Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Medezeggenschap

Het UMC Utrecht heeft de volgende formele medezeggenschapsorganen:

Ondernemingsraad

De medewerkers van het UMC Utrecht zijn vertegenwoordigd in een ondernemingsraad. De ondernemingsraad komt elke week samen en om de week vinden er commissievergaderingen plaats. Eens in de zes weken vindt er overleg plaats met een vertegenwoordiging van de raad van bestuur. De ondernemingsraad brengt verslag uit van de activiteiten en resultaten aan de medewerkers van het UMC Utrecht via een jaarverslag op het intranet van het UMC Utrecht.

Leden van de ondernemingsraad hebben een driejarig zittingstermijn. In 2021 zijn verkiezingen gehouden en werden 13 leden opnieuw verkozen en 12 nieuwe leden gekozen. Het dagelijks bestuur (voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en plaatsvervangend secretaris) coördineert de werkzaamheden van de ondernemingsraad en voert het agendaoverleg met de bestuurder. Drie divisiecommissies en vier themacommissies bereiden dossiers voor, voeren informeel overleg met managers en raadplegen medewerkers. Elk OR-lid heeft zitting in minimaal één divisiecommissie en één themacommissie. De ondernemingsraad wordt ondersteund door het bureau medezeggenschap, bestaande uit drie medewerkers.

De drie divisiecommissies zijn:

  • Commissie 1: Hersenen, Interne Geneeskunde & Dermatologie, Julius Centrum, Beeld & Oncologie, Informatievoorziening & Financiën, Informatietechnologie en Onderwijscentrum

  • Commissie 2: Kinderen, Laboratoria, Apotheek & Biomedische genetica, Vrouw & Baby, concernstaf Raad van Bestuur, directie Personeel & Organisatie en directie Kwaliteit & Patiëntveiligheid

  • Commissie 3: Facilitair Bedrijf, Hart & Longen, Heelkundige Specialismen, Vitale Functies

De vier themacommissies zijn:

  • Commissie Financiën en Strategisch Beleid

  • Commissie Sociaal Beleid en Arbeidsvoorwaarden

  • Commissie Veiligheid, Gezondheid, Welzijn & Milieu

  • Commissie Onderwijs & Onderzoek

De ondernemingsraad wordt hiernaast door OR-leden of personen met een specifieke deskundigheid vertegenwoordigd in een aantal gremia. Bijvoorbeeld in de Klachtencommissie, het personeelsfonds van het UMC Utrecht en het Landelijk Overleg Ondernemingsraden UMC’s.

Enkele belangrijke onderwerpen die door de ondernemingsraad zijn behandeld in 2021 zijn: Veranderplan Marketing en communicatie, Veranderplan P&O, een nieuwe procedure Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E), verkoop personeelshuisvesting en het beleid bij organisatieveranderingen.

De Onderwijs en Onderzoeksraad (O&O-raad) en de Studentenraad

De Onderwijs en Onderzoeksraad (O&O-raad) is het orgaan voor medezeggenschap op het gebied van het universitaire onderwijs en onderzoek in het UMC Utrecht. De O&O-raad is het wettelijk orgaan met rechten gebaseerd op de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW). De O&O-raad bestaat uit studenten (die samen ook de Studentenraad vormen) en medewerkers van het UMC Utrecht. Samen kijken zij naar het beleid van het UMC Utrecht op het gebied van onderwijs en onderzoek.
De O&O-raad heeft in 2021 ten minste vijf keer met de decaan en vice decaan van de Faculteit Geneeskunde overlegd over O&O-onderwerpen. In 2021 vonden verkiezingen plaats voor de personeelsgeleding van de O&O-raad. Er zijn negen enthousiaste docenten en onderzoekers verkozen. Er lagen direct nieuwe uitdagingen te wachten. De problemen die studenten en docenten ondervinden door het langdurig online onderwijs door de overheidsmaatregelen vanwege de COVID-19-pandemie, het nieuwe talentbeleid van het UMC Utrecht voor onderzoekers, de verdeling van de NPO-gelden voor onderwijs en onderzoek, de voorbereidingen op de tijdelijke verhuizing van het onderwijs vanwege de renovatie van het Hijmans van den Bergh-gebouw en het opstarten van twee nieuwe opleidingen (de bachelor Zorg, Gezondheid en Samenleving en de master Medical Humanities) kregen dit jaar bijzonder aandacht.

Cliëntenraad

Het UMC Utrecht heeft een eigen cliëntenraad op basis van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ). De cliëntenraad adviseert de raad van bestuur bij alles dat raakt aan de belangen van patiënten van het UMC Utrecht. Daarnaast is de raad gevraagd om patiëntenparticipatie binnen het UMC Utrecht te helpen bevorderen. Doel is patiënten van het ziekenhuis veel breder dan alleen via de cliëntenraad te betrekken bij alles binnen het UMC Utrecht.

De cliëntenraad heeft in 2021 elf keer plenair vergaderd en maandelijks de (voorzitter van) de raad van bestuur gesproken. Ook heeft de cliëntenraad één keer met de raad van toezicht gesproken. Daarnaast zijn er in kleiner groepsverband (portefeuilles) overleggen geweest over specifieke onderwerpen. De voorzitter van de cliëntenraad nam samen met de voorzitters van de Verpleegkundig Advies Raad (VAR) en het Stafconvent tot medio 2021 deel aan de wekelijkse update over de capaciteitsplanning en inrichting van de coronazorg in het UMC Utrecht. Ook was een lid van de cliëntenraad lid van de projectgroep Langetermijnvisie op zorg. De raad van bestuur van het UMC Utrecht heeft de cliëntenraad gevraagd om voor elf voorgenomen besluiten advies uit te brengen. Verder heeft de cliëntenraad een meerjarenplan opgesteld met als titel ‘Meer mens, minder patiënt: Van patiëntenparticipatie naar persoonsgerichte zorg’. De cliëntenraad publiceert elk jaar een jaarverslag op de website van het UMC Utrecht.

Leden van de cliëntenraad zijn lid op persoonlijke titel. Nieuwe leden van de cliëntenraad worden geworven door het UMC Utrecht. Elk lid van de cliëntenraad kan maximaal twee perioden van vier jaar lid zijn van de raad. Een voorzitter en een ambtelijk secretaris zorgen voor de agenda van de vergaderingen en dat alle afspraken worden nagekomen. In 2021 heeft de cliëntenraad een nieuwe voorzitter gekregen.

Stafconvent

In het Stafconvent zijn medisch specialisten van alle vakgroepen verenigd met als doel de kwaliteit van de patiëntenzorg te bewaken. De Ledenraad, het vertegenwoordigend overlegorgaan van het Stafconvent, geeft de raad van bestuur gevraagd en ongevraagd advies over medisch-inhoudelijke ontwikkelingen en bestuurlijke zaken die daarmee verband houden.

Het Stafconvent komt tweemaal per maand bij elkaar. De voorzitter van de raad van bestuur sluit hier een keer per maand bij aan. Daarnaast heeft het dagelijks bestuur van het Stafconvent maandelijks contact met de voorzitter raad van bestuur.

Het Stafconvent heeft onder andere geadviseerd over grote UMC Utrecht-brede trajecten, zoals Samenwerken aan kwaliteit, de Strategische Ontwikkelvisie Huisvesting, en hoe om te gaan met de implementatie van standaardcontent HiX. Ook heeft het Stafconvent inbreng gegeven voor de cao. Hierbij is het belang van een goede cao voor het hele team, dus alle UMC Utrecht-collega's, benadrukt en is - juist in deze COVID-19-tijd - regelmatig gesproken over vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van medisch specialisten. Daarnaast is de uitvoering van het Individueel Functioneren Medisch Specialisten (IFMS) binnen het UMC Utrecht bij het Stafconvent belegd. Het Stafconvent werkt hiervoor nauw samen met de directie P&O.

Verpleegkundig Adviesraad

De Verpleegkundige Adviesraad (VAR) is een adviesorgaan dat door de raad van bestuur is ingesteld om - gevraagd en ongevraagd - te adviseren over zaken die de verpleegkundige zorg aangaan. De VAR bestaat uit een mix van verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en teamleiders vanuit verschillende divisies en afdelingen en vormt de spreekbuis voor alle verpleegkundigen in het UMC Utrecht. De VAR staat voor het vergroten en versterken van de verpleegkundige impact binnen het UMC Utrecht. Verpleegkundig leiderschap staat hierin centraal. Het doel is om de kwaliteit van zorg te verbeteren en te waarborgen. De VAR heeft contacten met alle zorgdivisies en informeert verpleegkundigen over voor de beroepsgroep actuele en relevante onderwerpen.

De focus van de VAR lag in 2021 onder andere op de positionering van verpleegkundigen en het programma Toekomstbestendige zorg, de professionalisering van verpleegkundigen, verpleegkundig leiderschap en trots en het stimuleren van verpleegkundig onderzoek. De VAR brengt via een jaarverslag op het intranet van het UMC Utrecht verslag uit van de activiteiten en resultaten.

Commissies

In het UMC Utrecht zijn naast bovengenoemde gremia onder meer de volgende commissies actief: Commissie Medische Ethiek (CME), Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC), Dierexperimentencommissie (DEC), Oordeel-/klachtencommissie (extern), Meldingscommissie Incidenten (MIP) en Calamiteitencommissie.