Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Doorkijk naar financiële situatie in 2023

De grote uitdagingen in de gezondheidszorg

De afgelopen jaren zien we complexe zorgvragen toenemen. Door de dubbele vergrijzing en de toenemende medische mogelijkheden zal de vraag naar complexe zorg de komende jaren alleen maar verder stijgen. Tegelijkertijd ervaren we in de volle breedte een enorme krapte op de arbeidsmarkt en hierdoor staan we voor uitdagingen zowel op het gebied van werven als behoud van collega’s. Onze zorgprofessionals ervaren de huidige werkdruk al als hoog en helaas is er sprake van een hoog ziekteverzuim. Daarnaast staan onze voor de zorg beschikbare middelen onder druk. In het reeds overeengekomen Integraal Zorgakkoord (IZA) is afgesproken zorguitgaven te beperken. Dit vraagt om een grote transformatie door:

  • Te voorkomen dat mensen ziek worden.

  • Te borgen dat patiënten snel op de juiste plek terecht komen.

  • Zorg anders te organiseren.

  • Veel aandacht te besteden aan het boeien en binden van ons (zorg)personeel.

  • Op onderzoek gebaseerde innovaties te implementeren.

  • Onderscheidend onderwijs aan te bieden.

Transformatieafspraken en inzet transformatiemiddelen

Voor het realiseren van passende zorg ligt in het IZA meer dan in het verleden de nadruk op het samenwerken tussen zorgpartijen, ook over zorgdomeinen heen. Om dat te faciliteren zijn in het IZA onder andere afspraken gemaakt over het gelijkgericht contracteren van impactvolle zorgtransformaties. Zo kunnen we als zorgaanbieder transformatieplannen indienen bij zorgverzekeraars, met eventueel een verzoek om tijdelijke transformatiemiddelen. Die plannen kunnen aanhaken op onze eigen initiatieven voor zorgtransformaties en/of op regiobeelden en -plannen die opgesteld gaan worden.

Zorgen om inflatie en cao-stijgingen

De stijging van onze kosten in 2023 en de komende jaren zullen geen gelijke tred houden met te realiseren compensatie aan de batenkant. In combinatie met de stijging van de kapitaalslasten door onze verouderde huisvesting betekent dit dat we genoodzaakt zijn om in de komende jaren fors financieel bij te sturen. Dit zullen we doen aan de hand van de beweging de Zorg van morgen . Om ook op korte termijn onze financieel gezonde positie te behouden zullen we gedurende 2023 en in de begroting over 2024 de nodige keuzes moeten maken om onze bedrijfsvoering anders, doelmatiger en efficiënter in te richten.

Belangrijke investeringen in huisvesting en ICT

Door de leeftijd van onze gebouwen zijn komende jaren op meerdere plaatsen grootschalige renovaties noodzakelijk. Alle werkzaamheden voeren we in de komende vijftien jaar uit. Om deze bouwkundige en financiële uitdaging op een goede wijze het hoofd te bieden, hebben we een integrale visie op huisvesting  opgesteld. Deze visie kenmerkt zich door een uitvoering in verschillende fases, waarbij voor de start van de volgende fases een herijking en evaluatie plaatsvindt. Momenteel bereiden we de overgang naar een volgende fase voor. Hierbij wordt de gehele visie opnieuw financieel doorgerekend en extern gevalideerd. Belangrijk aandachtspunt hierbij is de ontwikkeling van de sterk gestegen bouwkosten de afgelopen periode. We zullen niet starten met de volgende fase, voordat helder is geconcludeerd dat het hele pakket van renovatieprojecten financieel haalbaar is. We verwachten dat het aantrekken van additionele financiering pas vanaf circa 2026 actueel wordt.

Ook moeten we in de komende jaren in ICT investeren door de steeds verdergaande digitalisering van processen binnen het UMC Utrecht, de ontwikkelingen op het gebied van eHealth en big data en geplande vervangingsinvesteringen van IT-onderdelen (hardware, systeemsoftware, applicaties).