Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Besturing en structuur

De taken en bevoegdheden van de raad van bestuur en de raad van toezicht hebben we vastgelegd in een bestuursreglement. Binnen de raad van bestuur hebben we een portefeuilleverdeling vastgesteld.

Juridische structuur

Het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht) is een publiekrechtelijke rechtspersoon op grond van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW).

Alle activiteiten van het UMC Utrecht op het gebied van vercommercialisatie van octrooieerbare uitvindingen en het creëren van spin-off ondernemingen zijn ondergebracht in UMC Utrecht Holding B.V. Op grond van de Rijksoctrooiwet 1995 is het UMC Utrecht eigenaar van octrooieerbare uitvindingen van haar medewerkers. De raad van bestuur heeft het beheer hiervan opgedragen aan UMC Utrecht Holding B.V.. Daartoe behoort het starten en coördineren van octrooiaanvragen, het zoeken van geschikte commerciële partners en het uitonderhandelen van licenties. UMC Utrecht Holding B.V. stimuleert innovatie en kennisvalorisatie door patentbeheer, het licenseren van kennis of het deelnemen in bv’s, waarin de kennis verder wordt ontwikkeld, en zorgt voor dienstverlening (zorggerelateerde innovaties waar geen patenten en octrooien bij betrokken zijn). Het UMC Utrecht bezit 100% van de aandelen van UMC Utrecht Holding B.V..

De publiekrechtelijke organisatie UMC Utrecht heeft een toelating op basis van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) en hanteert de Governancecode Zorg. UMC Utrecht is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 30244197 en vestigingsnummer 000023527250.

Besturingsfilosofie

De besturingsfilosofie van het UMC Utrecht gaat uit van drie verantwoordelijkheidslijnen:

 1. De divisies en directies zijn vanuit de 1e lijn integraal verantwoordelijk voor hun eigen operationele proces en de risicobeheersing. Via zelfmonitoring bewaken zij hoe goed zij dit doen ten opzichte van de beleids- en strategische kaders.

 2. De directies hebben in de 2e lijn de verantwoordelijkheid om de strategische doelen van het UMC Utrecht, de operationele risico’s en wet- en regelgeving op hun - aan de inhoud ondersteunende - domein samen met de zorgverleners te vertalen naar beleid. De speerpunten doen dit op het gebied van zorg, onderzoek en onderwijs. In afstemming met de divisies zorgen zij voor een gedragen voorstel dat ter besluitvorming aan de raad van bestuur wordt voorgelegd. De directies en speerpunten adviseren/faciliteren de 1e lijn bij de implementatie van het beleid en monitoren de organisatiebrede uitvoering hiervan. De 2e lijn monitort de implementatie en rapporteert deze naar de 1e lijn, waaronder de raad van bestuur.

 3. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de strategie van de organisatie en draagt de integrale verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering, de compliancy aan wet- en regelgeving en normenkaders, en de realisatie van de strategische doelen. Hierin wordt de raad van bestuur bijgestaan door een afdeling interne audit die op basis van een jaarlijks vooraf opgesteld auditplan toetst of de risico’s in de organisatie adequaat worden beheerst en wat mogelijke verbeterpunten zijn.

Een aantal UMC-brede overlegstructuren faciliteert en structureert de afstemming tussen divisiemanagers, directeuren, speerpuntvoorzitters en leden van de raad van bestuur: het Strategisch Overleg, het Operationeel UMC Utrecht Overleg, het Bedrijfsvoeringsoverleg, het Onderwijsoverleg en het Onderzoeksoverleg.

Raad van bestuur

In 2021 is de raad van bestuur gewijzigd qua samenstelling.

Mirjam van Velthuizen-Lormans, sinds 2013 lid van de raad van bestuur, heeft decharge gekregen als lid raad van bestuur in verband met haar benoeming tot Chief Financial Officer en lid raad van bestuur van ProRail met ingang van 1 november 2021. Als opvolger van Mirjam van Velthuizen-Lormans heeft de raad van toezicht van het UMC Utrecht met ingang van 1 januari 2022 Josefien Kursten benoemd tot lid raad van bestuur met de portefeuille bedrijfsvoering en financiën (CFO).

Anouk Vermeer-de Boer heeft in 2021 aangekondigd met ingang van 1 april 2022 het UMC Utrecht te verlaten. Vervolgens heeft zij besloten - toen zich op korte termijn een interne opvolger aandiende - haar werkzaamheden als lid raad van bestuur met ingang van 1 november 2021 over te dragen. Als opvolger van Anouk Vermeer-de Boer heeft de raad van toezicht van het UMC Utrecht met ingang van 1 november 2021 Remco van Lunteren benoemd tot lid van de raad van bestuur met de portefeuille operationele zaken (COO).

De raad van bestuur van het UMC Utrecht was in 2021 als volgt samengesteld:

Prof. dr. M.M.E. (Margriet) Schneider, voorzitter

Margriet Schneider (1959) is hoogleraar Interne Geneeskunde en internist-infectioloog aan de Universiteit Utrecht (UU). In 1991 studeerde zij af in Geneeskunde aan de UU en in 1998 promoveerde zij aan de UU. Tussen 2004 en 2010 vervulde zij de functie van divisievoorzitter en medisch manager van de nieuwe divisie IC-Centrum, met als opdracht de vier separate Intensive Care’s van het UMC Utrecht samen te voegen en toekomstbestendig te innoveren en de opleiding tot Intensivist en IC-verpleegkundigen op te starten. In deze periode werd een prijswinnende state-of-the-art Intensive Care gebouwd op het dak van het UMC Utrecht. In 2010 werd zij benoemd tot divisievoorzitter van de divisie Interne Geneeskunde en Dermatologie en opleider Interne Geneeskunde, hoofdopleider voor de regio Utrecht. Sinds november 2015 is Margriet Schneider voorzitter van de raad van bestuur van het UMC Utrecht en geeft zij in deze rol vorm aan de vernieuwing van het UMC Utrecht.

 • Margriet Schneider bekleedde in 2021 de volgende nevenfuncties:

  • Voorzitter NFU (onbezoldigd, functie gerelateerd)

  • Ambassadeur Health Hub Utrecht (onbezoldigd, functie gerelateerd)

  • Directeur Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (onbezoldigd)

  • Voorzitter Bestuurstafel Gezond Utrecht (onbezoldigd, functie gerelateerd)

  • Lid commissie Topspecialistische Zorg en Onderzoek TZO bij ZonMw (bezoldigd, vacatiegeld naar Vrienden van het UMC Utrecht/WKZ)

  • Lid begeleidingscommissie evaluatie JZOJP (bezoldigd, vacatiegeld naar Vrienden van het UMC Utrecht/WKZ)

  • Voorzitter ROAZ midden-Nederland (onbezoldigd, functie gerelateerd)

  • Lid bestuur Oncomid (onbezoldigd, functie gerelateerd)

Prof. dr. A.W. (Arno) Hoes, decaan en vice voorzitter

Prof dr. Arno Hoes (1958) is sinds 1 juni 2019 decaan en vicevoorzitter van de raad van bestuur van het UMC Utrecht. Hij is hoogleraar Klinische epidemiologie in de huisartsgeneeskunde aan de Universiteit Utrecht en was tot 1 juni 2019 divisievoorzitter van het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijnsgeneeskunde van het UMC Utrecht. Zijn onderzoeks- en onderwijsactiviteiten richten zich vooral op de (vroeg)diagnostiek, therapie en prognose van hart- en vaatziekten en op de methoden van klinisch onderzoek. Hij heeft uitgebreide ervaring in het besturen van (inter)nationale wetenschappelijke verenigingen en was betrokken bij de totstandkoming van veel (inter)nationale klinische richtlijnen.

 • Arno Hoes bekleedde in 2021 de volgende nevenfuncties:

  • Voorzitter stuurgroep cluster cardiovasculair risicomanagement, Federatie Medisch Specialisten (FMS) (onbezoldigd, werk gerelateerd)

  • Lid adviescommissie, Vereniging voor Epidemiologie (VvE) (onbezoldigd, werk gerelateerd)

  • Voorzitter raad van toezicht, Dutch CardioVascular Association (DCVA) (onbezoldigd, werk gerelateerd)

  • Lid Task Force Heart Failure guidelines, European Society of Cardiology (ESC) (onbezoldigd, werk gerelateerd)

  • Lid raad van toezicht, Netherlands Center for One Health (NCOH) (onbezoldigd, functie gerelateerd)

  • Lid raad van commissarissen, Utrecht Holdings (onbezoldigd, functie gerelateerd)

  • Lid algemeen bestuur, Dutch Clinical Research Foundation (DCRF) (onbezoldigd, functie gerelateerd)

  • Lid raad van toezicht, anDREa B.V. (digital research environment) (onbezoldigd, functie gerelateerd)

  • Lid redactieraad, European Journal of Heart Failure (onbezoldigd, werk gerelateerd)

  • Lid redactieraad ESC Heart Failure (onbezoldigd, werk gerelateerd)

Drs. M.H. (Mirjam) van Velthuizen-Lormans, lid (tot 1 november 2021)

Mirjam van Velthuizen-Lormans (1972) studeerde Beleid en Management Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Van 1996 tot en met 1999 werkte zij als extern organisatieadviseur bij organisatieadviesbureau Inter-Orga bv. In 2000 trad zij in dienst bij het UMC Utrecht, waar zij gedurende tien jaar verschillende functies heeft bekleed, namelijk: manager bedrijfsvoering divisie Peri-Operatieve zorg en SEH, manager bedrijfsvoering en manager zorg divisie Hersenen, manager bedrijfsvoering a.i. Hart-Long Centrum Utrecht, lid

Dagelijks Bestuur Calamiteiten Hospitaal en lid Bestuur Universitair Centrum Sportgeneeskunde. In 2010 is zij benoemd als lid van de raad van bestuur bij Rivas Zorggroep met als aandachtsgebied het Beatrixziekenhuis. Vanaf oktober 2013 is zij benoemd tot lid van de raad van bestuur van het UMC Utrecht en was zij tot 1 november 2021 portefeuillehouder Financiën, Bedrijfsvoering, IT, Duurzaamheid, Huisvesting en Vastgoed. Als bestuurder gaf Mirjam van Velthuizen-Lormans richting en inhoud aan deze domeinen.

 • Mirjam van Velthuizen bekleedde in 2021 de volgende nevenfuncties:

  • Lid raad van toezicht vrienden UMC Utrecht/WKZ (onbezoldigd, functie gerelateerd)

  • Lid raad van toezicht Health-RI (onbezoldigd, functie gerelateerd)

  • Bestuurder Samenwerkingsverband Uithofbeheer (onbezoldigd, functie gerelateerd)

  • Voorzitter a.i. Board Cluster Gezond, EBU (onbezoldigd, functie gerelateerd)

  • Lid Bestuurlijk overleg Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Regio Utrecht (onbezoldigd, functie gerelateerd)

  • Lid Externe Adviesraad Executive Master of Science Finance & Control (EMFC) opleiding bij Nyenrode Business Universiteit (onbezoldigd)

  • Lid raad van toezicht Nictiz (bezoldigd)

Drs. ing. A. (Anouk) Vermeer-de Boer, lid (tot 1 november 2021)

Anouk Vermeer-de Boer (1969) studeerde Technische Natuurkunde aan de TUe en HTS in Eindhoven en Bedrijfskunde aan Nyenrode University. Zij werkte 18 jaar (tot 2013) in diverse posities bij Philips Electronics B.V., met name in de Healthcare divisie. Zij heeft haar carrière opgebouwd in export, new business development en innovatie, licensering en verkoop van intellectueel eigendom. In haar laatste functie bij Philips was zij general manager Philips Healthcare Solutions, verantwoordelijk voor meerjaren strategisch partnerships van managed services wereldwijd. Van 2013 tot 2015 werkte zij voor DSM Biomedical als Business Unit Directeur Biomaterialen. Van 2015 tot 1 oktober 2018 was zij zorggroepmanager bij het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. In die hoedanigheid was zij onder meer verantwoordelijk voor het Catharina Hart & Vaatcentrum. Anouk Vermeer is 1 oktober 2018 toegetreden tot de raad van bestuur van het UMC Utrecht als lid Operationele Zaken. In deze rol was zij voorzitter van het Operationeel UMC Utrecht Overleg en portefeuillehouder van het merendeel van de (zorg)divisies en de directie Kwaliteit & Patiëntveiligheid van het UMC Utrecht. Zij heeft haar functie met ingang van 1 november 2021 overgedragen aan Remco van Lunteren.

 • Anouk Vermeer-de Boer bekleedde in 2021 de volgende nevenfuncties:

  • Lid Raad van Toezicht Utrecht Science Park (onbezoldigd, functie gerelateerd)

  • Bestuurlijk voorzitter NFU-Consortium (onbezoldigd, functie gerelateerd)

  • Lid algemeen bestuur Stichting Toekomst der Techniek (bezoldigd)

Dhr. drs. J.W.R. (Remco) van Lunteren, lid raad van bestuur (vanaf 1 november 2021)

Remco van Lunteren (1977) studeerde Organisatie, Cultuur & Management aan de Universiteit Utrecht. Hij startte zijn loopbaan in 2003 als manager inkoop en ICT en werd vervolgens algemeen directeur van M2 Vloeren, zijn familiebedrijf. Daarna heeft hij zijn bestuurlijke ervaring opgedaan bij de provincie Utrecht als gedeputeerde van 2010 tot 2015. In het UMC Utrecht was hij sinds 2015 directeur strategische allianties en sinds 2019 was hij manager bedrijfsvoering van de divisie Hersenen. Als crisiscapaciteitsmanager in het UMC Utrecht speelde hij in 2020 en 2021 een belangrijke rol in het organiseren en opschalen van de zorg tijdens de coronapandemie. Remco van Lunteren is op 1 november 2021 toegetreden tot de raad van bestuur van het UMC Utrecht als lid Operationele Zaken. In deze rol is hij voorzitter van het Operationeel UMC Overleg en portefeuillehouder van alle (zorg)divisies en de directie Kwaliteit & Patiëntveiligheid van het UMC Utrecht.

 • Remco Van Lunteren bekleedde de volgende nevenfuncties in 2021 (vanaf 1 november 2021):

  • Lid Raad van Commissarissen A15 Apotheek (onbezoldigd, functie gerelateerd)

  • Lid Commissie Opleiding & Patiëntenzorg (onbezoldigd, functie gerelateerd)                                                                            

  • Vicevoorzitter Raad van Toezicht Stichting PALLAS & Stichting NRG (bezoldigd)

  • Vicevoorzitter Bestuur Internationaal Franz Liszt Concours (onbezoldigd)

  • Voorzitter Raad van Toezicht Museum Speelklok (onbezoldigd)

  • Voorzitter Vereniging Oud Statenleden Provincie Utrecht (onbezoldigd)

Raad van toezicht

De raad van toezicht is belast met het houden van voortdurend toezicht op al wat het UMC Utrecht aangaat, waaronder het toezicht op de naleving van de op het UMC Utrecht betrekking hebbende wetten, regelingen, richtlijnen, aanwijzingen en reglementen. In het bestuursreglement staan deze taken en bevoegdheden verder uitgewerkt.

De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OC&W). De raad van toezicht stelt voor hun samenstelling een algemene profielschets op met hierin aandacht voor deskundigheden, vaardigheden en diversiteit. Deze profielschets is in verband met het ontstaan van een vacature in 2022 in 2021 geactualiseerd. Hierbij heeft de raad van toezicht zowel de raad van bestuur als de medezeggenschapsraden betrokken.

Vijf commissies adviseren de raad van toezicht vanuit hun vakgebied en bereiden de besluitvorming van de raad van toezicht voor. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de besluitvorming. De vijf commissies zijn:

 • Auditcommissie

 • Commissie Kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid

 • Commissie Onderwijs en Onderzoek

 • Commissie Governance en HR

 • Defensiecommissie

Samenstelling raad van toezicht

De samenstelling van de raad van toezicht is in 2021 gewijzigd. Met ingang van 1 juni 2021 ontstond er een vacature door het aflopen van de tweede termijn van Gerrit van der Wal. De minister van OC&W heeft Anne-Mei The met ingang van 1 juni 2021 tot lid van de raad van toezicht van het UMC Utrecht benoemd.

De minister van OC&W heeft daarnaast op verzoek van de raad van toezicht de tweede termijn van Caroline Princen - die zou aflopen op 28 februari 2022 - bij hoge uitzondering verlengd met een jaar tot 28 februari 2023. De aanleiding van dit verzoek was het aangekondigde vertrek met ingang van 1 november 2021 van Mirjam van Velthuizen-Lormans, die sinds 2013 CFO was binnen de raad van bestuur van het UMC Utrecht. In combinatie met het aflopen van de tweede termijn van Caroline Princen als voorzitter van de raad van toezicht op 28 februari 2022 en het aflopen van de tweede termijn op 30 april 2022 van de voorzitter van de auditcommissie - Peter Leijh - zou dit leiden tot discontinuïteit in het bestuur en groot verlies aan ervaring binnen een kort tijdbestek. Met het gehonoreerde verzoek om de tweede benoemingstermijn van Caroline Princen te verlengen voor een periode van een jaar tot en met 28 februari 2023 is voorkomen dat er tegelijkertijd

discontinuïteit ontstaat aan zowel de kant van de raad van bestuur als de raad van toezicht.

De samenstelling van de raad van toezicht van het UMC Utrecht in 2021 was als volgt:

Mw. drs. C.E. (Caroline) Princen, voorzitter

Hoofdfunctie in 2021: CEO Nuts Groep

 • Raad van toezicht UMC Utrecht: tweede termijn verlengd met een jaar, einddatum 28-02-2023

 • Lid commissie Governance en HR

 • Lid Defensiecommissie

 • Caroline Princen bekleedde in 2021 de volgende (neven)functies:

  • Lid (vicevoorzitter) raad van commissarissen Ordina

  • Bestuurslid VUmc Alzheimercentrum (tot 1-3-2021)

  • Lid raad van toezicht Filminstituut EYE (tot 1-1-2022)

  • Voorzitter raad van toezicht Perspectief

Mevr. prof. dr. M. (Marianne) de Visser, vicevoorzitter

Voormalige hoofdfuncties: neuroloog en oud-voorzitter van de Divisie Poliklinieken van het Academisch Medisch Centrum Amsterdam en Emeritus hoogleraar neuromusculaire ziekten aan de Universiteit van Amsterdam

 • Raad van toezicht UMC Utrecht: tweede termijn, einddatum 01-07-2024

  • Voorzitter commissie Kwaliteit en veiligheid

  • Lid commissie Onderwijs en Onderzoek

 • Marianne de Visser bekleedt de volgende (neven)functies:

  • Lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), Den Haag

  • Lid raad van commissarissen Leyden Academy, Leiden

  • Voorzitter raad van commissarissen LifeLines, Groningen

  • Lid raad van toezicht Centre for Human Drug Research, Leiden

  • Lid bestuur Voeding Leeft, Amsterdam

  • Voorzitter Programmacommissie Memorabel, ZonMw

  • Voorzitter bestuur Vereniging Samenwerkingsverband Chronische Ademhalingsondersteuning

  • Lid Bestuur Commissie Genetische Modificatie (Bilthoven)

Dhr. dr. ir. P.C.J. (Peter) Leijh, algemeen lid

Voormalige hoofdfunctie: oud-bestuurslid Leids Universitair Medisch Centrum

 • Raad van toezicht UMC Utrecht: tweede termijn, einddatum: 30-04-2022

  • Voorzitter Auditcommissie

 • Peter Leijh bekleedt de volgende (neven)functies:

  • Voorzitter raad van commissarissen Holland PTC

  • Voorzitter Stichting WKZ-fonds

  • Lid raad van toezicht CHDR 1 jan 2021

  • Lid raad van toezicht Netherlands Heart Institute

  • Lid bestuur Stichting Houdster van Aandelen Medipark B.V.

Dhr. drs. ir. A.H.P. (Aloys) Kregting, algemeen lid

Hoofdfunctie in 2021: Chief Information Officer (CIO) bij AkzoNobel NV (tot 1-1-2022)

 • Raad van toezicht UMC Utrecht: tweede termijn, einddatum 01-12-2024

  • Lid Auditcommissie

  • Voorzitter commissie Governance en HR

 • Aloys Kregting bekleedde in 2021 de volgende (neven)functies:

  • Lid raad van commissarissen de Volksbank

  • Lid Global Research Board

  • Lid CIO Platform

Dhr. J.H. van Gelder, algemeen lid

Hoofdfunctie in 2021: Plaatsvervangend secretaris-generaal ministerie van Financiën

 • Raad van Toezicht UMC Utrecht: eerste termijn, einddatum 1-10-2024

  • Voorzitter Defensiecommissie

Mevr. prof. mr. dr. B.A.M. (Anne-Mei) The, algemeen lid (vanaf 1-6-2021)

Hoofdfuncties in 2021: eigenaar Tao of Care en Dementie achter de voordeur; tevens bijzonder hoogleraar Langdurige Zorg en Sociale Benadering Dementie, met speciale aandacht voor diversiteit, VU.

 • Raad van toezicht UMC Utrecht: eerste termijn, einddatum 1-6-2025

  • Voorzitter commissie Onderwijs & Onderzoek

  • Lid commissie Kwaliteit van zorg & patiëntveiligheid

 • Anne-Mei The bekleedde in 2021 de volgende nevenfuncties:

  • Regent RCOAK (Stichting Rooms Catholyck Oude Armenkantoor), een vermogensfonds

  • Lid raad van commissarissen van Stichting In mijn buurt

Dhr. prof. dr. G. (Gerrit) van der Wal, algemeen lid (tot 1-6-2021)

Voormalige hoofdfunctie: oud-inspecteur-generaal Inspectie voor de Gezondheidszorg en emeritus hoogleraar Sociale geneeskunde VUMC

 • Raad van toezicht UMC Utrecht: tweede termijn, einddatum 01-06-2021

  • Voorzitter commissie Onderwijs en Onderzoek

  • Lid commissie Kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid

 • Gerrit van der Wal bekleedde in 2021 de volgende (neven)functies:

  • Vicevoorzitter raad van toezicht Groene Hart Ziekenhuis, Gouda

  • Vicevoorzitter raad van toezicht Zorggroep Almere

  • Voorzitter raad van advies Prinses Máxima Centrum en Shared Care UMC’s

  • Voorzitter Nationaal Programma Palliatieve Zorg Palliantie ZonMW

  • Voorzitter Stuurgroep ABS-artsen

  • Voorzitter Beleidscollege SCEN

Activiteiten van de raad van toezicht

De raad van toezicht heeft zich in 2021 laten informeren over de ontwikkelingen in het UMC Utrecht en over de realisatie van het gevoerde beleid. Door COVID-19 vond dit net als in 2020 deels online en deels fysiek plaats.

Via de webinars, digitale en deels fysieke overleggen met de raad van bestuur en medezeggenschap, nieuwsbrieven, de individuele werkoverleggen, teambuilding, een strategiesessie op een externe locatie en de verschillende rapportages, heeft de raad van toezicht in 2021 het toezicht ingericht. In de zelfevaluatie eind 2021, heeft de raad van toezicht gesproken over het opstellen van een toezichtvisie. Deze zal in het eerste kwartaal van 2022 worden vastgesteld en worden gepubliceerd op de website van het UMC Utrecht. Daarnaast neemt de voorzitter van de raad van toezicht ook deel aan het voorzittersoverleg van de gezamenlijke raden van toezicht van de umc’s.

 • Hiernaast ondernam de raad van toezicht in 2021 onder andere de volgende activiteiten:

  • Zeven keer een reguliere (vier keer online en drie keer fysiek) vergadering met de raad van bestuur.

  • Bijwonen van de (deels fysiek, deels online) commissievergaderingen.

  • Twee keer een (online) overleg met de ondernemingsraad.

  • Eén keer een (online) overleg met de cliëntenraad.

  • Eén keer een fysieke zelfevaluatie.

  • Bijwonen van digitale weekstarts.

  • In het kader van de onboarding van twee nieuwe leden zijn er werkbezoeken afgelegd en masterclasses gevolgd.

  • Het bijwonen van digitale tracers.

  • Een teambuildingsavond voor de leden van de raad van toezicht.

  • Fysieke themabijeenkomst met de raad van bestuur over cultuur en digitale zorg.