Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Digitale zorgoplossingen

Zorg die thuis kan, bieden we thuis aan. Dit geeft patiënten meer eigen regie over de zorg die ze ontvangen en de mogelijkheid om in hun eigen vertrouwde omgeving te herstellen. En het stelt zorgprofessionals nog beter in staat om passende zorg te leveren die aansluit bij de behoeften van een patiënt. Om de juiste zorg op de juiste plek te kunnen leveren, werken we in afstemming en samenwerking met onze (keten) partners aan een innovatief digitaal zorgaanbod met behulp van data science, artificial intelligence en digitale techniek. Deze innovaties helpen ons ook om de zorg in de totale zorgketen bereikbaar te houden, gezien de toenemende vraag aan zorg en de krimpende arbeidsmarkt. Zorg die thuis kan verplaatst naar huis, zodat er meer bedden beschikbaar zijn voor andere patiënten.

In 2022 zijn thuismonitoring en -behandeling verder toegenomen.

Resultaten digitale zorg

Overall zien we in 2022 dat thuismonitoring en -behandeling verder zijn toegenomen. Het aantal geïncludeerde patiënten is met ruim 50% gestegen. Onder andere door een toename van onze zorgdiensten op afstand. Thuismonitoring via Early@Home heeft er begin 2022 ook mede aan bijgedragen dat er minder COVID-19-patiënten hoefden worden opgenomen of patiënten minder lang opgenomen hoefden te blijven, waardoor er bedden vrij kwamen voor andere patiënten. In de podcast Voorzorg deelden we in 2022 onze visie op digitale zorg - van thuismonitoring en teletriage tot thuisbehandeling en continue telemonitoring - en de rol van ons Medisch Regiecentrum in het leveren van mensgerichte digitale zorgdiensten.

Patiënten met spierziekte blij met digitale zorg

Sinds 2017 houden revalidatiezorgverleners met behulp van een online zorgplatform het ziekteverloop van een groep patiënten met een spierziekte zoals ALS in de gaten. Uit een onderzoek van een promovendus van het UMC Utrecht Hersencentrum bleek dat patiënten deze zorg op afstand prettiger vinden dan de traditionele zorg, met relatief veel afspraken op locatie. Ze voelen zich ook veiliger, omdat ze het gevoel hebben dat hun behandelteam voortdurend een oogje in het zeil houdt.

COVERED: 24/7 patiënten op afstand monitoren

Omdat de vraag naar spoedzorg groeit terwijl zorgmedewerkers schaars zijn, is verandering nodig om iedereen hoge kwaliteit acute zorg op de juiste plek te geven. Halverwege 2022 zijn we gestart met het project COVERED , waarmee we op termijn patiënten met (infectie)ziekten 24 uur per dag, 7 dagen per week thuis kunnen monitoren vanuit ons Medisch Regiecentrum .

Om te onderzoeken hoe we 24/7 optimaal en veilig kunnen thuismonitoren en bij wie dit kan, hebben we in een pilot eerst ruim 250 patiënten op onze reguliere verpleegafdeling gemonitord. De vitale functies, zoals hartslag, ademfrequentie, zuurstofsaturatie, bloeddruk en temperatuur houden we dan vanuit het Medisch Regiecentrum in de gaten. Daarnaast is er vanuit dit centrum dagelijks telecontact met de patiënt en de zorgverlener, want persoonlijke aandacht voor de patiënt blijft essentieel. COVERED maakt de thuisomgeving een veilige plek om (verder) te herstellen van bijvoorbeeld een luchtweginfectie of operatie. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft ruim 650.000 euro aan COVERED toegekend.

Specialistische farmaceutische zorg thuis

In 2022 hebben circa 1.500 patiënten, zowel kinderen als volwassenen, vanuit het UMC Utrecht, specialistische farmaceutische zorg thuis ontvangen. Denk hierbij aan toediening van chemotherapie bijvoorbeeld bij patiënten met longkanker of antibiotica bij onder andere patiënten met een chronische longaandoening of een infectie na een heup- of knieoperatie. In 2022 leverde onze apotheek 14.000 antibiotica-infusen om patiënten thuis in plaats van in het ziekenhuis te kunnen behandelen. Het thuis toedienen van specialistische medicijnen draagt bij aan de kwaliteit van leven van de patiënt. Ook kan hiermee de duur van de opname in het ziekenhuis verkort worden of soms zelfs helemaal worden voorkomen.

Om ervoor te zorgen dat patiënten ook thuis de noodzakelijke zorg krijgen die zo goed mogelijk bij hun dagelijks leven aansluit, hebben we een integraal proces rondom de patiënt ingericht. Hierbij zijn zowel het medisch behandelteam, transferverpleegkundigen, de (poliklinische)apotheek als wijkverpleegkundigen betrokken. En indien nodig, zijn ook het team eHealth en de monitoringsmedewerkers van het Medisch Regiecentrum betrokken. Bijvoorbeeld bij polyneuropathiepatiënten die gebruikmaken van de app polyneuropathy@home .

Inzet big data in zorg voor de allerkleinsten

Om artsen te helpen om met meer zekerheid te bepalen of een te vroeg geboren baby al dan niet een late neonatale sepsis (LOS) heeft, hebben we een beslissingsondersteunend machine learning model ontwikkeld. LOS is een veel voorkomende ziekte bij baby’s op de Neonatale Intensive care (NICU) die fataal kan zijn voor de baby. De aandoening is echter moeilijk te diagnosticeren, vanwege wisselende, niet specifieke symptomen. Vaak dienen artsen uit voorzorg antibiotica toe, maar het onnodig toedienen van antibiotica - in zo’n 60% van de gevallen - heeft een negatief effect op de levenskwaliteit van baby’s en gaat gepaard met een grotere kans op antibioticaresistentie. Via een algoritme is het nu voor het eerst mogelijk om actuele patiënten-data, zoals hartslag en bloedtestresultaten, direct beschikbaar te maken voor het machine learning model. Dit opent de weg naar implementatie van meer modellen op basis van actuele patiëntendata. De uiteindelijke beslissing over de behandeling blijft natuurlijk te allen tijde in handen van de arts.

Consulten op afstand

In het UMC Utrecht bieden we waar mogelijk en gewenst door patiënten consulten op afstand. In 2022 hebben we 16.063 videoconsulten gegeven (21.000 in 2021). Het aantal e-consulten (een e-mail van een patiënt aan een behandelaar via mijnumcutrecht.nl) was in 2022 114.962 (108.483 in 2021).

Patiëntportaal mijnumcutrecht.nl

Via het online patiëntportaal mijnumcutrecht.nl kunnen patiënten veilig en snel hun medische gegevens bekijken en het geeft patiënten de mogelijkheid zelf de regie te voeren over de zorg die ze ontvangen. Zo kan een patiënt via een e-consult in het portaal, zijn/haar/hun arts een (niet-urgente) vraag stellen of een herhaalrecept aanvragen. In 2022 hebben 417.884 patiënten ingelogd in het portaal (unieke inlogs). In 2021 waren dit er 355.000.