Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Raad van bestuur

2021 was een jaar met twee gezichten. Aan de ene kant zijn we in 2021 het hele jaar wederom zeer druk geweest met COVID-19 . Dit heeft veel gevraagd van onze patiënten, onze studenten en onze mensen. Aan de andere kant hebben we als universitair medisch centrum samen met onze partners indrukwekkende dingen bereikt in de uitvoering van onze strategie Connecting Worlds en veel en diverse innovaties gerealiseerd. Vanzelfsprekend zijn we hier ontzettend trots op. We willen iedereen die hieraan heeft bijgedragen heel hartelijk bedanken, en in het bijzonder onze mensen die altijd weer klaarstonden! Ondanks het moeilijke jaar steeg de medewerkerstevredenheid zelfs licht. Dat onze patiënten onze inspanningen waarderen, blijkt uit de hoge waarderingen die we kregen in ons continue patiënten-ervaringsonderzoek. Ook hier zijn we zeer dankbaar voor en trots op.

Verdere versnelling juiste zorg op de juiste plek

De coronapandemie heeft in 2021 een verdere versnelling teweeg gebracht in zorg thuis en in digitale zorg, en in het leveren van de juiste zorg op de juiste plek. Thuismonitoringsinitiatieven als CovidTherapy@home en Early@home zijn hier interessante voorbeelden van. Deze hebben ervoor gezorgd dat patiënten veilig en effectief de juiste zorg konden ontvangen; thuis als dat kon en in ons ziekenhuis als dat nodig was. In het ondersteunen van zorg op afstand speelt ons Medisch Regiecentrum . een belangrijke rol. In 2021 hebben we dit centrum daarom structureel ingericht. Ook hebben we weer intensief samengewerkt met onze regionale en landelijke partners , zoals het ministerie van Defensie, regionale ziekenhuizen en huisartsen voor het verlenen van COVID-19-zorg.

“Een jaar met twee gezichten: COVID-19-zorg én mooie innovaties”

- Margriet Schneider

Focus en innovatief onderzoek met impact op de samenleving

Daarnaast is gebleken dat de weg die we jaren geleden zijn ingeslagen - onze inhoudelijke focus via onze zes speerpunten en het bouwen aan (internationale) samenwerkingsverbanden - een goede basis biedt om samen met onze partners snel impactvolle innovaties tot stand te brengen. Zo hebben we de internationale stichting ECRAID  opgericht en werken we met zo’n 300 instituten in 21 landen wereldwijd samen in het REMAP-CAP onderzoek, dat ook in 2021 waardevolle inzichten heeft opgeleverd voor de behandeling van ernstig zieke COVID-19-patiënten. Ook hebben we resultaten geboekt in de behandeling van taaislijmziekte en epilepsie  en van mensen met kanker via de MR-Linac technologie . Samen met onze partners op het Utrecht Science Park, waaronder de Universiteit Utrecht, het Prinses Máxima Centrum en het Hubrecht Instituut, konden we snel en succesvol inspelen op de subsidiemogelijkheden via het Nationaal Groeifonds . De financiële toekenningen via dit fonds bieden ons bijvoorbeeld de mogelijkheid om sneller regeneratieve therapieën voor mensen met chronische ziekten als kanker, diabetes type 1, cystic fibrosis, nierfalen en hartfalen te ontwikkelen. Onder andere met behulp van organoïden, dat zijn uit cellen van een patiënt gekweekte mini-orgaantjes. En in onze regionale samenwerking in de Health Hub Utrecht  zijn we samen met de gemeente Utrecht en andere partners gestart met een onderzoek naar knelpunten rondom zorg en welzijn in de regio Utrecht.

Nieuwe stappen binnen De Nieuwe Utrechtse School

Samen met de Universiteit Utrecht hebben we in 2021 ook innovaties gerealiseerd binnen De Nieuwe Utrechtse School. Zo zijn onze nieuwe, brede bachelor Zorg, Gezondheid en Samenleving en de nieuwe master Medical Humanities goedgekeurd. In deze opleidingen zullen studenten vanaf 2022 gezondheids- en zorguitdagingen vanuit verschillende disciplines en perspectieven bestuderen. Hierdoor worden ze voorbereid om in de toekomst impactvolle oplossingen te ontwikkelen om maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden. In De Nieuwe Utrechtse school en in de challenges via de Kennisalliantie TU/e, WUR, UU en UMC Utrecht hebben studenten van diverse opleidingen samengewerkt en zo multidisciplinaire oplossingen geboden voor maatschappelijke vraagstukken.

Ontwikkeling in huisvesting

In 2021 hebben we ook verder geïnvesteerd in een goede werkplek waarin hoog specialistische zorg mogelijk is. Zo zijn we gestart met de bouw van een hypermoderne MRI-operatiekamer voor de behandeling van hersentumoren bij kinderen, in nauwe samenwerking met het Prinses Máxima Centrum. Ook hebben we in 2021 het definitieve ontwerp voor de verbouwing van de (neonatale) kinder-IC’s in het Wilhelmina Kinderziekenhuis afgerond en gaan we in 2022 tot uitvoering over.

Lustrum 385 jaar wetenschap in Utrecht

2021 was tevens het jaar van het lustrum 385 jaar wetenschap in Utrecht. In nauwe samenwerking met de Universiteit Utrecht hebben we een aantal duurzame initiatieven ontplooid, waarbij we wetenschap en de Utrechters met elkaar verbonden. Denk aan de Utrechtse Wetenschapsagenda op basis van vragen van Utrechters en het Groot Utrechts Stadsdiner dat ook in het UMC Utrecht plaatsvond.

Vooruitblik 2022

In 2022 hopen we wederom belangrijke innovaties binnen onze drie kerntaken te realiseren samen met onze partners, en hiermee invulling te geven aan onze missie: samen de gezondheid van mensen verbeteren en de zorg van morgen creëren. Samenwerkingen willen we nog verder intensiveren, bijvoorbeeld met het ministerie van Defensie voor acuut complexe zorg en met het Prinses Máxima Centrum voor integrale complexe zorg voor kinderen. Daarnaast zullen we onze langetermijnvisie op zorg verder uitwerken en verdere stappen maken in onder andere digitalisering van zorg, waardoor patiënten thuis zorg ontvangen indien mogelijk en in ons ziekenhuis indien nodig. Vanzelfsprekend heeft dit ook invloed op onder andere onze Strategische Ontwikkelvisie Huisvesting. Tevens moeten we bepalen hoe we omgaan met de krapte op de arbeidsmarkt en we onze beperkte krachten zo effectief en efficiënt mogelijk inzetten, passend bij ons zorgprofiel als universitair medisch centrum. Vanzelfsprekend is verdere samenwerking, regionaal, nationaal en internationaal hierbij essentieel.

Hiernaast heeft de oorlog in Oekraïne onze aandacht. We staan klaar voor onze medewerkers en studenten met familie of andere geliefden in Oekraïene of die anderszins door de oorlog worden geraakt. Ook staan we stand-by om medische zorg te verlenen aan kinderen en volwassenen die zijn gevlucht uit Oekraïne en in Nederland worden opgevangen. Daarnaast worden in het UMC Utrecht (medische) hulpgoederen ingezameld via Stichting ‘Oekraïne heeft hulp nodig’.

Samen willen we waarde toevoegen aan het leven van mensen. Dat hebben we afgelopen jaar laten zien, en dat blijven we doen. Omdat ieder mens telt.

Raad van bestuur UMC Utrecht,
Margriet Schneider
Arno Hoes
Josefien Kursten
Remco van Lunteren