de zorg en zorginnovatie

 • Strategische samenwerkingen

 • Communicatie

 • HRM-beleid

 • Medische vervolgopleidingen

 • OR/Cliëntenraad/Stafconvent/VAR

Decaan/vicevoorzitter

 • Onderwijs en onderzoek

 • Universitaire samenwerking

 • Internationalisering van onderzoek en onderwijs

 • Valorisatie

 • Speerpunten

 • O&O-raad en Studentenraad

Lid financiën, huisvesting en bedrijfsvoering

 • Financiën & Informatievoorziening

 • Bedrijfsvoering

 • Facilitair

 • Inkoop

 • Duurzaamheid

 • ICT

Lid operationele aansturing

 • Divisie-overstijgende operationele zaken, zoals capaciteit, planning, kwaliteit, patiëntveiligheid, inzet op speerpunten, operationele aspecten van samenwerking met derden

 • Capaciteitsmanagement

 • Kwaliteit & Veiligheid

 • Digitale transformatie

Juridische structuur

Het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht) is een publiekrechtelijke rechtspersoon op grond van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW).

Alle activiteiten van het UMC Utrecht op het gebied van vercommercialisatie van octrooieerbare uitvindingen en het creëren van spin-off ondernemingen zijn ondergebracht in UMC Utrecht Holding B.V. UMC Utrecht Holding B.V. stimuleert innovatie en kennisvalorisatie door patentbeheer, het licenseren van kennis of het deelnemen in bv’s, waarin de kennis verder wordt ontwikkeld, en zorgt voor dienstverlening (zorggerelateerde innovaties waar geen patenten en octrooien bij betrokken zijn). Het UMC Utrecht bezit 100% van de aandelen van UMC Utrecht Holding B.V..

De publiekrechtelijke organisatie UMC Utrecht heeft een toelating op basis van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) en hanteert de Governancecode Zorg. UMC Utrecht is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 30244197 en vestigingsnummer 000023527250.

Besturingsfilosofie

De besturingsfilosofie van het UMC Utrecht gaat uit van drie verantwoordelijkheidslijnen:

 1. De divisies en directies zijn vanuit de 1e lijn integraal verantwoordelijk voor hun eigen operationele proces en de risicobeheersing. Via zelfmonitoring bewaken zij hoe goed zij dit doen ten opzichte van de beleids- en strategische kaders.

 2. De directies hebben in de 2e lijn de verantwoordelijkheid om de strategische doelen van het UMC Utrecht, de operationele risico’s en wet- en regelgeving op hun - aan de inhoud ondersteunende - domein samen met de zorgverleners te vertalen naar beleid. De speerpunten doen dit op het gebied van zorg, onderzoek en onderwijs. In afstemming met de divisies zorgen zij voor een gedragen voorstel dat ter besluitvorming aan de raad van bestuur wordt voorgelegd. De directies en speerpunten adviseren/ faciliteren de 1e lijn bij de implementatie van het beleid en monitoren de organisatiebrede uitvoering hiervan. De 2e lijn monitort de implementatie en rapporteert deze naar de 1e lijn, waaronder de raad van bestuur.

 3. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de strategie van de organisatie en draagt de integrale verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering, de compliancy aan wet- en regelgeving en normenkaders, en de realisatie van de strategische doelen. Hierin wordt de raad van bestuur bijgestaan door een afdeling interne audit die op basis van een jaarlijks vooraf opgesteld auditplan toetst of de risico’s in de organisatie adequaat worden beheerst en wat mogelijke verbeterpunten zijn.

Een aantal UMC Utrecht-brede overlegstructuren faciliteert en structureert de afstemming tussen divisiemanagers, directeuren, speerpuntvoorzitters en leden van de raad van bestuur: het Strategisch Overleg, het Operationeel UMC Utrecht Overleg, het Bedrijfsvoeringsoverleg, het Onderwijsoverleg en het Onderzoeksoverleg.

Raad van bestuur

Prof. dr. M.M.E. (Margriet) Schneider, voorzitter

Margriet Schneider (1959) is sinds november 2015 voorzitter van de raad van bestuur van het UMC Utrecht en geeft zij in deze rol vorm aan de vernieuwing van het UMC Utrecht. Zij is hoogleraar Interne Geneeskunde aan de Universiteit Utrecht (UU).

Margriet Schneider bekleedde in 2023 de volgende nevenfuncties:

 • Vicevoorzitter (tot 1 juni 2023) NFU (onbezoldigd, functie gerelateerd)

 • Ambassadeur Health Hub Utrecht (onbezoldigd, functie gerelateerd)

 • Directeur Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (onbezoldigd, werk gerelateerd)

 • Voorzitter Bestuurstafel Gezond Utrecht (onbezoldigd, functie gerelateerd)

 • Voorzitter ROAZ midden-Nederland (onbezoldigd, functie gerelateerd)

 • Lid bestuur Oncomid (onbezoldigd, functie gerelateerd)

Prof. dr. A.W. (Arno) Hoes, decaan en vicevoorzitter

Arno Hoes (1958) is sinds 1 juni 2019 decaan en vicevoorzitter van de raad van bestuur van het UMC Utrecht. Hij is hoogleraar Klinische epidemiologie in de huisartsgeneeskunde aan de Universiteit Utrecht.

Arno Hoes bekleedde in 2023 de volgende nevenfuncties:

 • Voorzitter stuurgroep cluster cardiovasculair risicomanagement, Federatie Medisch Specialisten (FMS) (onbezoldigd, werk gerelateerd)

 • Lid adviescommissie, Vereniging voor Epidemiologie (VvE) (onbezoldigd, werk gerelateerd)

 • Voorzitter raad van toezicht, Dutch CardioVascular Association (DCVA) (onbezoldigd, werk gerelateerd)

 • Lid Task Force Heart Failure guidelines, European Society of Cardiology (ESC) (onbezoldigd, werk gerelateerd)

 • Lid raad van toezicht, Netherlands Center for One Health (NCOH) (onbezoldigd, functie gerelateerd)

 • Lid raad van commissarissen, Utrecht Holdings (onbezoldigd, functie gerelateerd)

 • Voorzitter raad van toezicht, European Clinical Research Alliance on Infectious Diseases (ECRAID) (onbezoldigd, functie gerelateerd)

 • Voorzitter raad van toezicht, anDREa B.V. (digital research environment) (onbezoldigd, functie gerelateerd)

 • Lid redactieraad, European Journal of Heart Failure (onbezoldigd, werk gerelateerd)

 • Lid redactieraad ESC Heart Failure (onbezoldigd, werk gerelateerd)

Dhr. drs. J.W.R. (Remco) van Lunteren, lid raad van bestuur

Remco van Lunteren is op 1 november 2021 toegetreden tot de raad van bestuur van het UMC Utrecht als lid Operationele Zaken.

Remco Van Lunteren bekleedde de volgende nevenfuncties in 2023:

 • Lid Raad van Commissarissen A15 Apotheek (onbezoldigd, functie gerelateerd)

 • Lid Raad van Toezicht Utrecht Sciencepark (onbezoldigd, functie gerelateerd)

 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting PALLAS & Stichting NRG (vanaf september 2023, bezoldigd), werk gerelateerd)

 • Vicevoorzitter Raad van Toezicht Stichting PALLAS & Stichting NRG (tot september 2023, bezoldigd, werk gerelateerd)

 • Vicevoorzitter Bestuur Internationaal Franz Liszt Concours (tot april 2023, onbezoldigd, werk gerelateerd)

 • Voorzitter Raad van Toezicht Museum Speelklok (onbezoldigd, werk gerelateerd)

 • Voorzitter Vereniging Oud Statenleden Provincie Utrecht (onbezoldigd, werk gerelateerd)

Drs. J.C.E. (Josefien) Kursten, lid van de raad van bestuur

Josefien Kursten (1973) is sinds 1 januari 2022 lid van de raad van bestuur van het UMC Utrecht.

Josefien Kursten bekleedde in 2023 de volgende nevenfuncties:

 • Accelaratieraad in de Zorg (onbezoldigd, functie gerelateerd)

 • Algemeen bestuurslid Vereniging Samenwerkingsverband Uithofbeheer (onbezoldigd, functie gerelateerd)

 • Lid ledenraad SURF (onbezoldigd, functie gerelateerd)

 • Bestuurslid DHD (onbezoldigd, functie gerelateerd)

Raad van toezicht

De raad van toezicht is belast met het houden van voortdurend toezicht op al wat het UMC Utrecht aangaat, waaronder het toezicht op de naleving van de op het UMC Utrecht betrekking hebbende wetten, regelingen, richtlijnen, aanwijzingen en reglementen. In het bestuursreglement staan deze taken en bevoegdheden verder uitgewerkt.

De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OC&W). De raad van toezicht stelt voor hun samenstelling een algemene profielschets op met hierin aandacht voor deskundigheden, vaardigheden en diversiteit.

Zes commissies adviseren de raad van toezicht vanuit hun vakgebied en bereiden de besluitvorming van de raad van toezicht voor. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de besluitvorming. De zes commissies zijn:

 • Auditcommissie

 • Commissie Kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid

 • Commissie Onderwijs en Onderzoek

 • Commissie Governance en HR

 • Defensiecommissie

 • Huisvestingscommissie

De samenstelling van de raad van toezicht is in 2023 gewijzigd. Per 1 juni 2023 is Henk Broeders de nieuwe voorzitter van de raad van toezicht van het UMC Utrecht. Hij is daartoe benoemd door het Ministerie van OC&W. Hij volgt Caroline Princen op, die vanaf 1 maart 2014 lid van de raad van toezicht was en sinds 1 juni 2018 voorzitter. Henk is naast voorzitter van de raad van toezicht ook lid van de Defensiecommissie. Daarnaast is per 1 september 2023 Monique Maarsen toegetreden tot de raad van toezicht. Zij is voorzitter van de Huisvestingscommissie en lid van de Auditcommissie.

De samenstelling van de raad van toezicht van het UMC Utrecht in 2023 was als volgt:

Dhr. ir. H.M.T. (Henk) Broeders, voorzitter (eerste termijn, einddatum 01-06-2027)

 • Lid Defensiecommissie

Voormalige hoofdfunctie: senior partner McKinsey & Company

Henk Broeders bekleedt de volgende nevenfuncties:

 • Vicevoorzitter Raad van Commissarissen PGGM 

 • Lid Raad van Toezicht Stichting Leger des Heils Welzijn & Gezondheidszorg/Jeugdbescherming en Reclassering 

 • Voorzitter Stichting Steun Amsterdam UMC Alzheimer Centrum

 • Voorzitter Stichting Hanarth Fonds

 • Lid Raad van Advies Hersenonderzoek.nl

 • Lid Raad van Advies ABOARD consortium

 • Lid investeerders  adviescommissie Aescap

 • Voorzitter RvC Stater NV (tot 31 mei 2023)

 • Lid RvC Alexander Monro Ziekenhuis (tot 31 mei 2023)

 • Lid Raad van Advies Stichting Zorg na Werk in Coronazorg (ZWiC) (tot 30 juni 2023)

 • Extern adviseur McKinsey & Company (tot 15 december 2023)

Mevr. prof. dr. M. (Marianne) de Visser, vicevoorzitter (tweede termijn, einddatum 01-07-2024)

 • Voorzitter commissie Kwaliteit en veiligheid

 • Lid commissie Onderwijs en Onderzoek

Voormalige hoofdfuncties: neuroloog en oud-voorzitter van de Divisie poliklinieken van het Academisch Medisch Centrum Amsterdam en emeritus hoogleraar neuromusculaire ziekten aan de Universiteit van Amsterdam

Marianne de Visser bekleedt de volgende nevenfuncties:

 • Lid raad van commissarissen Leyden Academy

 • Lid raad van toezicht Centre for Human Drug Research

 • Voorzitter bestuur Vereniging Samenwerkingsverband Chronische Ademhalingsondersteuning

 • Lid Bestuur Commissie Genetische Modificatie

 • Voorzitter Adviesraad Wetenschap en Innovatie Hersenstichting

 • Voorzitter bestuur Erfocentrum (per december 2023)

Dhr. drs. D. (Dave) del Canho, algemeen lid (eerste termijn, einddatum 01-05-2026)

 • Voorzitter Auditcommissie

 • Lid Huisvestingscommissie

Hoofdfunctie: Managing partner bij Del Canho & Engelfriet B.V.

Dave del Canho bekleedt de volgende nevenfuncties:

 • Lid raad van commissarissen Blue Sky Group

 • Bestuurslid Stichting Drs. Cor van Zadelhoff Fonds

 • Lid raad van toezicht Verzetsmuseum

 • Voorzitter bestuur WKZ-fonds

 • Ambassadeur Nationaal Holocaust Museum

Dhr. drs. ir. A.H.P. (Aloys) Kregting MBA, algemeen lid (tweede termijn, einddatum 01-12-2024)

 • Lid Auditcommissie

 • Voorzitter commissie Governance en HR

Hoofdfunctie: Senior Vice President Global Enabling Services bij ASML

Aloys Kregting bekleedt de volgende nevenfunctie:

 • Lid raad van commissarissen de Volksbank

Dhr. J.H. (Han) van Gelder, algemeen lid (eerste termijn, einddatum 1-10-2024)

 • Voorzitter Defensiecommissie

Hoofdfunctie: plaatsvervangend secretaris-generaal ministerie van Financiën (tot 16 september 2023)

Mevr. prof.mr.dr. B.A.M. (Anne-Mei) The, algemeen lid (eerste termijn, einddatum 31-5-2025)

 • Voorzitter commissie Onderwijs & Onderzoek

 • Lid commissie Kwaliteit van Zorg & Patiëntveiligheid

Hoofdfuncties:

 • Initiatiefnemer en eigenaar Tao of Care BV

 • Mede-initiatiefnemer en eigenaar Dementie achter de voordeur bv (tot juli 2023)

 • Bijzonder hoogleraar Langdurige Zorg en Sociale Benadering Dementie, met speciale aandacht voor diversiteit, VU

 • Adviseur minister Ursell Arends van Transport, Integriteit, Natuur en Ouderenzaken, Aruba (sinds april 2023)

Anne-Mei The bekleedt de volgende nevenfuncties:

 • Regent RCOAK (Stichting Rooms Catholyck Oude Armenkantoor), een vermogenfonds

 • Lid raad van commissarissen van Stichting In mijn buurt

Mevr. drs. M.B.E. (Monique) Maarsen, algemeen lid (eerste termijn, einddatum 01-09-2027)

 • Voorzitter Huisvestingscommissie

 • Lid Auditcommissie

Hoofdfunctie: Algemeen directeur Maarsen Groep

Monique Maarsen bekleedt de volgende nevenfuncties:

 • Bestuurslid Carré Fonds

 • Commissaris SADC NV

 • Bestuurslid Stichting Het Jeroen Pithuis

 • Netherlands Committee Member Human Rights Watch

 • Lid comité van aanbeveling Stichting Artsen voor Kinderen

 • Bestuurslid Koninklijke Hollandse Wetenschap Maatschappij (KHWM)

Activiteiten raad van toezicht

De raad van toezicht heeft zich in 2023 laten informeren over de ontwikkelingen in het UMC Utrecht en over de realisatie van het gevoerde beleid.

De raad van toezicht heeft het toezicht in 2023 ingericht via webinars, overlegmomenten met de raad van bestuur en medezeggenschap, nieuwsbrieven, teambuilding, themabesprekingen, werkbezoeken, verschillende rapportages en een zelfevaluatie. Daarnaast neemt de voorzitter van de raad van toezicht deel aan het voorzittersoverleg van de raden van toezicht van de umc’s, dat twee keer per jaar plaatsvindt.

Hiernaast ondernam de raad van toezicht in 2023 onder andere de volgende activiteiten:

 • Zes keer een reguliere vergadering met de raad van bestuur.

 • Bijwonen van de commissievergaderingen van de raad van toezicht.

 • Twee keer een overleg met de ondernemingsraad en twee keer een overleg met de cliëntenraad.

 • In het kader van de onboarding van de nieuwe voorzitter en een nieuw lid zijn er kennismakingsgesprekken gevoerd, werkbezoeken afgelegd en zijn er een masterclasses gevolgd.

 • Bijwonen van digitale weekstart, tracers en verdiepende themabijeenkomsten.

 • Bijwonen van de jaarlijkse rampenoefening in het Calamiteitenhospitaal door de (nieuwe) voorzitter.