Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Regionale en lokale samenwerkingen

Vanzelfsprekend zijn naast internationale en nationale samenwerkingen, onze regionale en lokale samenwerkingen van essentieel belang voor zorg, onderzoek en onderwijs. Een aantal mooie ontwikkelingen in 2021 zijn:

Oncomid

Om mensen met kanker de beste zorg te kunnen geven op de juiste plek, werken we samen met andere ziekenhuizen in midden-Nederland in het regionale oncologische netwerk Oncomid . Naast het UMC Utrecht nemen het Sint Antonius Ziekenhuis, het Diakonessenhuis, het Meander Medisch Centrum, Ziekenhuis Rivierenland en Tergooi MC deel aan Oncomid. In 2021 is ook Ziekenhuis Gelderse Vallei tot Oncomid toegetreden. Samen bieden we oncologische zorg in de regio, een gebied met zo’n 2.000.0000 mensen. Samen delen we kennis en doen we wetenschappelijk onderzoek. Zo zorgen we ervoor dat patiënten altijd profiteren van de nieuwste inzichten en technieken en we oncologische zorg vernieuwen. Ook huisartsen zijn nadrukkelijk betrokken in dat regionale netwerk en besteden we veel aandacht aan transmurale zorg.

Samen bieden we oncologische zorg in de regio

In 2020 sloten we een overeenkomst ‘Data Delen Midden NL’ met de ziekenhuizen binnen Oncomid voor geautomatiseerde, veilige en gestandaardiseerde uitwisseling van patiëntengegevens en beeldmateriaal voor het gezamenlijke oncologisch multidisciplinair overleg, door de elektronische patiëntendossiers (EPD’s) te koppelen. Behandelaars beschikken nu real-time over elkaars informatie en kunnen patiënten zo optimaal helpen. Jaarlijks bespreken we meer dan 6.000 patiënten in regionale oncologische multidisciplinaire overleggen. Data Delen Midden NL is een innovatief programma waarbij in de regio Utrecht een standaard voor Nederland wordt uitgewerkt. In 2021 hebben we een app in gebruik genomen binnen Oncomid, waarin per tumortype alle gezamenlijke protocollen en richtlijnen, de klinische zorgpaden, studies en contactgegevens van collega’s in de regio staan. Ook hebben we met subsidiegelden van het Citrienfonds geïnvesteerd in regionaal afgestemde en vernieuwende voorlichting voor patiënten met een melanoom en patiënten met gynaecologische tumoren.

Health Hub Utrecht

Het UMC Utrecht is actief lid van de Health Hub Utrecht : een ‘regionaal innovatie-ecosysteem voor gezondheid en geluk’, waarin zorgprofessionals, onderzoekers, beleidsmakers, ontwerpers en ondernemers uit de regio Utrecht zijn verenigd. Gezamenlijk hebben we het doel om gezond opgroeien, gebalanceerd leven, gelukkig oud worden en waardig sterven voor iedereen in de regio Utrecht bereikbaar te maken. En om zo alle inwoners zo gelijkwaardig mogelijk te laten profiteren van de welvaartsgroei in onze regio. Binnen de Health Hub zijn hiervoor de drie coalities: Wijkgerichte preventie, Digitale Transformatie en Aantrekkelijke Arbeidsmarkt.

Het UMC Utrecht heeft samen met de gemeente Utrecht de rol van trekker van de Health Hub. In 2021 hebben Public Health-onderzoekers van het Julius Centrum van het UMC Utrecht, samen met partners in de Health Hub, een regiobeeld opgesteld om gedetailleerder inzicht te krijgen in de knelpunten rondom zorg en welzijn. Het ontwikkelde regiobeeld bestaat uit een kwantitatief beeld op basis van bestaande data en een kwalitatieve duiding van de data via interviews met inwoners en professionals. Op basis hiervan kunnen onderbouwde prioriteiten worden gesteld voor de volgende, intensievere fase van samenwerking binnen de drie coalities.

Transmuraal Coördinatie Centrum

In 2021 heeft de raad van bestuur van het UMC Utrecht de opdracht gegeven tot de oprichting van een Transmuraal Coördinatie Centrum (TCC). Dit interne centrum heeft tot doel om de transmurale samenwerking tussen specialisten van het UMC Utrecht en regionale huisartsen te coördineren en te optimaliseren. Het TCC werkt aan de uitbreiding van netwerkzorg voor patiënten in de regio Utrecht door het ondersteunen, innoveren, stimuleren en verbinden van uitstekende transmurale samenwerking met eerste- en tweedelijns zorginstellingen. Het centrum moet onder andere bijdragen aan betere logistieke samenwerking (zoals tijdigheid en inhoud ontslagbericht), betere transmurale veiligheid (zoals medicijnoverdracht en bespreken en voorkomen transmurale incidenten), concretisering van de transmurale innovatie binnen het regionale zorgnetwerk (binnen 6 proeftuinen) en efficiëntere samenwerking op gebied van onderzoek en onderwijs.