Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Regionale en lokale samenwerkingen

Vanzelfsprekend zijn naast internationale en nationale samenwerkingen, onze regionale en lokale samenwerkingen van essentieel belang voor zorg, onderzoek en onderwijs. In het Integraal Zorg Akkoord (IZA) staat regionale samenwerking centraal. In 2022 is er een aantal mooie ontwikkelingen te benoemen op regionale samenwerkingen:

Oncomid

Om mensen met kanker de beste zorg te kunnen geven op de juiste plek, werken we samen met andere ziekenhuizen in midden-Nederland in het regionale oncologische netwerk Oncomid . Naast het UMC Utrecht nemen deel aan Oncomid: het Sint Antonius Ziekenhuis, het Diakonessenhuis, het Meander Medisch Centrum, Ziekenhuis Rivierenland, Tergooi MC en Ziekenhuis Gelderse Vallei. In 2022 is ook het Beatrix ziekenhuis toegetreden. Samen bieden we oncologische zorg in de regio, een gebied met zo’n 2.000.0000 mensen, delen we kennis en doen we wetenschappelijk onderzoek. Zo zorgen we ervoor dat patiënten altijd profiteren van de nieuwste inzichten en technieken en we oncologische zorg vernieuwen. Ook huisartsen zijn nadrukkelijk betrokken in dat regionale netwerk en besteden we veel aandacht aan transmurale zorg.

Citrien 2.0/ Regionale oncologienetwerken

In 2022 hebben we binnen het landelijk programma Citrien 2.0/Regionale Oncologienetwerken (2019-2022) in onze regio (Oncomid) toegewerkt naar een afronding van en verantwoording over de diverse projecten die liepen binnen de thema’s: Passend behandelplan, Gegevensset Oncologie, Digitale uitwisseling en Waardegedreven Financiering. Ook in 2022 heeft het Citrien-programma weer een enorme versnelling gegeven aan de ontwikkelingen binnen Oncomid en de regionale tumorwerkgroepen. Tevens leidde het tot meer landelijke afstemming en uitwisseling van kennis en innovaties.

Zo hebben we in 2022 regionale informatievoorziening voor patiënten met een ovariumcarcinoom opgesteld. De verpleegkundig en medisch specialisten uit de verschillende huizen hebben hiervoor samengewerkt met Stichting Olijf, kanker.nl en patiënten uit onze klankbordgroep. Ook hebben we een praatplaat voor patiënten met ovariumcarcinoom voor in de spreekkamer ontwikkeld, in samenwerking met dezelfde partijen en de regionale tumorwerkgroep gynaecologie, het oncologienetwerk West-Nederland (RO-West). Daarnaast hebben we een praatplaat voor patiënten met een melanoom voor in de spreekkamer ontwikkeld, in samenwerking met de regionale tumorwerkgroep melanoom en Stichting Melanoom.

Ook hebben we in 2022 een transmuraal expertteam opgezet, waarin gemandateerde zorgprofessionals die hierin deelnemen eerste- en tweedelijnsinitiatieven met elkaar verbinden. Voor het multidisciplinaire overleg van de colorectale carcinomen, die geïmplementeerd wordt in Vitaly binnen het programma Data Delen Midden-Nederland, hebben we een standaard gegevensset ontwikkeld. Ter ondersteuning van de brede implementatie van het multidisciplinair overleg (MDO)- platform Vitaly zijn er projectmedewerkers gefinancierd vanuit het Citrienfonds ingezet. Tot slot hebben we in 2022 een eerste zorgvuldige aanzet gemaakt om inzicht in de financiële consequenties van netwerkvorming te krijgen op diagnostiek en behandeling van patiënten met een ovariumcarcinoom.

In 2022 zijn de coalities binnen Health Hub Utrecht gestart met het concretiseren van plannen voor de grote transitie.

Health Hub Utrecht

Het UMC Utrecht is actief lid van en samen met de gemeente Utrecht trekker van de Health Hub Utrecht : een ‘regionaal innovatie-ecosysteem voor gezondheid en geluk’, waarin zorgprofessionals, onderzoekers, beleidsmakers, ontwerpers en ondernemers uit de regio Utrecht zijn verenigd. Gezamenlijk hebben we het doel om gezond opgroeien, gebalanceerd leven, gelukkig oud worden en waardig sterven voor iedereen in de regio Utrecht bereikbaar te maken. En om zo alle inwoners zo gelijkwaardig mogelijk te laten profiteren van de welvaartsgroei in onze regio. Binnen de Health Hub zijn hiervoor de drie coalities: Wijkgerichte preventie, Digitale Transformatie en Aantrekkelijke Arbeidsmarkt.

Om gezamenlijk de grote transitie te kunnen maken, zijn de coalities in 2022 gestart met het concretiseren van plannen om van fase 1 ‘Samen Starten’ naar fase 2 ‘Meters Maken’ te kunnen gaan. Uitgangspunt bij deze plannen is de samenwerking tussen de verschillende domeinen en organisaties om gezamenlijk meerwaarde te creëren.

Transmuraal Contact en Coördinatie Centrum (TCC)

In 2022 is het Transmuraal Contact en Coördinatie Centrum (TCC) UMC Utrecht opgericht. Dit interne centrum heeft tot doel om de transmurale samenwerking tussen specialisten van het UMC Utrecht en regionale huisartsen te coördineren en te optimaliseren. Het TCC werkt aan de uitbreiding van netwerkzorg voor patiënten in de regio Utrecht door het ondersteunen, innoveren, stimuleren en verbinden van uitstekende transmurale samenwerking met eerste- en tweedelijns zorginstellingen. Het centrum moet onder andere bijdragen aan betere logistieke samenwerking (zoals verbetering communicatie en bereikbaarheid), betere transmurale veiligheid (zoals medicijnoverdracht en bespreken en voorkomen transmurale incidenten), bijdragen aan implementeren regionale transmurale afspraken (RTA’s), concretisering van de transmurale innovatie binnen het regionale zorgnetwerk (binnen zes proeftuinen) en efficiëntere samenwerking op gebied van onderzoek en onderwijs.

Het TCC UMC Utrecht is lid van de Federatie Medische Coördinatie Centra (FMCC) en het netwerk relatiebeheerders ziekenhuizen. Via deze koepels wordt landelijk opgetrokken als het gaat om verbeteren transmurale zorg, samenwerking tussen ziekenhuizen en huisartsen en het implementeren landelijke initiatieven (o.a. verwijsafspraken en (ont)regel de zorg).

TRIJN- Regionale samenwerkingsorganisatie

Het UMC Utrecht is lid van de Regionale Samenwerkingsorganisatie (RSO) TRIJN en draagt daarmee bij aan de juiste zorg op de juiste plek. Dit gebeurt door samen te werken met zorgpartijen uit de regio Utrecht, zoals ziekenhuizen, regionale huisartsorganisaties, verpleeg- en verzorghuizen en thuiszorgorganisaties (VVT’s), apothekers, diagnostische laboratoria. De focus ligt op projecten op het gebied van digitale gegevensuitwisseling en zorgcommunicatie met bewoners/patiënten. In 2022 hebben we samen gewerkt aan het opstellen en implementeren van regionale transmurale afspraken over het (door)verwijzen van patiënten. Daarnaast hebben we samengewerkt op het gebied van kwaliteit en (patiënt)veiligheid binnen een platform voor het transmuraal melden van incidenten (TIM: Transmuraal Incidenten Melden).