Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening

Voor zover posten uit de enkelvoudige resultatenrekening niet afwijken van de geconsolideerde resultatenrekening zijn deze hierna niet nader toegelicht en wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening.

BATEN

Opbrengsten zorgprestaties

De specificatie is als volgt:

 

2021

2020

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies)

777.626

738.111

Beschikbaarheidsbijdragen Zorg (exclusief opleidingen)

106.692

101.783

Overige zorgprestaties

26.622

23.956

Totaal

910.940

863.850

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies)

 

2021

2020

Gefactureerde omzet DBC-zorgproducten gereguleerd segment

168.587

165.263

Gefactureerde omzet DBC-zorgproducten vrij segment

293.527

279.345

Mutatie onderhanden werk DBC zorgproducten en voorziening onderhanden werk

920

1.394

Gefactureerde omzet GGZ

16.185

14.600

Mutatie onderhanden werk GGZ

-2.469

706

Dure geneesmiddelen

195.776

178.061

Add-on zorgproducten

54.128

63.197

Overige zorgproducten

50.972

35.545

Nagekomen opbrengsten zorgproducten voorgaande jaren

0

0

Totaal opbrengsten zorgverzekeringswet

777.626

738.111

Voor nadere toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening.

Subsidies

De specificatie is als volgt:

 

2021

2020

Rijksbijdrage werkplaatsfunctie en medische faculteit van UMC's

171.270

163.882

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS

12.059

8.144

Beschikbaarheidsbijdragen Opleidingen

60.561

59.284

Overige subsidies

17.518

29.551

Totaal

261.408

260.861

Voor nadere toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening.

Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt:

 

2021

2020

Onderzoeksprojecten voor derden

139.193

108.561

Overige dienstverlening aan derden

121.994

111.816

Overige opbrengsten

5.141

14.163

Totaal

266.328

234.540

Voor nadere toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening.

LASTEN

Personeelstekosten

De specificatie is als volgt:

 

2021

2020

Lonen en salarissen

597.429

577.325

Sociale lasten

70.479

65.640

Pensioenpremies

89.640

81.326

Andere personeelskosten

60.418

42.593

Subtotaal

817.966

766.884

Personeel niet in loondienst

55.240

52.650

Totaal

873.206

819.534

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:

  

Patiëntenzorg, Onderwijs en Onderzoek

8.011

7.883

Derde en vierde geldstroom

1.110

1.049

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

9.121

8.932

Voor nadere toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening.

* De vergelijkende cijfers 2020 zijn aangepast als gevolg van een herrubricering van Sociale Lasten en Andere personeelskosten naar Lonen en salarissen.

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt:

 

2021

2020

Afschrijvingen:

  

immateriële vaste activa

1.249

1.500

materiële vaste activa

58.903

59.618

mutatie investeringssubsidies

-4.997

-4.866

Totaal afschrijvingen

55.155

56.252

Voor nadere toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening.

Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt:

 

2021

2020

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten

15.657

15.234

Algemene kosten

73.228

64.969

Patiënt- en bewonersgebonden kosten

381.578

348.083

Onderhoud en energiekosten

26.569

21.582

Huur en leasing

8.984

8.918

Overige kosten

1.914

11.048

Totaal overige bedrijfskosten

507.930

469.834

Voor nadere toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening.

Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt:

 

2021

2020

Rentebaten

347

337

Ontvangen dividenden

0

0

Resultaat deelnemingen

0

0

Subtotaal financiële baten

347

337

Rentelasten

-2.919

-3.552

Resultaat deelnemingen

5.798

-100

Subtotaal financiële lasten

2.879

-3.652

Totaal financiële baten en lasten

3.226

-3.315

Voor nadere toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening.

Bijzondere posten in het resultaat

Conform standaarden voor financiële verslaggeving is de impact van Covid-19 toegelicht in de grondslagen en in de toelichting bij de betreffende posten. Ook overige bewegingen met een opmerkelijk karakter zijn, indien relevant, toegelicht bij de betreffende posten.