Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Ontwikkelingen voor onze collega’s

Een aantal belangrijke ontwikkelingen voor onze collega’s zijn in 2021 geweest:

Nieuwe cao tot stand gekomen

In 2021 is de nieuwe Cao umc 2022-2023 tot stand gekomen na een langdurig onderhandelingstraject tussen de vakbonden en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). De vakbonden hebben in dit proces gebruik gemaakt van hun recht om actie te voeren voor betere arbeidsvoorwaarden. Ook in het UMC Utrecht zijn twee actiedagen georganiseerd. De periode van de totstandkoming van de nieuwe cao was intensief voor veel collega’s. En met de coronapandemie was het een ingewikkelde tijd om actie te voeren. Het was immers ook alle hens aan dek om de zorg te kunnen leveren aan alle coronapatiënten en de reguliere zorg zoveel mogelijk door te kunnen laten gaan.  

Het resultaat van de onderhandelingen is een goed cao-akkoord, met een gedifferentieerde beloningsafspraak. Met name voor de middengroepen in de primaire zorgfuncties is een hogere structurele loonsverhogingen afgesproken. Daarnaast bevat het akkoord ook structurele loonsverhogingen voor alle collega’s.

In de nieuwe cao is ook veel aandacht voor vitaliteit van zorgcollega’s door bijvoorbeeld meer rust in de roosters in te bouwen en zelfroosteren als norm te benoemen. In dit laatste loopt het UMC Utrecht al enige tijd voorop. Verder is afgesproken om een regeling op het gebied van een of meer generaties te ontwikkelen. Het UMC Utrecht heeft sinds 2021 al een regeling voor de ervaren, oudere professional. Deze regeling wordt in 2022 geëvalueerd. Door de coronacrisis is thuiswerken een vast onderdeel geworden voor collega’s die werkzaamheden hebben die ook thuis kunnen worden uitgevoerd. In de nieuwe Cao umc is een thuiswerkvergoeding van 2 euro per thuis gewerkte dag afgesproken.

De technisch complexe cao is in korte tijd geïmplementeerd en is vanaf 1 januari 2022 van kracht. De uitwerking van alle cao onderdelen vindt plaats in 2022.

Thuiswerken is een vast onderdeel geworden voor de collega’s die werkzaamheden vanuit huis kunnen verrichten

Zorgbonus

Het ministerie van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport (VWS) heeft als blijk van waardering voor de uitzonderlijke prestatie van zorgprofessionals tijdens de COVID-19-pandemie een tweede zorgbonus voor deze zorgprofessionals beschikbaar gesteld. De umc’s hebben in NFU-verband deze tweede regeling van het ministerie van VWS vertaald. Op basis hiervan heeft het UMC Utrecht de zorgbonus voor collega’s en externen die daarvoor in aanmerking kwamen aangevraagd bij het ministerie van VWS en vervolgens in november 2021 uitbetaald.

Kerstbonus

Als extra blijk van dank en waardering heeft het UMC Utrecht eind 2021 een kersbonus van 500 euro netto uitgekeerd aan alle collega’s. Want iedereen heeft zich ingezet om het werk door te laten gaan tijdens COVID-19, een echte en enorme teamprestatie. Deze bonus kon uitbetaald worden door een eenmalige financiële meevaller, de verkoop van een van onze deelnemingen. Deze actie is door de collega’s zeer gewaardeerd. Mede ook door de toelichting van onze raad van bestuur, waarin de brede waardering voor ieders bijdrage is benadrukt.

Hybride werken

Onze circa 2.300 collega’s met een kantoor- of onderzoeksfunctie moesten tijdens de coronapandemie hun werk vanuit huis doen. Enerzijds was er het gemis aan live ontmoetingen en vonden collega’s het prettig toen we in de zomer van 2021 weer voorzichtig gedeeltelijk terug naar kantoor konden komen. Anderzijds gaven collega’s aan door thuiswerken een betere werk-privébalans en hogere productiviteit te ervaren. Daarom hebben we in 2021 besloten om na de coronacrisis over te gaan op hybride werken: deels vanuit huis of elders en deels op kantoor (40-60%). Met deze nieuwe manier van werken stimuleren we verbinding tussen collega’s, onafhankelijk van plaats en tijd, en verbinden we werelden. Dit draagt bij aan het creëren van een fijne plek om te werken en aan het realiseren van onze missie om de zorg van morgen te creëren.   

Om collega’s optimaal met elkaar te verbinden tijdens hybride werken, hebben we in 2021 gezorgd voor de juiste voorbereidingen op het gebied van ‘bricks, bytes and behaviour’. Bricks staat voor huisvesting: het kantoor als inspirerende ontmoetingsplek waar kennisuitwisseling en samenwerking worden gestimuleerd. In onze strategische ontwikkelvisie huisvesting  hebben we geborgd dat kantoorruimtes zo worden ingericht dat ze efficiënt, activiteitgericht en flexibel gebruikt worden. Met bytes doelen we op digitalisering en IT-ondersteuning, zodat wat thuis gedaan kan worden ook goed kan worden uitgevoerd. Zo hebben we in 2021 MS Teams geïmplementeerd en hebben we webinars georganiseerd om collega’s mee te nemen in alle digitale mogelijkheden. Tot slot hebben we aandacht gehad voor de manier waarop we (samen)werken (behaviour) door kaders vast te stellen waarbinnen we autonoom werken. En hebben we teams via interactieve workshops ondersteund in hoe ze goede werkafspraken kunnen maken en optimaal hybride kunnen samenwerken.  

Toekomstbestendige verpleegkunde

In 2020 hebben we het vierjarige programma Toekomstbestendige verpleegkunde vastgesteld. Met dit programma voor en door verpleegkundigen spelen we in op de veranderende zorgvraag en onze veranderende rol als academisch centrum in de zorgketen. Deze veranderingen bieden kansen en uitdagingen voor onze verpleegkundigen. Om als organisatie hier tijdig op in te spelen, is een herpositionering van de verpleegkunde noodzakelijk: naar de wensen van verpleegkundigen, de eisen van de zorg en de mogelijkheden van innovatie. Hiermee zorgen we dat onze verpleegkundige zorg toekomstbestendig is. In 2021 is het programma van start gegaan.

De veranderende zorgvraag biedt kansen en uitdagingen voor onze verpleegkundigen

Vanuit het programma Toekomstbestendige verpleegkunde zijn in 2021 drie verpleegkundige teams/afdelingen als pilot gaan werken met de nieuwe functie regieverpleegkundige. Binnen deze functie worden zorgtaken gecombineerd met niet-patiëntengebonden taken als ontwikkeling van de kwaliteit van de verpleegkundige zorg, Evidence Based Practice, deskundigheidsbevordering en intervisie. Dit zorgt voor verdere professionalisering van het vak en de ontwikkeling, het werkplezier en behoud van collega’s. De uitkomsten van deze pilots zijn zeer positief. Zowel de betrokken verpleegkundigen als betrokken patiëntengroepen ervaren het als verbetering. 

Daarnaast hebben 16 afdelingen onderzocht hoe het verpleegkundige team van de toekomst er qua samenstelling uitziet en wat er nodig is om innovatie een betere plek te geven in de werkzaamheden. De uitkomst is dat er meer regieverpleegkundigen nodig zijn en dat bijna alle teams de mogelijkheid en meerwaarde zien bij de inzet van verzorgenden, terwijl de verpleegkundige het totale patiëntbeeld behoudt. Ook hebben we de loopbaanpaden van verpleegkundigen in beeld gebracht en gekeken welke aanvullende loopbaanpaden we willen creëren om verpleegkundigen meer ontwikkelmogelijkheden te bieden. Bijvoorbeeld loopbaanpaden waarbij zorg, onderzoek en onderwijs worden gecombineerd. Verder zijn we ook gestart met intervisiebijeenkomsten voor leidinggevenden van verpleegkundige afdelingen, waardoor collega’s van elkaar kunnen leren, en met academische werkplaatsen: broedplaatsen voor verpleegkundige innovatie. De eerste resultaten hiervan worden in 2022 zichtbaar. Tevens zijn twee divisies gestart met een traineeprogramma voor startende verpleegkundigen. Dit lijkt een goede aanpak om verpleegkundigen aan te trekken en te behouden. Tot slot is een aantal verpleegkundigen gestart met een opleiding verplegingswetenschappen. Zo werken we eraan om het UMC Utrecht ook voor de zo belangrijke verpleegkundigen een fijne plek om te werken te maken en te houden.

We willen verpleegkundigen meer ontwikkelmogelijkheden bieden