Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2021

(in duizenden EUR)

Ref.

 

2021

 

2020

Kasstroom uit operationele activiteiten

     

Bedrijfsresultaat

  

2.952

 

9.041

Aanpassingen voor:

     

- Afschrijvingen en overige waardeverminderingen

3, 20

58.845

 

59.514

 

- Mutaties voorzieningen

9

8.838

 

1.350

 
   

67.683

 

60.864

Veranderingen in werkkapitaal:

     

- voorraden

4

-139

 

-1.964

 

- mutatie onderhanden werk uit hoofde van DBC's

5

2.916

 

-2.187

 

- vorderingen

6

-49.412

 

-12.195

 

- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken)

11, 12

61.117

 

37.537

 
   

14.482

 

21.191

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

  

85.117

 

91.096

Ontvangen interest

22

459

 

361

 

Betaalde interest

22

-3.025

 

-3.615

 

Resultaat deelnemingen

22

167

 

2.542

 
   

-2.399

 

-712

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

  

82.718

 

90.384

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

     

Investeringen materiële vaste activa

2

-38.980

 

-44.805

 

Desinvesteringen materiële vaste activa

2

1.054

 

143

 

Investeringen immateriële vaste activa

1

-682

 

-2.048

 

Desinvesteringen immateriële vaste activa

1

0

 

0

 

Uitgegeven leningen u/g

3

-2.668

 

-1.462

 

Aflossing leningen u/g

3

3.772

 

3.663

 

Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten

     

effecten

22

5.084

 

-144

 

Investeringen in overige financiële vaste activa

3

-3.374

 

-584

 

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

  

-35.794

 

-45.237

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

     

Nieuw opgenomen leningen

10

25

 

0

 

Aflossing langlopende schulden

10

-7.477

 

-9.499

 

Mutatie investeringssubsidies

10

-5.130

 

-5.006

 

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

  

-12.582

 

-14.505

Mutatie geldmiddelen

  

34.342

 

30.642

Stand geldmiddelen per 1 januari

7

 

247.195

 

216.553

Stand geldmiddelen per 31 december

7

 

281.537

 

247.195

Mutatie geldmiddelen

  

34.342

 

30.642

* Ten opzichte van 2020 geherrubriceerd voor vergelijkingsdoeleinden.