Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Geconsolideerde balans per 31 december

Na resultaatbestemming

GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER

   

x € 1.000

Ref.

2021

2020

ACTIVA

   

Vaste activa

   

Immateriële vaste activa

1

1.790

2.396

Materiële vaste activa

2

315.574

327.960

Financiële vaste activa

3

19.137

16.317

Totaal vaste activa

 

336.501

346.673

Vlottende activa

   

Voorraden

4

17.537

17.398

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's /

5

22.570

25.486

DBC-zorgproducten

   

Debiteuren en overige vorderingen

6

319.320

269.908

Liquide middelen

7

281.537

247.195

Totaal vlottende activa

 

640.964

559.987

Totaal activa

 

977.465

906.660

x € 1.000

Ref.

2021

2020

PASSIVA

   

Groepsvermogen

8

  

Kapitaal

 

1

1

Bestemmingsreserves

 

110.694

116.675

Algemene en overige reserves

 

300.537

289.735

Totaal eigenvermogen

 

411.232

406.411

Aandeel derden in groepsvermogen

 

2.503

1.759

Totaal groepsvermogen

 

413.735

408.170

Voorzieningen

9

45.034

36.196

Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

10

109.747

120.338

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

   

Te verrekenen overfinanciering uit hoofde van DBC's/DBC zorgproducten

11

37.448

27.951

Overige kortlopende schulden

12

371.501

314.005

Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

 

408.949

341.956

Totaal passiva

 

977.465

906.660