Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Vaststelling en goedkeuring

De raad van bestuur van het Universitair Medisch Centrum Utrecht heeft de jaarrekening 2021 opgemaakt en vastgesteld op 13 mei 2022.

De raad van toezicht van het Universitair Medisch Centrum Utrecht heeft de jaarrekening 2021 goedgekeurd op 13 mei 2022.

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 1.1.2.

Gebeurtenissen na balansdatum

De huidige COVID-19 crisis heeft veel impact op onze patiënten en medewerkers. Het borgen van beschikbaarheid en kwaliteit van patiëntenzorg heeft onze hoogste prioriteit, evenals het borgen van de continuïteit van onze bedrijfsvoering. Voor een nadere uiteenzetting en de implicaties voor de jaarrekening en onze financiële positie verwijzen wij naar de paragraaf 1.1.5.15 Gebeurtenissen na balansdatum.

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders