Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Onze vijf strategische KPI’s

Of we succesvol zijn in de realisatie van onze ambities meten we af aan onze vijf strategische kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s): patiënttevredenheid, medewerkertevredenheid, studenttevredenheid, impact van onderzoek en financieel gezond.

Patiënttevredenheid

Onze patiënten  zijn onverminderd tevreden met de zorg die we leveren. Poliklinische patiënten waarderen ons in 2021 gemiddeld met een 8,7 en klinische patiënten met een 8,6. Hiermee scoorden we in 2021 hoger dan voorgaande jaren en boven onze ambitie van een 8,5. Het afgelopen jaar hebben we met vereende krachten veel COVID-19 patiënten behandeld. Dit heeft ertoe geleid dat we noodgedwongen bepaalde patiëntengroepen niet of minder hebben kunnen behandelen en dat we de zorg voor onze patiënten anders hebben aangeboden. Zo doen we nu 50% van de herhaalconsulten digitaal en monitoren we met slimme eHealth-toepassingen patiënten thuis vanuit ons Medisch Regiecentrum . Op deze manier brengen we onze zorg bij patiënten thuis. Patiënten waarderen onze zorg op afstand minstens even goed als onze fysieke zorg. Het patiëntportaal gaven zij een 8,4.

Medewerkertevredenheid

De waardering van onze collega’s  voor het werken bij het UMC Utrecht is in 2021 licht gestegen ten opzichte van eerdere metingen. In de meting in het najaar van 2021 waardeerden 49,8% van de medewerkers werken bij het UMC Utrecht met een 8 of hoger. In 2020 was dit 48%. De overall waardering van collega’s was in 2021 een 7,4. We mogen trots zijn op de bijdrage die we samen hebben geleverd tijdens de pandemie. Voor iedereen is 2021 een bewogen jaar met veel veranderingen en een hoge werkdruk. In 2021 hebben we dan ook extra aandacht gehad voor psychosociale ondersteuning voor onze collega’s. En door samen te werken over afdelingen en divisies heen zijn we in staat gebleken om alle beschikbare capaciteit zo goed mogelijk in te zetten en samen goede zorg, goed onderzoek en goed onderwijs te realiseren en op alle gebieden te innoveren.

Studenttevredenheid

Onze studenten  zijn overwegend heel tevreden met ons onderwijs. Studenten beoordelen 90% van de cursussen op of boven verwacht niveau. Het percentage cursussen die de score opvallend goed kregen was met 18% boven onze norm van 7%. Hier zijn we zeer blij mee, gelet op de grote veranderingen die ons onderwijs door de COVID-19-pandemie heeft ondergaan en we veelal van fysiek onderwijs naar digitale oplossingen zijn gegaan. Ook onze norm in 2021 dat 30% van onze docenten en opleiders de biastrainingen op het gebied van diversiteit en inclusie heeft gevolgd, hebben we met 39% behaald.

Impact van onderzoek

De doelstelling op het gebied van ons onderzoek  in termen van wervend vermogen is 112 miljoen euro en deze hebben we in 2021, ondanks COVID-19, behaald: ruim 155 miljoen (123 miljoen in 2020). Veel onderzoek is door COVID-19 helaas vertraagd, zowel de uitvoering van bestaand onderzoek als het opzetten van nieuw onderzoek. Uitzondering daarop vormt onderzoek dat te maken heeft met COVID-19. Hierin is juist een grote toename en versnelling zichtbaar. In 2021 voerden we 95% van ons onderzoek binnen onze zes speerpunten uit.

Financieel gezond

Het UMC Utrecht is financieel gezond . Ons rendement van 0,3% is lager dan ons langjarige beleid van 1%. Het realiseren van een positief resultaat, en het toevoegen daarvan aan ons eigen vermogen, past bij onze doelstelling en ambitie om middelen in te zetten voor onze primaire processen en de waarde van ons bedrijf te behouden. Ons geconsolideerde resultaat van 4,9 miljoen euro is circa 5 miljoen euro lager dan het resultaat over 2020 en eveneens circa 5 miljoen euro lager dan de begroting voor 2021. Dit resultaat is vooral veroorzaakt door een cumulatie van incidentele baten en lasten in een complex COVID-19-jaar, die per saldo negatief hebben uitgepakt.