Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Geconsolideerde resultatenrekening over 2021

x € 1.000

Ref.

2021

2020

Bedrijfsopbrengsten

   

Opbrengsten zorgprestaties

16

922.433

874.737

Subsidies

17

262.431

262.547

Overige bedrijfsopbrengsten

18

300.994

254.510

Som der bedrijfsopbrengsten

 

1.485.858

1.391.794

Bedrijfslasten

   

Personeelskosten

19

898.481

840.738

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

20

55.524

56.698

Overige bedrijfskosten

21

528.901

485.317

Som der bedrijfslasten

 

1.482.906

1.382.753

Bedrijfsresultaat

 

2.952

9.041

Financiële baten en lasten

22

2.685

-856

Groepsresultaat boekjaar

 

5.637

8.185

Aandeel derden in groepsresultaat

 

-759

1.444

Resultaat toerekenbaar aan UMC Utrecht

 

4.878

9.629

Resultaatbestemming

   

Het resultaat is als volgt verdeeld:

   

Toevoeging/(onttrekking):

   

Bestemmingsreserve budgetsaldi investeringen

 

-6.933

0

Bestemmingsreserve budgetsaldi divisies

 

-2.051

10.482

Bestemmingsreserve overig

 

3.003

525

Algemene / overige reserves

 

10.859

-1.378

  

4.878

9.629